نحوه تامین اعتبار دفترچه های درمانی تامین اجتماعی:

نحوه تامین اعتبار دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی

 مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تأمین اعتبار دفترچه درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی منوط به تداوم بیمه پردازی است ودر صورت قطع ارتباط بیمه ای، امکان استفاده از خدمات درمانی این سازمان وجود نخواهد داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سعید حسینی با اعلام این مطلب افزود: خدمات درمانی به عنوان یکی از مهمترین مزایای این سازمان به بیمه شدگان اجباری، اختیاری ومشاغل آزاد، خاص، مقرری بگیران بیمه بیکاری، مستمری بگیران وافراد تحت تکفل آنها ارائه می شود تا درصورت نیاز به استفاده از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی وطرف قرارداد تأمین اجتماعی از آن بهره گیرند.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اصل اعتماد متقابل نسبت به تأمین اعتبار دفترچه درمانی اقدام می کند، تصریح کرد: طبق قانون اگر بیمه شده ای ترک کار کند ویا رابطه بیمه پردازی وی قطع شده باشد، موظف است دفترچه های درمانی خود وافراد تحت تکفلش را به شعبه تحویل دهد .

حسینی با اشاره به حفظ ونگهداری صحیح از دفترچه درمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: این دفترچه یک شناسه شخصی وپرونده درمانی بیمه شده محسوب می شود لذا در صورت مفقود شدن در اسرع وقت به شعبه صادر کننده اطلاع دهند تا از سوء استفاده احتمالی از آن جلوگیری شود. وی خاطر نشان کرد: این سازمان جایگزینی کارت هوشمند به جای دفترچه درمانی را دستور کار دارد تا خدمات درمانی را با بهره گیری از فن آوری های نوین ارایه دهد.

/ 0 نظر / 50 بازدید