مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال مالکیت کارگاهها

هنگام نقل وانتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهن، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی و غیررسمی انجام گیرد، انتقال گیرنده بایدگواهی سازمان تامین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی (بابت حق بیمه ومتفرعات آن ) از انتقال دهنده مطالبه نماید. در صورت عدم دریافت گواهی مذکور، انتقال دهنده و انتقال گیرنده درخصوص پرداخت مطالبات سازمان مسئولیت تضامنی خواهند داشت. درصورتی که معامله بدون اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین احتماعی انجام گیرد انتقال دهنده وانتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. درصورتی که بنا به اعلام سازمان تامین اجتماعی واگذارنده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی خود به صورت سپرده نسبت به انتقال سند اقدام نماید. دراین صورت حق اعتراض او به میزان بدهی اعلام شده براساس ضوابط به قوت خود باقی خواهد بود . دفاتر اسناد رسمی مکلفند درموقع تنظیم سند ، درباره بدهی واگذار کننده (انتقال دهنده ) از شعبه سازمان تامین اجتماعی استعلام نمایند. درصورتی که ظرف مدت 15 روز ازتاریخ ثبت برگ استعلام در دفتر شعبه پاسخی ارائه نشود دفترخانه می تواند معامله را بدون مفاصاحساب ثبت نماید.

/ 0 نظر / 35 بازدید