4 صنفی که کمترین مالیات را پرداخت مینمایند:

۴ صنفی که کمترین مالیات را می‌پردازند.

 در حالی که اصناف کشور در بین اشخاص مشمول مالیات، دارای بیشترین تعداد مودیان و پرونده‌های مالیاتی می‌باشند و از این حیث جایگاه مهمی در نظام مالیاتی کشور دارند، اما بررسی عملکرد ۴ صنف عمده نشان از پایین بودن میزان مالیات آنها دارد.

1ـ پوشاک: میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف منسوجات و انواع پوشاک به عنوان اولین گروه طی دوره ۹۱ ـ ۱۳۸۸ برابر با ۱,۷۷۰,۴۷۵ ریال بوده که کمتر از میانگین مالیات ابرازی کل اصناف کشور است. همچنین متوسط رشد سرانه مالیات ابرازی در این صنف (۱۷٫۴ درصد) پایین تر از کل اصناف کشور (۲۲٫۶ درصد) است. به گزارش ایرنا،در همین حال متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف برابر با ۵,۲۳۰,۷۱۲ ریال است که از رقم مزبور برای کل اصناف کشور(۶,۸۰۳,۱۰۶ ریال) کمتر است. این رقم از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی طی دوره مذکور (۶,۸۶۶,۵۸۰ ریال) نیز پایین تر است.

۲ـ بنکداران پارچه: میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف بنکدار پارچه نیز طی دوره ۹۱ـ۱۳۸۸ برابر با ۲,۳۵۱,۵۰۲ ریال بوده که علی رغم نزدیکی با میانگین این شاخص در کل اصناف دارای رشدی (۱۲٫۷ درصد) کمتر از رشد متوسط کل اصناف کشور(۲۲٫۶ درصد) است. طی این دوره متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(۶,۸۶۶,۵۸۰ ریال) نیز کمتر است.

۳ـ رستوران و اغذیه فروشان: میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف رستوران و اغذیه فروشان طی دوره ۹۱ـ۱۳۸۸ برابر با ۱,۸۵۲,۷۵۵ریال بوده که علیرغم رشد متوسط ۳۲٫۳ درصدی رقم ناچیزی به نظر می رسد و کمتر از میانگین کل اصناف (۲,۴۹۷,۵۰۷ ریال) می باشد. طی دوره مذکور متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف(۴,۹۵۱,۵۰۵ ریال) از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی(۶,۸۶۶,۵۸۰ ریال)نیز کمتر می باشد.

۴ـ شیرینی، خشکبار و بستنی: میانگین سرانه مالیات ابرازی این صنف بطور متوسط در طی دوره ۹۱-۱۳۸۸ برابر با ۲,۹۴۳,۸۷۳ ریال بوده که متوسط رشد آن برای صنف مذکور معادل ۸٫۹ درصد است که از کل اصناف(۲۲٫۶ درصد) کمتر بوده است. همچنین متوسط رشد سرانه مالیات تشخیصی کل اصناف (۲۴٫۹ درصد) نیز بیشتر از میانگین این شاخص در این صنف(۲۲٫۵ درصد) است.

منبع: جام‌جم

/ 0 نظر / 38 بازدید