بدانیم: حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار چیست ؟

حوادثی است که درحین انجام وظیفه وبه سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد براساس این تعریف حوادثی که به یکی از صورتها یا علل زیر رخ دهد ناشی ازکارمحسوب می شود:

*در اوقاتی که بیمه شده درکارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کارباشد

*در اوقاتی که به صورت مامور درخارج از کارگاه انجام وظیفه می کند

*در اوقات عادی رفت وبرگشت بیمه شده بین منزل و کارگاه

*در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی

*در حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان ومساعدت به آنان

/ 0 نظر / 41 بازدید