حقوق قانونی کارفرمایان در قبال بازرسی ها بدهی های اعلام شده

کارفرمایان حق دارند از نتیجه بازرسیهای انجام شده توسط شعب تامین اجتماعی باخبر شوند.

درصورتی که کارفرمایان به میزان بدهی اعلام شده ازطرف سازمان تامبن اجتماعی معترض باشندمی توانند ظرف مدت 30 روز ازتاریخ ابلاغ بدهی اعتراض خود را به صورت کتبی به شعبه تامین اجتماعی تسلیم نمایند.

این اعتراض باید در دفتر شعبه ثبت شود. اعتراض کارفرما در هیات بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی و نتیجه به کارفرما اعلام می گردد. اگرمبلغ اصل حق بیمه مطرح شده درهیات بدوی تشخیص مطالبات بیش از 1500000 ریال باشد، کارفرمایان می توانند ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ رای هیات بدوی، نقاضای تجدید نظر نمایند. کارفرمایانی که بدهی نداشته باشند، در صورت درخواست از شعبه تامین اجتماعی، می توانند مفاصاحساب و گواهی عدم بدهی کارگاه را دریافت نمایند.

/ 0 نظر / 46 بازدید