بدانیم: مزایا هایی که مشمول کسر حق بیمه نمیشوند

تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق ، کارمزد ویا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است. مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است:

بازخرید ایام مرخصی

کمک هزینه عائله مندی

هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

عیدی

مابه التفاوت کمک هزینه مسکن وخواربار درایام بیماری

حق شیر

پاداش نهضت سواد آموزی

حق التضمین (کسر صندوق )

خسارت اخراجو مزایای پایان کار

پاداش افزایش تولید باتوجه به مصوبات اداره کار

/ 0 نظر / 68 بازدید