نحوه انواع ابلاغ بدهی های حق بیمه کارفرمایان و ... توسط سازمان تامین اجتماعی

نحوه انواع ابلاغ ها توسط سازمان تأمین اجتماعی

معمولاً هر گونه مطالبه حق‌بیمه توسط شعب تأمین اجتماعی ابتدا به کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی ابلاغ می‌گردد.

1- ابلاغ واقعی

که به شخص کارفرما در مؤسسات (معمولاً مدیرعامل شرکت) ابلاغ می‌گردد (توسط مأمورین ابلاغ) و در صورتی که مدیرعامل در شرکت حضور نداشته باشد به امور اداری یا دفتر شرکت ابلاغ و در ذیل نسخه ابلاغ شده نام و مشخصات مسئول امور اداری و مهر شرکت می بایستی ثبت شود. به طور کلی در هر گونه ابلاغی که به افراد می‌شود حتماً مشخصات فرد گیرنده ابلاغ می‌بایست با ذکر تاریخ و روز و ساعت ابلاغ قید گردد.

2- ابلاغ قانونی

در مواردی که فردی مسئول در شرکت جهت اخذ ابلاغ حضور نداشته باشد یا درب کارگاه بسته و تعطیل بود، مأمور ابلاغ فرم مخصوص را که اصطلاحاً فرم ده‌روزه نام دارد به درب کارگاه یا در محل شرکت تحویل می‌دهد که در آن قید گردیده ظرف ده‌روز کارفرمای شرکت و یا نماینده رسمی او با معرفی‌نامه به شعبه جهت اخذ اعلام بدهی مراجعه نماید. در صورتی که چنین اقدامی از جانب کارفرما صورت نگیرد بعد از ده‌روز مأمور ابلاغ می‌تواند بدهی حق‌بیمه را به شرکت ابلاغ قانونی نماید که در این حالت فرد گیرنده مطرح نیست و مأمور ابلاغ اعلام بدهی را به درب کارگاه الصاق یا تحویل شرکت می‌دهد.

حالت سوم ابلاغ قانونی:

در مواردی که کارفرما از تحویل ابلاغ بدهی امتناع می‌ورزد در این حالت مأمور ابلاغ می‌تواند اعلام بدهی را به درب کارگاه الصاق و با مهری که در ذیل نسخه دوم اعلام بدهی می‌زند قید نماید کارفرما از دریافت فرم مذکور امتناع ورزید و در این حالت تاریخ ابلاغ ملاک می‌باشد.

حالت چهارم:

در مواردی که کارفرما در زندان حضور داشته باشد اعلام بدهی می‌بایستی از طریق اداره زندانها در محل زندان به کارفرما ابلاغ گردد.

حالت پنجم:

در ارتباط با سفارتخانه‌ها ابلاغ بدهی یا هر گونه مکاتبه‌ای می‌بایستی از طریق اداره تشریفات وزارت امورخارجه صورت گیرد و شعبه حق ابلاغ به صورت مستقیم را ندارد.

حالت ششم:

در مواردی که کارفرما در خارج از کشور حضور داشته باشد و شعبه را در این مورد مطالع نموده باشد ابلاغ می‌بایستی به سفارتخانه ایران در کشور ذی‌ربط ارسال و از طریق سفارت به کارفرما ابلاغ و نتیجه آن به شعبه اعلام گردد.

به طور کلی مؤدی یا کارفرما موظف است هنگامی که آدرس قانونی خود را تغییر می‌دهد حتماً شعبه را مطلع نماید (به صورت کتبی) در غیر این صورت ملاک آدرسی است که در روزنامه رسمی به ثبت رسیده و اقامتگاه قانونی کارفرما همین آدرس تلقی می‌گردد وکلیه ابلاغ‌ها به این مکان باید صورت گیرد.

/ 0 نظر / 166 بازدید