مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)
Contact me
My Profile
Blog Author(s) مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)
Previous Months Home Archive اردیبهشت ٩٥ اسفند ٩٤ بهمن ٩٤ دی ٩٤ آذر ٩٤ آبان ٩٤ مهر ٩٤ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ More ...
      مشاوران تامین و کار رهنما (مشاوران (روابط کار،تامین اجتماعی،دارایی و دیوان عدالت اداری))
کسر حق بیمه از بن نقدی کارگران، قانونی شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کسر حق بیمه از بن نقدی کارگران، قانونی شد. 

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به دفاعیات سازمان تامین اجتماعی در کمیته ۷۶ قانون برنامه پنجم، کسر حق بیمه از بن نقدی کارگران، قانونی اعلام شد. محمدحسن زدا در گفتگو با تامین ۲۴ گفت: طی چند هفته گذشته کمیته ای به نام ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم برای بررسی کسر حق بیمه از بن نقدی کارگران در اتاق بازرگانی برگزار شد که در این جلسه نمایندگانی از سه قوه حضور داشتند؛الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس و نوروز کهزادی معاون اداری مالی قوه قضائیه.

زدا افزود: در این جلسه دادخواستی علیه سازمان تامین اجتماعی قرائت شد که دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران غیرقانونی است.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ادامه داد:خوشبختانه با توجه به دفاعیات سازمان تامین اجتماعی و با استناد به ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی و ردیف ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و همچنین با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۷۲ و مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه ۹۳ ،قانونی بودن این اقدام سازمان تامین اجتماعی اثبات شد و براین اساس هرگونه مزایای مستمر بخصوص مزایای نقدی مشمول حق بیمه است. وی گفت: جالب اینجاست که شورای عالی کار که نمایندگان کارفرمایی نیز در آن حضور دارند در تصویب این قانون نقش داشتند اما حالا علیه قانون تصویب شده خود اعتراض دارند! زدا خاطرنشان کرد: البته این نکته را هم باید متذکر شد که در اکثر مواقع این حق بیمه را ۱۱۰ هزار تومان اعلام می کنند در حالیکه ۱۱۰ هزار تومان مبلغ بن است و سهم کارفرمایی آن تنها ۲۵ هزار تومان بوده به عبارت دیگر جنجال ها به خاطر ۲۵ هزار تومان است! به نظر نمی رسد که این میزان اندک از سهم بیمه کارفرمایی خللی در روند تولید ایجاد کند.

  Comments ()
شرایط بازنشستگی درقانون تامین اجتماعی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی/ سن مقرر مردان و زنان همسان سازی حقوق بازنشسته ها 

رفاه و آسیب های اجتماعی رسیدن به سن قانونی ، داشتن سنوات خدمت پرداخت حق بیمه ، اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و... از جمله شرایطی است که برای بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد. 

برای احراز شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی به دو عامل توجه می شود:

الف:رسیدن به سن مقرر در قانون سن مورد نیاز برای احراز بازنشستگی در مقررات فعلی تامین اجتماعی موارد متفاوتی را دربرمیگیرد.

برای مثال در مشاغل سخت و زیان آور و قانون بازنشســتگی جانبازان با ۲۰ سال سابقه، شرط سنی لحاظ نمی شود و فقط داشــتن سنوات مندرج در قانون برای بازنشستگی کفایت می کند.

همچنین خانم های مشــغول به کار در کارگاه های مشــمول قانون کار با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه میتوانند با ۲۰ روز حقوق بازنشســته شوند. بازنشستگی با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه برای آقایان و ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه برای خانمها نیز یکی دیگر از اشکال بازنشستگی است که مشمولان این بند با ۳۰ روز حقوق بازنشسته میشوند.

در مورد دیگر، آقایان با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه و خانم ها با ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه با ۲۰ روز حقوق میتوانند درخواست بازنشستگی کنند.

ب: داشتن سنوات خدمت پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی میزان حداکثر سنوات قابل تاثیر در تعیین مستمری

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی ۳۵ ســال است و سنوات بیشتر از ۳۵ سال در فرمول مربوط به بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود.

باید توجه داشت که منظور از سنوات خدمت، مدت زمانی است که بابت کارگر و بیمه شده به شعب سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت شده است. ممکن است فردی سابقه کار زیادی داشته باشد ولی حق بیمه آن توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده باشد، که در این صورت برای بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود. توصیه می شود برای جلوگیری از این وضعیت، بیمه شده هرچند مدت یکبار وضعیت بیمه خود را از شعبه مربوطه یا از سایت تامین اجتماعی جویا شــود.

ضمن اینکه الزم است بیمه شــدگان کلیه سوابق پرداخت حق بیمه خود را در آخرین شعب های که در حال پرداخت حق بیمه هستند متمرکز کنند تا هنگام استفاده از بازنشستگی و یا خدمات دیگر دچار مشکل و وقفه در برقراری مستمری نشوند. نکته دیگر در مورد میزان مستمری پرداختی، رعایت حداقل و حداکثر پرداخت مستمری است. مستمری به موجب ماده ۱۱۱ قانون تامیناجتماعی نباید از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد و از حداکثر حقوق سال مربوطه که در حال حاضر ۷ برابر حداقل حقوق است بیشتر باشد. این موضوع درمورد دریافت حق بیمه نیز رعایت میشود و سازمان تامین اجتماعی نیز حق بیمه را در این چارچوب از کارفرما دریافت میکند.

مواردی که در میزان مستمری بیمه شده دخالت دارند، به ترتیب تاثیر عبارت اند از:

۱- میزان حق بیمه ای که بیمه شده در دو سال پایانی خدمت منجر به بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکند تاثیری اساسی در میزان معین مستمری دریافتی دارد. بنابراین معمولا کسانی که در دو سال پایانی خدمت خود بر مبنای حداقل حقوق سال مربوطه حق بیمه پرداخت می کنند، از مستمری حداقلی نیز برخوردار میشوند. همچنین کسانی که با وجود افزایش حقوق در طول سالهای متمادی خدمت، کارفرما حداقل حقوق را برای آنها در لیست حق بیمه درج میکند و بر مبنای حقوق واقعی حق بیمه پرداخت نمی کنند، از این بابت متضرر می شوند و درنتیجه از مستمری واقعی خود برخوردار نمی شوند.

۲- مدت زمان پرداخت حق بیمه نیز یکی دیگر از عوامل اساسی در میزان دریافت مســتمری است. در قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن حداقل ســنوات لازم برای احراز بازنشستگی از ۱۰ سال شروع می شود و تا حداکثر ۳۰ سال ادامه می یابد. بیمه شدهای که با ۳۰ سال سابقه بازنشسته میشود، از کسی که با ۱۰ سال یا ۲۰ سال سابقه بازنشسته می شود، قطعا مستمری بیشتری دریافت خواهد کرد. این امر طبعا با عدالت بیمه ای سازگارتر است، زیرا هرکس با توجه به میزان حق بیمه پرداختی از مستمری بهره مند خواهد شد. حق بیمه را در این چارچوب از کارفرما دریافت می کند.

 این امر طبعا با عدالت بیمه ای سازگارتر است، زیرا هرکس با توجه به میزان حق بیمه پرداختی از مستمری بهره مند خواهد شد.

سوال: 11 سال ســابقه کار در مشاغل ســخت و زیان آور دارم و بیمه ام نیز پرداخت شــده اســت. ۲ سال خدمت سربازی رفته ام و حق بیمه آن را پرداخته کرده ام. در حال حاضر ۳۷ سال دارم. مدرک تحصیلی ام فوق لیسانس مکانیک اســت. هنوز مشغول به همین کار هستم. آیا با این شــرایط می توانم بازنشسته شوم؟

جواب: میزان تحصیلات تاثیری در بازنشســتگی ندارد. در حال حاضر شما شرایط بازنشستگی را ندارید. حداقل ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه یا ۶۰ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه برای بازنشستگی آقایان لازم است.

سوال: خانمی هستم که حدود ۱۳ سال سابقه بیمه دارم. در حال حاضر ۲ ماه است که استعفا داده ام و می خواهم با نرخ ۱۲ درصد برای استفاده از خدمات بازنشستگی خودم را بیمه حرف و مشاغل آزاد کنم. کارکنان شعبه گفتند چون بیش از ۱۰ سال سابقه دارم، متوسط مبلغ دستمزد ماهیانه ۲ سال آخر را به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه تعیین می کنند، که مبلغ آن حدود ۲۷۰ هزار تومان می شود. این مبلغ برای من زیاد است. چند سئوال دارم: اگر از جایی که الان در آن پاره وقت کار می کنم بخواهم با حداقل دستمزد برای من بیمه رد کنند، ماهیانه چقدر باید حق بیمه پرداخت کنم؟ اگر چند ســال با حداقل دستمزد حق بیمه را بپردازم و در ۲ ســال آخر پرداخت آن را بیشتر کنم تا به حقوق قبلیام برسد چه مشکلی پیش میآید؟ اگر بخواهم با همان مبلغ ۲۷۰ هزار تومان خود را بیمه مشاغل آزاد کنم، در چه صورتی می توانم با ۲۰ سال سابقه و با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوم؟

جواب: ۳۰ درصد حداقل حقوق (حداقل حقوق در سال ۹۴، ۷۱۲ هزار تومان است) باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود. کمتر از مبلغ فوق را نمی توان به عنوان دستمزد مبنای تعیین حق بیمه پرداخت کرد. اگر در ۲ سال آخر خدمت حقوق مبنای پرداخت حق بیمه به طور غیرمتعارف افزایش یابد محاسبه مستمری که در حالت عادی براساس میانگین ۲ سال پایان اشتغال محاسبه می شود، به صورت ۵ ساله محاسبه و تعیین می شود. البته به شرطی که افزایش دستمزد در ۲ سال پایانی اشتغال ناشی از ارتقای شغلی نباشد. خانم ها با ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن می توانند با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند، مگر اینکه مشمول قانون کار باشند که با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن میتوانند درخواست بازنشستگی کنند. مشمولین بیمه حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش قانون کار نیستند، زیرا کارفرما ندارند و در کارگاه های مشمول قانون کار به عنوان کارگر مشغول به کار نیستند.

  Comments ()
کسر حق بیمه مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمران by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کسر حق بیمه مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمران 

حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تامین اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه، مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق بیمه قرار می‌گیرد.

براساس قانون تامین اجتماعی و ماده ۲۸، حق بیمه ۳۰ درصد مزد یا حقوقی است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده، ۲۰درصد به عهده کارفرما و سه درصد نیز به وسیله دولت تامین می‌شود. حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تامین اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه، مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق بیمه قرار می‌گیرد.

بنابراین وجوه مبنای کسر حق بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق بیمه که توسط شورای عالی تامین اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد. لذا میزان حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه شده با رعایت بند پنج ماده دو و ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود،

بدین صورت که در زمینه کارگاه‌هایی که فاقد دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی هستند، براساس مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق بیمه و درخصوص کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع طبق دستمزد مقطوع تعیین شده انجام می‌پذیرد. کارفرمایان کارگاه‌های یادشده نیز که کارگر در اختیار یا استخدام دارند، مکلفند صرفنظر از نوع قرارداد کار، ترتیب استخدام، نحوه پرداخت مزد یا حقوق صورت مزد و حقوق فوق العاده شغل و مزایای کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی تعیین شده به سازمان ارسال و پرداخت کنند.

براساس قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹، سه درصد به حق بیمه مشمولان قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمنا در مشاغل سخت و زیان آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت چهار درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور علاوه بر حق بیمه و حسب مورد، بیمه بیکاری است.

  Comments ()
بازنشستگی پیش از موعد کارگران 25 سال خدمت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بازنشستگی پیش از موعد کارگران ۲۵ سال خدمت

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی درباره علت عدم اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع و بازنشستگی زود‌تر از موعد توضیحاتی ارائه کرد.

محمدحسن زدا در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،گفت: در این ماده قانونی قید شده بود که درخصوص بازنشستگی پیش از موعد افرادی که ۲۵ سال خدمت کرده‌اند، به ازای پنج سالی که باید به بیمه شده ارفاق شود، باید ۵۰ درصد حق بیمه این مدت را دولت و ۵۰ درصد دیگر را کارفرما بپردازد.

وی افزود: به موجب این قانون هزینه‌ای به دولت تحمیل شد؛ تا زمانی که دولت این بودجه را پرداخت کرد، قانون را اجرا کردیم، اما یک تا دوسالی است که دولت اعلام می‌کند نمی‌تواند اعتباری را در این زمینه تخصیص دهد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه سال گذشته مجوزی از دولت دریافت کردیم تا افراد مایل به بازنشستگی زود‌تر از موعد حق بیمه سنوات ارفاقی را خودشان بپردازند اظهار کرد: بر این اساس اگر شخصی تمایل به این امر داشت می‌تواند سهم دولت و کارفرما را خودش بپردازد و زود‌تر بازنشسته شود.

زدا افزود: این مجوز به واحد‌ها ابلاغ شده و در نتیجه می‌توان گفت که این طرح متوقف نشده است؛ اما اگر بیمه شده‌ای منتظر است دولت هزینه را تامین کند، باید دید که آیا دولت برنامه‌ای در این خصوص دارد یا خیر؟

  Comments ()
بررسی کس حق بیمه از مزایا و نحوه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی از اسناد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بررسی کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و نحوه حسابرسی از اسناد شرکت‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی

 اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در ادامه بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی، دستور هفتمین نشست خود را نیز به همین موضوع اختصاص دادند؛

موضوع کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و نحوه حسابرسی از اسناد شرکت‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی همواره مورد اعتراض فعالان عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار بوده است.

اعضای این کمیسیون براین عقیده‌اند که کسر بیمه از مزایای رفاهی وجاهت قانونی ندارد و بازرسان تامین اجتماعی اجازه ندارند دفاتر مربوط به بیش از شش ماه گذشته را مورد حسابرسی قرار دهند. در مقابل محمد محمدی، مشاور معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، چند ماده قانونی را برشمرد که کسر حق بیمه از ۱۱۰ هزار تومان مزایای رفاهی را قانونی جلوه می‌داد. پیش از آغاز این بحث، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار، به مصوبات شورای گفت‌وگوی استان تهران در مورد مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: «در این نشست، هشت پیشنهاد اتاق تهران برای رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید که از جمله آن، در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی که واسطه تأمین و تولید شرکت‌های بزرگ و یا دولت هستند و وصول مطالبات آنها در موعد مقرر صورت نمی‌پذیرد، پرداخت مالیات آنها “به محض وصول یا پرداخت” صورت می‌پذیرد.» در این بخش، همچنین پیشنهاد شد که صنایع مختلف به صورت جداگانه، مشکلات خود را با فرشید فریدونی مدیرکل اداره مالیات بر ارزش افزوده استان تهران در میان بگذارند و راه‌حلی برای رفع این مشکلات بیابند.

در ادامه، اعضای این کمیسیون به بحث و بررسی مشکلات موکلان خود در حوزه تامین اجتماعی پرداختند. نجفی‌منش در این باره توضیح داد: «در جریان بررسی قوانین دریافته‌ایم که مزایای رفاهی مشمول حق بیمه نیست. و این موضوع را طی نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کردیم.

ظاهرا آقای ربیعی نیز این نامه را به آقای نوربخش رییس سازمان تامین اجتماعی ارجاع داده است. از طرفی، خانه صنعت و معدن، اتاق اصناف، کانون عالی کارفرمایان و اتاق تهران نسبت به این اقدام سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند.» محمدباقر مجتبایی که به نمایندگی از اتاق اصناف در این نشست حضور یافته بود، گفت: «این تصمیم سازمان تامین اجتماعی، اگرچه ظاهر خیرخواهانه‌ای دارد اما تبعات آن نامطلوب خواهد بود. چرا که به تضعیف کارفرمایان که رونق اقتصادی به دست آنان انجام می‌شود، منجر خواهد شد.» او گفت: «تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار اراده ویژه‌ای می‌طلبد و همه دستگاه‌ها باید در آن مشارکت کنند.» اما محمدی، مشاور معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی بر این عقیده بود که فعالان اقتصادی باید سازوکارهای تسهیل کسب‌وکار را در جای دیگری جست‌و‌جو کنند نه در حوزه تامین اجتماعی. او اعضای این کمیسیون را به مطالعه نظام تامین اجتماعی و میزان حق بیمه در کشورهایی نظیر ترکیه، آذربایجان وگرجستان دعوت کرد و گفت: «براساس مطالعاتی که صورت گرفته است، سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در هزینه تمام شده کالا و خدمات ۶ درصد است.» او افزود: «سازمان تامین اجتماعی هم باید منافع کارفرمایان را در نظر بگیرد و هم منافع کارگران را.»

محمدی سپس به برخی مواد قانوین از قانون کار و تامین اجتماعی اشاره کرد تا اثبات کند، مزایای رفاهی نیز طبق این قوانین مشمول کسر حق بیمه هستند. او ادامه داد: «شورای عالی کار نیز سال گذشته، مرتکب اشتباه شد و اعلام کرد که این مزایا مشمول کسر بیمه نمی‌شود. در حالی که شورای عالی کار مرجع رسیدگی به این موضوع نیست و قرار است سازمان تامین اجتماعی علیه این شورا اعتراض کند.» در این میان نجفی‌منش این پرسش را مطرح کرد که لغو کسر حق بیمه از این مزایا به چه طریق ممکن است؟ که محمدی پاسخ داد که اتاق تهران می‌تواند این موضوع را در تدوین برنامه ششم دنبال کند. طلایی‌زاده، مشاور امور مالیاتی اتاق تهران نیز گفت: «اتاق تهران باید پیگیر پاسخ نامه‌ای باشد که برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده است.» مجتبایی نیز گفت: «اتاق اصناف اعتراض خود را علیه این رویه به کمیته ماده ۷۶ و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز ارائه کرده است اما شاید نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت و ستاد تدابیر ویژه نیز شاید بتوانند راهگشا باشند.» بر این اساس مقرر شد، کمیسیون تسهیل کسب‌وکار مستندات خود را برای کمیته ماده ۷۶ ارسال کند و همچنین این موضوع را در جلسه ای با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار دهد. نجفی‌منش خطاب به محمدی گفت: «ما می‌گوییم، مزایای رفاهی جزو مزد محسوب نمی‌شود اما شما به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی براین عقیده هستید که این مزایا جز مزد است. بنابراین اکنون لازم است، نهادی میان ما حکمیت کند. از طرفی دولت در پی حل مشکلات است و باید از این شرایط بهره گرفت.» در ادامه این نشست، کمیسیون به موضوع «مهلت قانونی تعیین شده در رسیدگی به صورت مزد یا حقوق ارسالی از سوی کارفرمایان و چگونگی تهیه گزارش‌های حسابرسی» پرداخت.

جعفری، مشاور اتاق تهران در حوزه تامین اجتماعی در این باره گفت: «طبق قواینن موجود، سازمان تامین اجتماعی تکالیفی را برای کارفرما تعیین کرده است. براین اساس کارفرما مکلف است، حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. ماده قانونی دیگری می‌گوید، کارفرمایانی که از ارسال حق بیمه امتناع کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان۱۰ درصد حق بیمه همان ماه هستند.» او ادامه داد: «بازرسان اجازه دارند، تنها مدارک مربوط به مزد و حقوق کارکنان را مورد بررسی قرار دهند و بر همین اساس حق بیمه مطالبه کنند.» نجفی منش نیز گفت: «در صنعت خودرو، ممکن است یک شرکت تولید قطعات، صدها قرارداد خرد و فروش منعقد کرده باشد و برای همه این قراردادها باید مفاصا دریافت کند.» محمدی در پاسخ توضیح داد چنانچه پیمانکار سفارش دریافت کرده باشد وکالاهای سفارش شده را در کارگاه خود تولید کند، می‌تواند بدون کسرحق بیمه، مفاصا حساب بیمه دریافت کند. او گفت: «به موجب ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر قرار است، صدور مفاصا به صورت الکترونیکی صورت گیرد.» محمدی همچنین وعده اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور را به کمک اتاق ایران نیز داد. طلایی‌زاده نیز گفت: «در بخش قوانین و مقررات مشکلی وجود ندارد بلکه این قوانین در زمان اجرا با مشکل مواجه می‌شوند.» او ادامه داد: «چندین سال پیش مهدی کرباسیان رییس وقت جامعه حسابداران رسمی ایران و مهدی ضیایی، رییس سازمان تامین اجتماعی تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساندند که به موجب آن حسابرسی از دفاتر توسط حسابرسان رسمی انجام شود که تاکنون به اجرا درنیامده است.»

  Comments ()
چگونگی محاسبه عیدی کارمندان دولت (سال 1394) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حقوق کارمندان برای سال آینده بیشتر از نرخ تورم افزایش خواهد یافت، اعلام کرد: عیدی کارمندان دولت در سال گذشته ۶۰۳ هزار تومان بود که امسال این مبلغ ۶۸۷ هزار تومان است و در بودجه سال آینده به ۷۵۰ هزار تومان خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – در یک برنامه تلویزیونی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های ما حقوق کمتر از ۱۰ درصد افزایش نخواهد یافت و میزان افزایش آن بیش از نرخ تورم خواهد بود.

نوبخت با تاکید بر اینکه حقوق کارمندان دولت باید عادلانه توزیع شود، افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال بازنگری نظام پرداخت حقوق کارمندان دولت است تا در پایان برنامه ششم توسعه، میان اشل حقوقی دستگاه ها تفاوتی نباشد.

  Comments ()
کارگران امسال چقدر عیدی میگیرند؟؟؟؟؟؟؟؟؟(سال 1394) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟

حداقل عیدی کارگران امسال ۱میلیون و ۴۲۴هزار تومان و حداکثر آن ۲میلیون و ۱۳۷هزار تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین می‌شود. براین اساس حداقل دستمزد کارگران ۷۱۲هزار تومان بوده که طبق قانون حداقل عیدی دو برابر حقوق پایه یعنی ۱ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان و حداکثر آن ۲ میلیون و ۱۳۷ هزار تومان خواهد بود.

سال گذشته نیز حداقل دستمزد ۶۰۸هزار تومان تعیین شده بود که بر مبنای آن کارگران حداقل یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۸۲۶ هزار تومان عیدی گرفتند. کارفرمایان مکلف هستند که عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم، طبق ماده واحده قانون کار کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد را به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به‌مأخذ ۶۰ روز مزد و به‌نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک‌دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

به گزارش تسنیم، عیدی کارمندان دولت در سال جاری ۶۸۷ هزار تومان اعلام شده که این رقم در بودجه ۹۵ نیز ۷۵۰ هزار تومان پیشنهاد شده است.

  Comments ()
حرکت قطار بن کارگری بر ریل غیرنقدی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با بیان اینکه خواسته کارگران برگشت نحوه پرداخت بن‌های کارگری به شیوه گذشته و در قالب سبد کالاست، گفت: باید قطار بن کارگری بر ریل غیرنقدی حرکت کند و مانند دهه‌های ۶۰ و ۷۰ با همان فرمت سابق با حداقل پول بتوان حداکثر کالاهای مورد نیاز را در قالب سبد کالا در اختیار جامعه هدف قرار داد.

حسن صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در منطقه مرکزی اظهار کرد: قرار گرفتن در خط فقر، کسری درآمدها، افزایش مخارج زندگی و کفاف ندادن حقوق دریافتی کارگران به کار کردن آنان در چند شیفت کاری منجر خواهد شد. وی تصریح کرد: هم اکنون کارگران ما برای گذر از خط فقر به پرکاری روی آورده‌اند و بخش اعظم آنها دو شغله هستند تا در تامین هزینه‌های زندگی و مخارج روزمره با مشکلی مواجه نشوند. صادقی با بیان میزان خط فقر در کشور اظهار کرد: در سال گذشته براساس محاسبه‌ای که توسط خانه کارگر انجام شد خط فقر یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان در سطح کشور اعلام شد. وی ادامه داد: در سال جاری میزان خط فقر محاسبه نشده است و با توجه به کنترل تورم در نظام اقتصادی کشور نباید خط فقر نسبت به سال گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. به گفته وی بنا بر اعلام بانک مرکزی تورم ۳۴ درصدی سال گذشته در سال جاری به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است، اما براساس ارزیابی‌هایی که به عمل آمده در برخی کالاهای اساسی که شامل ۲۰ قلم کالای مورد نیاز در سبد روزانه خانوار است، تورم به نسبت درآمد و خط فقر، بالای ۲۰ درصد است.

معاون دبیر کل خانه کارگر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص نحوه پرداخت بن‌های کارگری نیز گفت: هم‌اکنون بن کارگری به صورت نقدی پرداخت می‌شود و با آنچه در گذشته و به شیوه خاص مرسوم بود متفاوت است. به گفته وی اعمال سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت غیرنقدی بن کارگری کمک بزرگی به سفره کارگران کرده و فاصله آنها را با خط فقر کاهش می‌دهد. وی در خصوص برنامه خانه کارگر کشور برای برگرداندن سیستم حمایتی توزیع بن کارگری به خبرنگار ایسنا گفت: به مجموعه دولت، وزارت کار و شورای عالی کار توصیه می‌کنیم که بن کارگری را به شیوه دهه ۶۰ و ۷۰ تغییر دهند. وی تصریح کرد: خیر و صلاح جامعه کارگری پرداخت بن کارگری به صورت غیر نقدی است و توصیه ما به دولت اجرای این شیوه است و امیدواریم متولیان این امر به توصیه ما عمل کنند که کمک اساسی به کارگران خواهد شد. به گفته وی بخش اعظم دستمزد کارگران برای تامین کالاهای اساسی هزینه می شود و با اعطای بن کارگری در قالب سبد کالا میزان قابل توجهی از نیاز آنان برطرف خواهد شد.

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا در خصوص اعلام شکایتی احتمالی از سوی کارگران در رابطه با حذف کارگران از یارانه‌ها اظهار کرد: تاکنون هیچ گزارش یا شکایتی از سوی کارگران در خصوص حذف یارانه آنان به خانه کارگر نرسیده است و اگر هم بوده به وزارت کار اعلام شده است. وی تصریح کرد: البته بسیاری از اعضای خانه کارگر برای حمایت از تولید ملی و هدایت یارانه‌ها به تولید داخلی و نیز حوزه سلامت از دریافت یارانه انصراف داده‌اند.

  Comments ()
ممنوعیت قانونی بکارگیری اتباع غیرمجاز by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز تنها منحصر به هشدار مقامات قضایی نیست و در قوانین مختلف، مقررات روشنی در خصوص منع به کارگیری اتباع بیگانه قید شده است.

ماده ۱۲۰ قانون کار در این خصوص مقرر کرده است که اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه

اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده

و

ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

در خصوص صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه و اینکه این افراد بتوانند کار مشخصی داشته باشند، در قانون پیش‌بینی‌هایی وجود دارد.

در ماده ۱۲۱ قانون کار، در این خصوص وزارت کار را مکلف کرده است تا با سه شرط

اول اینکه در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد و دوم تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد و سوم از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود، برای اتباع بیگانه پروانه کار صادر کند.

البته مطابق ماده ۱۲۴ قانون کار، پروانه کار حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.

مدت اعتبار پروانه کار موقت هم حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود. جدا از شرایط مشخص شده در قانون کار، اگر کارفرمایی اقدام به کارگیری اتباع غیرمجازی که پروانه کار ندارند، کند، بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار مجازات می‌شوند.

بر اساس این ماده، کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیراز آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. همچنین در بند(ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم در خصوص جریمه کارفرمایانی که از اتباع بیگانه استفاده می‌کنند، مقرر شده است که به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.

  Comments ()
بدانیم: احراز سوابق چیست؟ by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

احراز سوابق از لحاظ قانون کار،

کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند.

بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

طبق بند یک ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

از طرفی، برابر ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

بنابراین، با توجه به ماده 148 قانون کار کلیه کسانی که مشمول این قانون هستند الزاماً تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار می گیرند اما همه اشخاصی که در شمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارند با امعان نظر به بند یک ماده 2 این قانون که فوقاً اشاره شد لزوماً مشمول قانون کار نخواهند بود به ویژه اینکه بخش های قابل توجهی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی مشمول مقررات استخدامی خاص می باشند.

  Comments ()
مشاوره و اجراء تخصصی امور مالیاتی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مشاوره و اجراء تخصصی امور مالیاتی:

*مشاوره و نحوه صحیح محاسبه جرائم مالیاتی و راهکارهای قانونی کسر و بخشودگی جرائم .

*قوانین کاربردی مربوط به گزارشات فصلی موضوع ماده 169 مکرر .

*قوانین کاربردی مربوط به ارزش افزوده .

*آئین نامه تحریردفاتر قانونی و علل رد دفاتر و راههای پیشگیری از آن .

*نحوه صحیح نوشتن اظهار نامه مالیاتی بگونه ای که علیه خود مودی قابل استفاده نباشد .

*حقوق مودی مالیاتی و تکالیف کارکنان ادارات مالیاتی در قبال ارباب رجوع و مودیان و راههای احقاق این حقوق قانونی

  Comments ()
بدانیم: بازگشت بکار by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بازگشت به کار

کلیه قراردادهای کار منعقده فی مابین کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار، صرف نظر از نوع فعالیت و استمرار و یا عدم استمرار آن، به استثنای قراردادهایی که برای مدت موقت و یا جهت انجام کار معین منعقد می‌شوند، از سوی هر یک از طرفین با رعایت تشریفاتی بطور یک جانبه قابل فسخ (استعفاء از ناحیه کارگر و اخراج از سوی کارفرما) است.

بدیهی است در حالت اخراج تشخیص موجه یا غیر موجه بودن قطع رابطه با مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود. در قانون کار اقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت حق سنوات برای آن منظور شود، شناخته نشده است و برای کسانی که بدون رعایت این قانون محل کار را ترک و با کارفرما قطع رابطه می‌کنند مزایایی پیش‌بینی نشده است. بدیهی است تشخیص ترک کار کارگر با هیأت های تشخیص و حل اختلاف خواهد بود.

  Comments ()
آشنایی با کمیسیونهای پزشکی تامین اجتماعی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

 آشنایی با کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

اقدامات لازم جهت حضور در کمیسیون های پزشکی بیمه شده ای که به علت حوادث ناشی از کار و یا به هر علت دیگر، تمام یا درصدی از توان خود برای ادامه کار را از دست داده باشد،

لازم است پس از دریافت گواهی از پزشک متخصص معالج مبنی بر ازکارافتادگی کلی به شعبه ای که حق بیمه وی به آن پرداخت می شود، مراجعه نماید.

در شعبه تأمین اجتماعی پس از بررسی پرونده بیمه شده، فرمی در 3 نسخه که اطلاعات هویتی بیمه شده در آن ثبت شده است، به وی تحویل داده می شود. بیمه شده باید این فرم را برای تکمیل کردن بخش مربوط به اطلاعات پزشکی آن، نزد پزشک معالج برده و بعداز تکمیل مجددا فرم را به شعبه مربوطه تحویل دهد.

در این مرحله شعبه تأمین اجتماعی، ضمن الصاق مدارک و تکمیل فرم های مورد نیاز، بیمه شده را به کمیسیون پزشکی سازمان معرفی می نماید.

بیمه شده تأمین اجتماعی که از سوی یکی از شعب این سازمان برای تعیین نوع و درصد از کارافتادگی به کمیسیون پزشکی معرفی می شود، باید طبق مراحل زیر اقدام کند:

به همراه مدارک درمانی، خلاصه پرونده و در صورت لزوم پرونده فنی، فرم بررسی و گزارش بازرسی حادثه منضم به اظهارنظر واحد بازرسی درخصوص ناشی و یا غیرناشی از کاربودن حادثه و معرفی نامه شعبه، به واحد نوبت دهی کمیسیون پزشکی بدوی مراجعه کند.

در روز و ساعت تعیین شده، در محل برگزاری جلسه کمیسیون پزشکی حاضر شود.

رأی کمیسیون بدوی پس از صدور در روز برگزاری جلسه کمیسیون به بیمه شده ابلاغ می شود.

بیمه شده در صورت قبول نداشتن رأی صادره می تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه اعلام کند.

شعبه تامین اجتماعی، بیمه شده را به کمیسیون پزشکی تجدیدنظر معرفی می کند.

بیمه شده ای که به رأی کمیسیون بدوی اعتراض دارد باید پس از دریافت معرفی نامه از شعبه تأمین اجتماعی، به واحد نوبت دهی کمیسیون پزشکی تجدیدنظر مراجعه کند.

به یاد داشته باشید کمیسیون های پزشکی تأمین اجتماعی با حضور پزشکان متخصص و خوشنام هر رشته تشکیل می شوند و رأی آنها پس از بررسی کامل پرونده پزشکی بیمه شده و مشاهده وضعیت او صادر می شود.

با این حال بیمه شده می تواند به رأی کمیسیون های پزشکی بدوی اعتراض کند.

رأی کمیسیون های پزشکی تجدیدنظر تأمین اجتماعی قطعی و غیرقابل اعتراض است.

رأی کمیسیون های پزشکی براساس مدارک پزشکی متقاضی صادر می شود، بنابراین لازم است از ابتدای مراجعه خود تمام اسناد و مدارک پزشکی مرتبط را ارائه کنید.

درصد از کارافتادگی بیمه شدگان براساس جداول خاصی که ملاک عمل کمیسیون های پزشکی هستند، تعیین می شود.

در این جداول، براساس بیماری ها و و آسیب های مختلفی که به فرد وارد می شود و عوارض ناشی از آنها، درصد از کارافتادگی تعیین شده است.

مهمترین وظایف کمیسیون های پزشکی تعیین درصد از کارافتادگی تنها یکی از وظایف کمیسیون پزشکی است.

هر چند براساس ماده 91 قانون تأمین اجتماعی، تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنان، مهمترین وظیفه کمیسیون های پزشکی است، اما وظایف دیگری هم برعهده این کمیسیون ها گذاشته شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

بررسی وضعیت از کارافتادگی اولیه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری.

بررسی وضعیت اشتغال بیمه شدگانی که به علت وقوع حوادث ناشی از کار باید به کارهای سبک اشتغال داشته باشند.

بررسی و تأیید استراحت پزشکی ایام بیماری و بارداری بیمه شدگان که از شوراهای پزشکی ارجاع شده است.

نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز) مورد نیاز بیمه شدگان.

  Comments ()
نحوه انواع ابلاغ بدهی های حق بیمه کارفرمایان و ... توسط سازمان تامین اجتماعی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نحوه انواع ابلاغ ها توسط سازمان تأمین اجتماعی

معمولاً هر گونه مطالبه حق‌بیمه توسط شعب تأمین اجتماعی ابتدا به کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی ابلاغ می‌گردد.

1- ابلاغ واقعی

که به شخص کارفرما در مؤسسات (معمولاً مدیرعامل شرکت) ابلاغ می‌گردد (توسط مأمورین ابلاغ) و در صورتی که مدیرعامل در شرکت حضور نداشته باشد به امور اداری یا دفتر شرکت ابلاغ و در ذیل نسخه ابلاغ شده نام و مشخصات مسئول امور اداری و مهر شرکت می بایستی ثبت شود. به طور کلی در هر گونه ابلاغی که به افراد می‌شود حتماً مشخصات فرد گیرنده ابلاغ می‌بایست با ذکر تاریخ و روز و ساعت ابلاغ قید گردد.

2- ابلاغ قانونی

در مواردی که فردی مسئول در شرکت جهت اخذ ابلاغ حضور نداشته باشد یا درب کارگاه بسته و تعطیل بود، مأمور ابلاغ فرم مخصوص را که اصطلاحاً فرم ده‌روزه نام دارد به درب کارگاه یا در محل شرکت تحویل می‌دهد که در آن قید گردیده ظرف ده‌روز کارفرمای شرکت و یا نماینده رسمی او با معرفی‌نامه به شعبه جهت اخذ اعلام بدهی مراجعه نماید. در صورتی که چنین اقدامی از جانب کارفرما صورت نگیرد بعد از ده‌روز مأمور ابلاغ می‌تواند بدهی حق‌بیمه را به شرکت ابلاغ قانونی نماید که در این حالت فرد گیرنده مطرح نیست و مأمور ابلاغ اعلام بدهی را به درب کارگاه الصاق یا تحویل شرکت می‌دهد.

حالت سوم ابلاغ قانونی:

در مواردی که کارفرما از تحویل ابلاغ بدهی امتناع می‌ورزد در این حالت مأمور ابلاغ می‌تواند اعلام بدهی را به درب کارگاه الصاق و با مهری که در ذیل نسخه دوم اعلام بدهی می‌زند قید نماید کارفرما از دریافت فرم مذکور امتناع ورزید و در این حالت تاریخ ابلاغ ملاک می‌باشد.

حالت چهارم:

در مواردی که کارفرما در زندان حضور داشته باشد اعلام بدهی می‌بایستی از طریق اداره زندانها در محل زندان به کارفرما ابلاغ گردد.

حالت پنجم:

در ارتباط با سفارتخانه‌ها ابلاغ بدهی یا هر گونه مکاتبه‌ای می‌بایستی از طریق اداره تشریفات وزارت امورخارجه صورت گیرد و شعبه حق ابلاغ به صورت مستقیم را ندارد.

حالت ششم:

در مواردی که کارفرما در خارج از کشور حضور داشته باشد و شعبه را در این مورد مطالع نموده باشد ابلاغ می‌بایستی به سفارتخانه ایران در کشور ذی‌ربط ارسال و از طریق سفارت به کارفرما ابلاغ و نتیجه آن به شعبه اعلام گردد.

به طور کلی مؤدی یا کارفرما موظف است هنگامی که آدرس قانونی خود را تغییر می‌دهد حتماً شعبه را مطلع نماید (به صورت کتبی) در غیر این صورت ملاک آدرسی است که در روزنامه رسمی به ثبت رسیده و اقامتگاه قانونی کارفرما همین آدرس تلقی می‌گردد وکلیه ابلاغ‌ها به این مکان باید صورت گیرد.

  Comments ()
نحوه محاسبه و صدور مفاصا حساب قراردادها: پیمانکاران by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نحوه محاسبه و صدور مفاصاحساب قراردادها

پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی می باشند؛

به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قرار دادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام می گردد ویا به عبارت دیگر موضوع عملیات قرار داد منعقده به نوعی تولیدات کارگاههای آنها باشد به شرح ذیل خواهد بود :

1- اشخاص حقوقی

در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی مفاصا حساب قرارداد صادر می شود . شعب سازمان تامین اجتماعی موظفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داهند .

1-1- چنانچه سازمان قادر نباشد سریعا از دفاتر قانونی پیمانکار بازرسی نماید و پیمانکار جهت دریافت مفاصا حساب تعجیل داشته باشد در این صورت اگر پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید وتعهد نامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور شده به سازمان ارائه نماید صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

2-1 در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تایید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در این صورت حق بیمه قرارداد طبق تصویب نامه مورخ 24/1/70 محاسبه می شود . در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه وصول . سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .

2- اشخاص حقیقی

1-2- در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی ( کارگاههای دایر که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط می باشند ) و در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در این صورت چنانچه کارگاه وی طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد هر گونه بدهی بوده و یا آن را پرداخت نماید مفاصا حساب قرارداد آنها صادر می شود .

2-2- در مواردی که پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعبه سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد حق بیمه قراراد وی طبق مصوبه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر می شود .

توجه : کارگاههای که منحصرا برای انجام کار موضوع پیمان دایر می شود در زمره کارگاه تولیدی صنعتی و فنی محسوب نمی شود .

  Comments ()
بدانیم: بازرسی تامین اجتماعی,اجراییات و درآمد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

پرسش‌ و پاسخ های بیمه ای‌؛امور درآمد حق‌بیمه‌، بازرسی‌ و اجرائیات‌

پرسش‌ و پاسخ های بیمه ای‌؛امور درآمد حق‌بیمه‌، بازرسی‌ و اجرائیات‌ پیمانکاران

سئوال‌ 1: از آنجائیکه‌ در دستور اداری‌ شماره‌ 3017/52 مورخ‌ 26/3/78 تعیین‌ نرخهای‌ 4% برای‌ محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ و 736 حق‌ بیمه‌ بعنوان‌ بیمه‌ بیکاری‌ برای‌ قراردادهای‌ حمل‌ و نقل‌ شهری‌ با در نظر گرفتن‌ ضوابط‌ قبلی‌ بیمه‌ رانندگان‌ حمل‌ بار و مسافر بین‌ شهری‌ صورت‌ گرفته‌ با تصویب‌ قانون‌ جدید بیمه‌ رانندگان‌ و تغییر انجام‌ یافته‌ در بیمه‌ رانندگان‌ مذکور با توجه‌ به‌ بخشنامه‌ شماره‌ 1 مشترک‌ فنی‌ و درآمد خواهشمند است‌ چنانچه‌ دستور اداری‌ اشاره‌ شده‌ ابقاء شده‌ و همچنان‌ قابل‌ اجرا باشد مراتب‌ را جهت‌ اقدام‌ اعلام‌ دارند؟

جواب‌ 1: دستور اداری‌ شماره‌ 3017/52 مورخ‌ 26/3/78 کماکان‌ بقوت‌ خود باقی‌ و معتبر می‌باشد و درخصوص‌ قراردادهای‌ حمل‌ و نقل‌ توسط‌ موسسات‌ حمل‌ و نقل‌ طبق‌ دستور اداری‌ مذکور اقدام‌ شود.

سئوال‌ 2: در قراردادهائی‌ که‌ تهیه‌ و تامین‌ مصالح‌ در تعهد واگذارنده‌ کار باشد و در مواردی‌ بنا بر ضرورت‌ و با توجه‌ به‌ تعهدات‌ طرفین‌ قرارداد لازم‌ باشد مصالحی‌ از طرف‌ پیمانکار خریداری‌ شود و واگذارنده‌ کار نیز ارزش‌ کالای‌ خریداری‌ شده‌ را باضافه‌ درصد بعنوان‌ هزینه‌ بالاسری‌ به‌ پیمانکار پرداخت‌ نماید آیا ارزش‌ مصالح‌ خریداری‌ شده‌ توسط‌ پیمانکار و هزینه‌ بالاسری‌کلا مشمول‌ کسر حق‌ بیمه‌ می‌باشد یا اینکه‌ فقط‌ هزینه‌ بالاسری‌ مشمول‌ کسرحق‌ بیمه‌ می‌باشد؟

جواب‌ 2: ارزش‌ مصالح‌ واگذاری‌ و هزینه‌ بالاسری‌ پرداختی‌ به‌ پیمانکار هر دو باید به‌ مبلغ‌ ناخالص‌ کارکرد اضافه‌ و سپس‌ طبق‌ ماده‌ 3 مصوبه‌ مورخ‌ 21/1/70 شورایعالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ (بند 3-3 بخش‌ دوم‌ فصل‌ دوم‌ بخشنامه‌ 14 جدید درآمد) عمل‌ گردد.

سئوال‌ 3: پیمانکارانی‌ که‌ دارای‌ کارگاه‌ تولیدی‌، فنی‌ و صنعتی‌ می‌باشند و موضوع‌ قرارداد نیز در کارگاه‌ آنها انجام‌ می‌پذیرد (اعم‌ از پیمانکاران‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و حقیقی‌ واجد شرایط‌) در صورتیکه‌ این‌ قبیل‌ پیمانکاران‌ براساس‌ پرونده‌ مطالباتی‌دارای‌ بدهی‌ قطعی‌ باشند و براساس‌ اولین‌ قراردادی‌ که‌ ارائه‌ می‌نمایند اقدام‌ به‌ پرداخت‌ معادل‌ حق‌ بیمه‌ قرارداد و تقسیط‌ مانده‌ بدهی‌ نمایند، چنانچه‌ قبل‌ از اتمام‌ اقساط‌، قرارداد و یا قراردادهای‌ دیگری‌ ارائه‌ نماید. آیا درخصوص‌ صدور مفاصاحساب‌ اینگونه‌ قراردادها نیز می‌بایستی‌ مجددا معادل‌ حق‌ بیمه‌ قراردادها در قبال‌ دیون‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ (مانده‌ تقسیطی‌) پرداخگردد یا خیر؟

جواب‌ 3: یا باید کل‌ بدهی‌ تقسیطی‌ پرداخت‌ شود و یا اینکه‌ معادل‌ حق‌ بیمه‌ قرارداد را پرداخت‌نمایندکه‌ در اینصورت‌ قابل‌ کسر از اقساط‌ بدهی‌ (قسطهای‌ آخر) خواهد بود.

سئوال‌ 4: چنانچه‌ عملیات‌ خاکبرداری‌ بطور مکانیکی‌ بشخصی‌ واگذار (و خارج‌ از ضوابط‌ طرحهای‌ عمرانی‌ باشد) و پیمانکار طی‌ قراردادهای‌ فرعی‌ با دستگاههای‌ دولتی‌ که‌ دارای‌ ماشین‌ آلات‌ هستند مانند همیاری‌ شهرداریها و یا شرکت‌ جهاد نصر امور مربوط‌ به‌ پیمان‌ را انجام‌ دهد. باتوجه‌ به‌ اینکه‌ کارکنان‌ شاغل‌ در پیمانهای‌ فرعی‌ رانندگان‌ رسمی‌ غیرمشمول‌ تامین‌ اجتماعی‌ و یا رانندگان‌ بیمه‌ای‌ مشمول‌ تامین‌ اجتماعی‌ می‌باشند. درخصوص‌ نحوه‌ تسلیم‌ لیست‌ آنها در قالب‌ پیمان‌ فرعی‌ و یا اصلی‌ ارائه‌ طریق‌ بعمل‌ آید؟

جواب‌ 4: سازمان‌ همیاری‌ شهرداریها و شرکت‌ جهاد نصر غیر دولتی‌ می‌باشند و می‌بایستی‌ مشابه‌ سایر پیمانکاران‌ با آنها برخورد گردد.

سئوال‌ 5: با توجه‌ به‌ پیگیری‌ مطالبات‌ از پیمانکاران‌ برابر مفاد بخشنامه‌های‌ 6 و 1/6 درآمد و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ تبصره‌ الحاقی‌ به‌ ماده‌ 38 ق‌.ت‌.ا نظر به‌ این‌ که‌ پس‌ از طی‌ مراحل‌قانونی‌ و نهایتا صدور فرم‌ شماره‌ 3 که‌ بدهی‌ بنام‌ واگذارنده‌ کار اعلام‌ می‌شود لیکن‌ طبق‌ اطلاعات‌ موجود در رایانه‌ بدهی‌ بنام‌ پیمانکار است‌، لذا نحوه‌ صدور اجرائیه‌ به‌ روش‌ مکانیزه‌ با توجه‌ به‌ مغایرتی‌ که‌ بین‌ اطلاعات‌ فرم‌ شماره‌ 3 و اطلاعات‌ موجود در رایانه‌ از نظر تشخیص‌ مدیون‌ وجود دارد چگونه‌ باید باشد؟

جواب‌ 5: در تکمیل‌ و اصلاح‌ نرم‌افزار محاسبه‌ پیمانها مدنظر قرار خواهد گرفت‌ در حال‌ حاضر اقدامات‌ مربوط‌ به‌ تبصره‌ الحاقی‌ماده‌ 38 قانون‌ بصورت‌ دستی‌ انجام‌ گیرد. جواب‌ 6: صورت‌ مزد و حقوق‌ و حق‌ بیمه‌ کارگران‌ پیمانکار بایستی‌ توسط‌ وی‌ تهیه‌ و تنظیم‌ و به‌ سازمان‌ ارسال‌ و پرداخت‌ گردد و واگذارنده‌ کار می‌تواند لیستهای‌ مربوطه‌ را تائید و مهر و امضاء نماید.

سئوال‌ 7: با توجه‌ به‌ اینکه‌ در سالهای‌ اخیر (پس‌ از لغو بخشنامه‌ 108 درآمد) مشاهده‌ می‌گردد که‌ شرکتها وموسسات‌ و نهادها... با افرادی‌ قراردادهائی‌ تحت‌ عنوان‌ قرارداد همکاری‌، خرید خدمت‌، کارپذیر، مشاور، حق‌ العمل‌ کار ماشین‌ نویس‌، انجام‌ کارهای‌ تایپی‌ و عنوانهای‌ مشابه‌ و برای‌ مدتی‌ با حق‌ الزحمه‌ معین‌ و بصورت‌ ماهیانه‌، اقساط‌ ماهیانه‌ و یا بر مبنای‌ پیشرفت‌ کار پرداخت‌ و بعضا پاداش‌ حق‌ سنوات‌ سالیانه‌ و میزان‌ ذخیره‌ مرخصی‌ نیز در قرارداد لحاظ‌ می‌گردد منعقد و آن‌ را قرارداد پیمانکاری‌ تلقی‌ و به‌ استناد لغو بخشنامه‌ مذکور حق‌ بیمه‌ آنان‌ را پرداخت‌ نمی‌نمایند، چگونگی‌ نحوه‌ تشخیص‌ قرارداد کار از پیمانکاری‌ رااعلام‌ نمایند؟

جواب‌ 7: قراردادهای‌ مذکور که‌ طبق‌ مفاد آنها حق‌ الزحمه‌ ماهانه‌ تعیین‌ می‌گردد یا جمع‌ حق‌ الزحمه‌ دوره‌ قرارداد بطور یکجا درج‌ اما بصورت‌ اقساط‌ ماهانه‌ پرداخت‌ می‌گردد و یا افراد در ساعات‌ اداری‌ در اختیار کارفرما می‌باشد، قرارداد کار محسوب‌ می‌شود.

سئوال‌ 8: در پیمانهای‌ تامین‌ نیروی‌ انسانی‌ که‌ در مناقصه‌ و یا قرارداد، جهت‌ هر نفر مبلغ‌ کارکرد معین‌ ماهانه‌ (با در نظر گرفتن‌ تجرد، تاهل‌، تاهل‌ دارای‌ فرزند و...) پیش‌ بینی‌ و منعقد می‌گردد در صورتیکه‌ مبالغی‌ غیر از حقوق‌ (مانند اضافه‌کار،ماموریت‌ و...)به‌ کارکنان‌ پرداخت‌ و در سند هزینه‌ بعنوان‌ کارکرد پیمانکار منظور گردد، نحوه‌ محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ قرارداد چگونه‌ است‌؟

جواب‌ 8: حق‌ بیمه‌ کلیه‌ قراردادهای‌ پیمانکاری‌ طبق‌ ماده‌ 41 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ و بخشنامه‌ 14 جدید درآمد به‌ نسبت‌ مبلغ‌ کل‌ ناخالص‌ کارکرد محاسبه‌ و وصول‌ می‌گردد و مبالغی‌ مانند اضافه‌کار، ماموریت‌ و... نیز جزئی‌ از ناخالص‌ کارکرد محسوب‌ و اگر بطور جداگانه‌ به‌ پیمانکار پرداخت‌ شود باید به‌ مبلغ‌ ناخالص‌ پیمان‌ اضافه‌ شده‌ و سپس‌ حق‌ بیمه‌ طبق‌ ضوابط‌ مربوطه‌ در بخشنامه‌مذکور محاسبه‌ و وصول‌ گردد.

سئوال‌ 9: در قراردادهایی‌ که‌ کارکرد پیمانکار به‌ صورت‌ ماهیانه‌ پرداخت‌ می‌گردد. (مانند پیمانهای‌ خدماتی‌، سرویس‌ ایاب‌ و ذهاب‌ و ...) آیا می‌توان‌ بنابه‌ درخواست‌ واگذارنده‌ کار (علیرغم‌ اینکه‌ مدت‌ پیمان‌ یکسال‌ و بیشتر از چندین‌ ماه‌ می‌باشد) مفاصاحساب‌به‌ صورت‌ ماهیانه‌ و یا چند ماهه‌ صادر نمود؟

جواب‌ 9: صدور مفاصاحساب‌ در مورد قراردادهایی‌ که‌ کارکرد پیمانکار به‌ صورت‌ ماهیانه‌ پرداخت‌ می‌گردد درصورت‌ درخواست‌ واگذارنده‌ کار یا پیمانکار و با وصول‌ حق‌ بیمه‌ کارکرد ماهانه‌ یا چند ماهه‌ طبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بلامانع‌ است‌.

سئوال‌ 10: در قراردادهای‌ شرکت‌ خدماتی‌ و قراردادهایی‌ که‌ کارکرد آن‌ به‌ صورت‌ ماهانه‌ پرداخت‌ می‌گردد. آیا میبایستی‌ بدهی‌ مستند به‌ لیست‌ حقوق‌ هر ماه‌ با بدهی‌ محاسبه‌ شده‌ ماخذ حق‌ بیمه‌ نسبت‌ به‌ کارکرد همان‌ ماه‌ (به‌ صورت‌ ماه‌ به‌ ماه‌) تطبیق‌داده‌ شود و هر کدام‌ بیشتر باشد ملاک‌ وصول‌ قرار گیرد؟

جواب‌ 10: معمولاً کارکرد قراردادهای‌ پیمانکاری‌ به‌ صورت‌ ماهیانه‌ و یا صورت‌ وضعیتی‌ پرداخت‌ می‌گردد بنابراین‌ همانطوریکه‌ در بخشنامه‌ 14 جدید درآمد و تصویبنامه‌ مورخ‌ 24/1/70 شورایعالی‌ تصریح‌ شده‌ است‌ درصورتی‌ که‌ در دوره‌ اجرای‌ قرارداد در مجموع‌ حق‌ بیمه‌ لیستهای‌ ارسالی‌ بیش‌ از حق‌ بیمه‌ براساس‌ ماخذ مندرج‌ در مصوبه‌ مذکور باشد، باید حق‌ بیمه‌ طبق‌ لیستهاوصول‌ گردد و باین‌ ترتیب‌ واحدها مجاز به‌ مقایسه‌ ماهانه‌ حق‌ بیمه‌ لیستهای‌ ارسالی‌ با حق‌ بیمه‌ محاسبه‌ شده‌ براساس‌ ماخذ مربوطه‌ در آن‌ ماه‌ نمی‌باشند.

سئوال‌ 11: چنانچه‌ قبل‌ از شروع‌ کار و یا بعد از خاتمه‌ کار، پیمانکار بدلیل‌ عدم‌ ارائه‌ صورت‌ مجلس‌ تحویل‌ موقت‌ و یا تهیه‌ صورت‌ مجلس‌ فوق‌، شعبه‌ لیست‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از شروع‌ و یا بعد از خاتمه‌ قرارداد را دریافت‌ کرده‌ باشد آیا می‌بایستی‌ لیستها باطل‌ و سوابق‌ کارگران‌ حذف‌ شود؟

جواب‌ 11: واحدها مجاز به‌ دریافت‌ لیست‌ پیمانکار مربوط‌ به‌ قبل‌ از شروع‌ و بعد از تاریخ‌ خاتمه‌ اجرای‌ پیمان‌ نمی‌باشند.

سئوال‌ 12: قراردادهای‌ پیمانکاری‌ که‌ موضوع‌ آن‌ اجاره‌ خودرو با راننده‌ می‌باشد و صرفا فرزند پیمانکار رانندگی‌ خودرو را به‌ عهده‌ داشته‌ باشد آیا این‌ قبیل‌ قراردادها مشمول‌ بیمه‌ بیکاری‌ خواهند بود یا خیر؟

جواب‌ 12: اولا حق‌ بیمه‌ و بیمه‌ بیکاری‌ قراردادهای‌ پیمانکاری‌ از جمله‌ کرایه‌ اتومبیل‌ با راننده‌ طبق‌ بخشنامه‌ 14 جدید درآمد و تصویبنامه‌ مورخ‌ 24/1/70 شورایعالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ محاسبه‌ و وصول‌ می‌گردد و اشتغال‌ فرزند کارفرما در قرارداد تاثیری‌ در میزان‌ حق‌ بیمه‌ بیکاری‌ آن‌ ندارد. ثانیا بیکاری‌ افراد شاغل‌ در پیمانها در صورتیکه‌ در خاتمه‌ قرارداد صورت‌ گیرد مشمول‌ برقراری‌ مقرری‌ بیکاری‌ نخواهد بود. ‌

پورسانتاژ واگذاری‌

سئوال‌ 1: چنانچه‌ مدت‌ قرارداد واگذاری‌ پورسانتاژ سپری‌ گردیده‌ باشد آیا می‌توان‌ با عنایت‌ به‌ مفاد قرارداد از پورسانتاژ مربوطه‌استفاده‌ نمود؟

جواب‌ 1: چنانچه‌ قرارداد پورسانتاژ تمدید نگردد می‌بایستی‌ حق‌ بیمه‌ بطور کامل‌ وصول‌ شود.

رانندگـان

سئوال‌ 1: با توجه‌ به‌ اینکه‌ دستمزد مقطوع‌ پیمانکاران‌ حمل‌ مواد نفتی‌ قبل‌ از اجرای‌ طرح‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ دو برابر حداقل‌ دستمزد بوده‌ است‌ ولی‌ در طرح‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ حقوق‌ آنان‌ بر مبنای‌ 5/1 برابر در نظر گرفته‌ شده‌ و موجب‌ اعتراض‌رانندگان‌ ذیربط‌ شده‌ است‌ بررسی‌ و اظهار نظر فرمایند؟

جواب‌ 1: پیمانکاران‌ حمل‌ مواد نفتی‌ که‌ دفترچه‌ کار رانندگی‌ دریافت‌ می‌دارند و بیمه‌ آنان‌ از طریق‌ قانون‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ ادامه‌ یابد می‌بایستی‌ براساس‌ دستمزد مقطوع‌ قانون‌ بیمه‌ رانندگان‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ نمایند.

سئوال‌ 2: در اجرای‌ دستورالعمل‌ جدید بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر چنانچه‌ راننده‌ بیمه‌ شده‌ پیمانکاری‌ و بطور مداوم‌ بعلت‌ اشتغال‌ در پیمان‌ توسط‌ پیمانکار نسبت‌ به‌ ارسال‌ لیست‌ و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ وی‌ اقدام‌ گردد، آیا راننده‌ مورد نظر نیز می‌بایست‌ حق‌ بیمه‌ سه‌ ماهه‌ را بطور مستقل‌ پرداخت‌نماید یا همان‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ پیمان‌ کفایت‌ می‌کند؟

جواب‌ 2: چنانچه‌ راننده‌ از پیمانکار، مزد یا حقوق‌ دریافت‌ نماید باید طبق‌ بند 13 بخش‌ چهارم‌ بخشنامه‌ 1 مشترک‌ فنی‌ و درآمد عمل‌ گردد در غیر اینصورت‌ باید شخصا اقدام‌ به‌ نامنویسی‌ نموده‌ و حق‌ بیمه‌ خود را طبق‌ قانون‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ موضوع‌ بخشنامه‌ مزبور پرداخت‌ نماید.

سئوال‌ 3: نظر به‌ اینکه‌ طبق‌ دستورالعمل‌ و قانون‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ سابقه‌ بیمه‌ شدگان‌ از تاریخ‌ صدور دفترچه‌ کار محاسبه‌ می‌گردد. رانندگانی‌ که‌ دارای‌ سابقه‌ قبلی‌ و دارای‌ دفترچه‌ درمان‌ می‌باشند و حق‌ بیمه‌ را از مهر 80 پرداخت‌ می‌نمایند لیکن‌ دفترچه‌ کار آنان‌ بعد از مهر 80 صادر می‌شود سابقه‌ کارکرد افراد فوق‌ الذکر از چه‌ تاریخی‌ منظور خواهد شد؟

جواب‌ 3: با توجه‌ به‌ اینکه‌ طبق‌ دستورالعمل‌ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ دفترچه‌ کار معتبر می‌باشد، لذا دریافت‌ حق‌ بیمه‌ و احتساب‌ سابقه‌ از تاریخ‌ صدور دفترچه‌ کار خواهد بود.

سئوال‌ 4: با توجه‌ به‌ بخش‌ چهارم‌ بخشنامه‌ شماره‌ یک‌ مشترک‌ فنی‌ و درآمد (رانندگان‌ حمل‌ بار و مسافر بین‌ شهری‌) در صورت‌ بیماری‌ راننده‌ پرداخت‌ کننده‌ حق‌ بیمه‌ دوره‌ آتی‌ (قبل‌ از بیماری‌) و پرداخت‌ احتمالی‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ تکلیف‌پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ ایام‌ بیماری‌ چگونه‌ خواهد بود؟

جواب‌ 4: همانطوریکه‌ در بند 3-1 بخش‌ سوم‌ بخشنامه‌ صراحتا ذکر شده‌ است‌ یکی‌ از شرایط‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ به‌ راننده‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ تا تاریخ‌ شروع‌دریافت‌ غرامت‌ دستمزد می‌باشد و در صورتیکه‌ حق‌ بیمه‌ ایام‌بیماری‌ قبلا پرداخت‌ شده‌ باشد باید بحساب‌ بستانکار راننده‌ منظور شود. ضمنا نرم‌افزار ناقص‌ بوده‌ و فعلا قادر به‌ انجام‌ این‌ کار نیست‌. ‌

بازرسی‌ کارگاههـا

سؤال‌ 1: آیا به‌ هنگام‌ بازرسی‌ تحقیقی‌ صرفاً در خصوص‌ موارد تحقیق‌ باید اقدام‌ گردد؟

جواب‌ 1: به‌ هنگام‌ بازرسی‌ تحقیقی‌ ابتدا بایستی‌ بازرسی‌ کامل‌ انجام‌ و مشخصات‌ افراد شاغل‌ در کارگاه‌ در فرم‌ گزارش‌ بازرسی‌به‌طور کامل‌ درج‌ گردد سپس‌ موارد تحقیق‌ در قسمت‌ توضیحات‌ بازرسی‌ قید گردد.

سؤال‌ 2: در رابطه‌ با کارگاههای‌ چند نوبتی‌ نحوه‌ انجام‌ بازرسی‌ چگونه‌ است‌؟

جواب‌ 2: درخواست‌ انجام‌ بازرسی‌ در یک‌ تاریخ‌ برای‌ نوبتهای‌ مختلف‌ انجام‌ گیرد، و حتی‌المقدور سعی‌ شود در یک‌ تاریخ‌ معین‌ از کارکنان‌ شاغل‌ در نوبتهای‌ مختلف‌ صورت‌برداری‌ گردد، علی‌ ایّحال‌ در صورت‌ عدم‌ امکان‌ انجام‌ بازرسی‌ در یک‌ تاریخ‌ چنانچه‌بازرسی‌ در زمانهای‌ متفاوت‌ انجام‌ گردد تاریخ‌ کلیه‌ بازرسی‌ها می‌بایست‌ تاریخ‌ اولین‌ بازرسی‌ در سیستم‌ ذخیره‌ شود.

سؤال‌ 3: فعالیتهای‌ صنفی‌ (حقیقی‌) مستقر در منازل‌ مسکونی‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ هستند یا خیر؟

جواب‌ 3: با توجه‌ به‌ اینکه‌ به‌ منازل‌ مسکونی‌ نمی‌توان‌ کارگاه‌ اطلاق‌ نمود و از طرفی‌ ورود به‌ منازل‌ جهت‌ انجام‌ بازرسی‌ و احراز صحت‌ و سقم‌ اشتغال‌ افراد ممنوع‌ می‌باشد و همچنین‌ نمی‌توان‌ ماده‌ 37 قانون‌ را در مورد منازل‌ رعایت‌ نمود لذا مجوزی‌ جهت‌ شمول‌ کارگران‌ شاغل‌ در فعالیتهای‌ صنفی‌ مستقر در منازل‌ وجود نداشته‌ و لازم‌ است‌ واحدها از دریافت‌ لیست‌ و حق‌بیمه‌ افرادی‌ که‌ در منازل‌ و محیطهای‌ مسکونی‌فعالیت‌ می‌نمایند خودداری‌ و از انجام‌ بازرسی‌ از آنها نیز اکیداً خودد اری‌ نمایند.

سؤال‌ 4: افرادی‌ که‌ در کارگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ اشتغال‌ به‌ کار دارند و نوع‌ شغل‌ آنان‌ ایجاب‌ می‌نماید که‌ در بیرون‌ کارگاه‌ حضور داشته‌ باشند و به‌ هنگام‌ بازرسی‌ از کارگاه‌ این‌گونه‌ کارگران‌ در کارگاه‌ نیستند تا اسامی‌ آنها در گزارش‌ بازرسی‌ درج‌ گردد نحوه‌ درج‌ اسامی‌ آنان‌ در گزارشات‌ بازرسی‌ چگونه‌ می‌باشد؟

جواب‌ 4: در مورد کارگرانی‌ که‌ بهنگام‌ بازرسی‌ از کارگاههای‌ گروه‌ سوم‌ (بخشنامه‌ 1 بازرسی‌ کارگاهها) در کارگاه‌ حضور ندارند و اسامی‌ آنان‌ از سوی‌ کارفرما یا سایر افراد شاغل‌ اعلام‌ می‌شود، درج‌ اسامی‌ آنان‌ در گزارش‌ بازرسی‌ منوط‌ به‌ ارائه‌ مدارک‌ مستند مبنی‌ بر اشتغال‌ آنان‌ در کارگاه‌ و تحقیق‌ و بررسی‌ لازم‌ از سوی‌ بازرس‌ و احراز اشتغال‌ فرد می‌باشد. در غیر اینصورت‌ بازرس‌ مجاز به‌ درج‌ نام‌ آنها در گزارش‌ بازرسی‌ نخواهد بود.

اجرائیـات‌

سئوال‌ 1: با توجه‌ به‌ اینکه‌ در صورت‌ انجام‌ هر گونه‌ اصلاح‌ در برگهای‌ پرداخت‌ و ثبت‌ و تائید مجدد آنها پس‌ از انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌ و در صورت‌ تکرار اصلاحات‌ درمنوی‌ گزارشات‌ میزان‌ وصولی‌ دو یا چند برابر می‌شود، لذا خواهشمند است‌ با عنایت‌ به‌ اشکالات‌ یادشده‌ و در اجرای‌ دستورالعمل‌ شماره‌ 7 مکانیزه‌ واحدهای‌ اجرائیات‌ آمار عملکرد خود را بایستی‌ از رایانه‌ اخذ نمایند یا خیر؟

جواب‌ 1: هر گونه‌ اصلاح‌ در برگهای‌ پرداخت‌ و ثبت‌ و تائید مجدد آنها پس‌ از انجام‌ اصلاحات‌ و یا تکرار اصلاحات‌ باعث‌ نشان‌ دادن‌ وصولیهای‌ چند برابر نمی‌گردد بطوریکه‌ هر بار پاس‌ شدن‌ برگه‌ پرداخت‌ در سیستمهای‌ بانک‌ درآمد باعث‌ ایجاد سند وصول‌ برگه‌ در سیستم‌ پیگیری‌ مطالبات‌ می‌گردد و هر بار بازگشت‌ از مغایرت‌ یک‌ سند اصلاح‌ پرداخت‌ برای‌ خنثی‌ کردن‌ اثر سند وصول‌ مربوطه‌ در سیستم‌ ایجاد می‌شود بنابراین‌ اگر چه‌ ممکن‌ است‌ مبالغ‌ فیشهای‌ اصلاحی‌ در سیستم‌ وجود داشته‌ باشد ولی‌ در گردش‌ حساب‌ کارگاه‌ به‌ تعداد پرداختیها مبالغ‌ بستانکاری‌ موجود می‌باشد.

سئوال‌ 2: نظربه‌ اینکه‌ در اجرای‌ بند ح‌ ماده‌ 62، آئین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 50 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ درخصوص‌ اموال‌ غیرمنقول‌ تاکید گردیده‌ بدهی‌ مالیات‌ و عوارض‌ شهرداری‌ تا تاریخ‌ واگذاری‌ بعهده‌ برنده‌ مزایده‌ میباشد از طرفی‌ بعضی‌ از شرکتها مبالغ‌ هنگفتی‌ بابت‌ مالیات‌ و عوارض‌ شهرداری‌ بدهکار می‌باشند که‌ این‌ مبالغ‌ به‌ قیمتی‌ که‌ ارزیاب‌ یا کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌(درصورت‌ تجدیدنظر) برای‌ عرصه‌ واعیان‌ کارخانجات‌ تعیین‌ نموده‌ اضافه‌ خواهد شد در نتیجه‌ اشخاص‌ شرکت‌کننده‌ در مزایده‌ تمایل‌به‌ خرید ملک‌ موردنظر با شرایط‌ مذکور را نخواهند داشت‌. آیا اقدام‌ دیگری‌ دراینخصوص‌ متصور می‌باشد.

جواب‌ 2: در مواردیکه‌ مدیون‌ مبالغ‌ هنگفتی‌ بابت‌ مالیات‌ و عوارض‌ شهرداری‌ بدهکار میباشد و باعث‌ می‌گردد که‌ اشخاص‌ شرکت‌کننده‌ در مزایده‌ تمایل‌ به‌ خرید ملک‌ موردنظر با قیمتی‌ که‌ ارزیاب‌ سازمان‌ یا کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ (درصورت‌ تجدیدنظر) برای‌ عرصه‌ واعیان‌ کارخانجات‌ تعیین‌ نموده‌ است‌ نداشته‌ باشند دراین‌ گونه‌ موارد باید قیمتی‌ را که‌ ارزیاب‌ سازمان‌ یا کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ تعیین‌ کرده‌ است‌ و همچنین‌ رقم‌ قطعی‌ بدهی‌ مدیون‌ به‌ دارایی‌ بابت‌ مالیات‌ و شهرداری‌ بابت‌ عوارض‌ را که‌ از سوی‌ مراجع‌ مذکور اعلام‌ شده‌ است‌ و قیمت‌ پایه‌ مزایده‌ به‌ کسر رقم‌ بدهی‌ قطعی‌ ملک‌ به‌ دارایی‌ و شهرداری‌ در آگهی‌ مزایده‌ درج‌ و در وقت‌ فروش‌ مأمور اجرا آن‌ را بعنوان‌ قیمت‌ پایه‌ مال‌ مورد مزایده‌ اعلام‌ کند. در اینصورت‌ خریدار یا برنده‌ مزایده‌ باید متعهد گردد که‌ بدهی‌های‌ کسر شده‌ از قیمت‌ اموال‌ غیر منقول‌ را پرداخت‌ نماید.

سئوال‌ 3: با توجه‌ به‌ تعریف‌ قانونی‌ (رهن‌) که‌ نوعی‌ انتقال‌ موقت‌ و مشروط‌ تلقی‌ می‌گردد و ذکر آن‌ در ماده‌ 37 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ نیز مبین‌ آن‌ است‌ آیا صدور بازداشتنامه‌ جهت‌ توقیف‌ آن‌ بلامانع‌ می‌باشد یا ملک‌ ترهینی‌ که‌ در قبال‌ پرداخت‌ وام‌ توسط‌ بانکها انجام‌ می‌گردد وثیقه‌ تلقی‌ می‌گردد؟

جواب‌ 3: براساس‌ مفاد مواد 49 و 46 آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ 50 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول‌ ثبت‌ شده‌ بنام‌ بدهکار بلامانع‌ می‌باشد و ادعای‌ شخص‌ ثالث‌ اگر چه‌ متصرف‌ هم‌ باشد مسموع‌ نیست‌ و اجرا مکلف‌ است‌ مورد بازداشت‌ را به‌ بدهکار و ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ داده‌ تا در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر املاک‌ بازداشت‌ توسط‌ ثبت‌ محل‌ یادداشت‌ گردد، چنانچه‌ ملک‌ بازداشتی‌ بموجب‌ دفتر املاک‌ متعلق‌ به‌ غیر باشد ثبت‌ محل‌ فورا مراتب‌ را به‌ اجرا اطلاع‌ داده‌ و اجرا از آن‌ ملک‌ رفع‌ بازداشت‌ نماید. سئوال‌ 4: وامهای‌ پرداختی‌ بانکها به‌ شرکتها و کارخانجات‌ در چه‌ شکلی‌ بانک‌ را شریک‌ و کارفرمای‌ شرکت‌ منظور و پیگیری‌ مطالبات‌ سازمان‌ از آنها بلامانع‌ و در چه‌ شکلی‌ بانک‌ را تنها وام‌ دهنده‌ تلقی‌ و پیگیری‌ مطالبات‌ از آنها محل‌ قانونی‌ ندارد؟

جواب‌ 4: اصولا پرداخت‌ وام‌ از سوی‌ بانکها به‌ شرکتها و کارخانجات‌ به‌ منزله‌ شراکت‌ نیست‌ و سازمان‌ نمی‌تواند به‌ تبع‌ اینکه‌ بانک‌ به‌ کارفرما وام‌ پرداخت‌ نموده‌ است‌ مطالبات‌ خود از کارفرما را از بانک‌ مطالبه‌ و پیگیری‌ نماید.

سئوال‌ 5: وثیقه‌ دریافتی‌ بانکها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ براساس‌ ماده‌ 49 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ و بجهت‌ ممتاز بودن‌ مطالبات‌ سازمان‌ قابل‌ توقیف‌ و بازداشت‌ می‌باشد یا اضافه‌ ارزش‌ وثیقه‌ نسبت‌ به‌ وام‌ دریافتی‌ (مازاد) قابل‌ توقیف‌ می‌باشد؟

جواب‌ 5: کلیه‌ اموال‌ متعلق‌ به‌ کارفرما نزد اشخاص‌ ثالث‌ از جمله‌ وثایق‌ غیر منقول‌ (ملکی‌) کارفرما نزد بانکها قابل‌ بازداشت‌ می‌باشد.

  Comments ()
تسهیل شرایط بازنشستگی مشاغل سخت by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

تسهیل شرایط بازنشستگی مشاغل سخت/ شرط بازنشستگی برای مشاغل زیان آور

زدا شناسهٔ خبر: 2342086 - سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۰ جامعه > رفاه و آسیب های اجتماعی معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از تسهیل در شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور خبر داد و گفت:

شرط بازنشستگی در مشاغل سخت پرداخت حق بیمه 4 درصدی توسط کارفرمایان پس از اتمام کار است. محمد حسین زدا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور اظهار داشت:

این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شده و بزودی طرحی را که برای اولین بار با مشارکت برخی از نمایندگان مجلس تدوین و ارائه کرده ایم تصویب خواهد شد و در این صورت یک سری از مشکلات کارگران کم می شود. وی درخصوص جزئیات آیین نامه جدید تاکید کرد:

براساس آیین نامه قبلی اگر فردی در سال 10 روز غیبت موجه داشت می توانست با 20 سال سابقه و بدون شرط سنی بازنشسته شود اما اگر فردی در سال 11 روز غیبت داشت به خاطر یک روز اضافه باید پنج سال بیشتر کار می کرد تا بازنشست شود به طوری که سنوات وی باید به 25 سال می رسید که تمامی این موارد در آیین نامه جدید اصلاح شده است.

به گفته زدا، مورد دیگری که در آیین نامه قبلی وجود داشته اما اجرا نمی شد استفاده از مهلت دو ساله ای بود که به کارگاه ها برای شرایط سخت و زیان آور محیط داده شده بود که متاسفانه این ماده اجرایی نشد اما در آیین نامه جدید این موضوع مجددا طوری تنظیم شده که باعث می شود کارفرماها بتوانند از فرصت استفاده و در جهت رفع سخت و زیان آور بودن کارگاه خود اقدام نمایند به طور مثال اگر در کارگاهی صدا زیاد است می توان امکاناتی فراهم کرد تا مشکل برطرف و دیگر کار کردن در این مکان جز مشاغل سخت و زیان آور نباشد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: البته برخی از کارها سخت و زیان آور است ولی نمی شود برای رفع آن کاری کرد مانند غواصی، کار در معادن تحت الارضی، خطوط برق فشار قوی و غیره. پرداخت 4 درصد حق بیمه از سوی کارفرمایان وی در مورد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز گفت: فردی که بازنشسته می شود کارفرما باید 4 درصد مستمری را پرداخت کند چون شرایطی را فراهم کرده که یک نفر پیش از موعد بازنشسته شود و تا زمانی که کارفرما نسبت به این کار اقدام نکند سازمان تامین اجتماعی کسی را بازنشسته نمی کند و باید این مبلغ را یکجا پرداخت کند و در قانون نیز این موضوع مطرح شده که تا عدم پرداخت حق بیمه 4 درصدی حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور صادر نخواهد شد.

زدا در خصوص قانون بازنشستگی 10 ساله گفت: این قانون اجرا می شود و افرادی که 60 سال سن و سابقه کمتر از 10 سال دارند می توانند به شعب تامین اجتماعی مراجعه و مابه التفاوت حق بیمه سالهایی که پرداخت نکردند تا 10 سال را بپردازند و بلافاصله از یک ماه بعد تا 10 روز حقوق دریافت می کنند. امکان پرداخت قسطی حق بیمه برای بازنشستگی 10 ساله وجود ندارد وی در مورد پرداخت قسطی ما به التفاوت حق بیمه نیز گفت: نمی توان به صورت قسطی از این افراد حق بیمه را دریافت کرد چون برای دریافت حقوق بلافاصله باید سابقه آنها یکجا محاسبه و مستمری شان پرداخت شود و در صورت پرداخت قسطی باید چند سال منتظر باشند و سپس حقوق بگیرند که این عملا به نفع آنها نیست. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت:

بیمه پردازی افراد مشمول قانون بازنشستگی 10 ساله می تواند ادامه داشته باشد و هرچه تعداد سال ها بیشتر شود تعداد مبلغ حقوقی که دریافت می کنند بیشتر خواهد بود. به گفته زدا، چنانچه افراد مشمول این قانون با 10 سال سابقه و 60 سال سن بیمه خود را تا 18 سال افزایش دهند می توان به جای 10 روز 18 روز حقوق در ماه دریافت کنند.

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قانون اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (مصوب ۳/۶/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی)

  قوانین ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۹۵ –هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به‌ آنان ممنوع است.

تبصره ۱- افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۲- کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۳- کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ و ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می‌شود.

وضعیت: منتظر تصویب شورای نگهبان

  Comments ()
نحوه تامین اعتبار دفترچه های درمانی تامین اجتماعی: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

نحوه تامین اعتبار دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی

 مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تأمین اعتبار دفترچه درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی منوط به تداوم بیمه پردازی است ودر صورت قطع ارتباط بیمه ای، امکان استفاده از خدمات درمانی این سازمان وجود نخواهد داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سعید حسینی با اعلام این مطلب افزود: خدمات درمانی به عنوان یکی از مهمترین مزایای این سازمان به بیمه شدگان اجباری، اختیاری ومشاغل آزاد، خاص، مقرری بگیران بیمه بیکاری، مستمری بگیران وافراد تحت تکفل آنها ارائه می شود تا درصورت نیاز به استفاده از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی وطرف قرارداد تأمین اجتماعی از آن بهره گیرند.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اصل اعتماد متقابل نسبت به تأمین اعتبار دفترچه درمانی اقدام می کند، تصریح کرد: طبق قانون اگر بیمه شده ای ترک کار کند ویا رابطه بیمه پردازی وی قطع شده باشد، موظف است دفترچه های درمانی خود وافراد تحت تکفلش را به شعبه تحویل دهد .

حسینی با اشاره به حفظ ونگهداری صحیح از دفترچه درمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: این دفترچه یک شناسه شخصی وپرونده درمانی بیمه شده محسوب می شود لذا در صورت مفقود شدن در اسرع وقت به شعبه صادر کننده اطلاع دهند تا از سوء استفاده احتمالی از آن جلوگیری شود. وی خاطر نشان کرد: این سازمان جایگزینی کارت هوشمند به جای دفترچه درمانی را دستور کار دارد تا خدمات درمانی را با بهره گیری از فن آوری های نوین ارایه دهد.

  Comments ()
مراقب سوابق بیمه ای خود باشیم!!!!!!!!!!! by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مراقب سوابق بیمه ای خود باشید!

 بیمه‌شده‌ای که نسبت به سوابقش معترض و معتقد است کمتر از میزان کارکردش ثبت شده، باید به شعب سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه کند و فرمی به نام فرم «ادعای اشتغال» را پر کند و مدارکی دال بر اشتغال به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد.

کسر سوابق بیمه‌ای یکی از مشکلاتی است که افراد ممکن است در هنگام استعلام سوابق با آن مواجه شوند. پیشگیری از بروز این مشکل و راهکار عبور از آن موضوع مهمی است که بیمه‌شدگان باید از آن آگاه باشند.

با سعید حسینی، مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین‌اجتماعی، در این خصوص گفت‌وگو کردیم. وی از راهکار تامین‌اجتماعی برای حل این مشکل سخن گفت. چه تعداد از بیمه‌شده‌ها سالانه با مشکل کسری سوابق بیمه‌ای مواجه می‌شوند؟ در سال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد استعلام سابقه داریم. اگر نسبت بگیریم، کسانی که با این مشکل مواجه می‌شوند و نسبت به کسر سوابقشان ادعا دارند شاید کمتر از ۲۰ هزار نفر باشند. کسر سوابق بیمه‌ای موضوعی است که بیمه‌شده ممکن است آن را از چشم صندوق بیمه ببیند.

این موضوع تا چه میزان به سازمان تامین‌اجتماعی مربوط می‌شود؟

این موضوع ربطی به صندوق تامین‌اجتماعی ندارد. دوران اشتغال با دوران پرداخت حق‌بیمه الزاما مساوی نیست. اگر کارفرما به تکلیفش عمل کرده باشد و حق‌بیمه افراد را به‌موقع پرداخت کرده باشد هیچ‌گاه مشکل کسر سوابق بیمه‌ای رخ نمی‌دهد. ولی اگر کارفرما به تکلیف خود عمل نکرده باشد، بیمه‌شده در هنگام بازنشستگی با مشکل کسر سابقه مواجه می‌شود.

اما ممکن است عنوان شود که سازمان تامین‌اجتماعی باید بر روند پرداخت حق‌بیمه نظارت داشته باشد، چراکه بیمه‌شده این امکان نظارتی را در اختیار ندارد؟

سایت سوابق بیمه‌شده‌ها دو سه سالی است فعالیت دارد. بیمه‌شده به کمک آن می‌تواند متوجه شود حق‌بیمه‌ای که پرداخت می‌کند از سوی کارفرما پرداخت و در بیمه ثبت می‌شود یا خیر.

از سوی دیگر بیمه‌شده می‌تواند در این سایت دستمزد مشمول خود را نیز ببیند تا با دستمزد کم بازنشسته نشود. این‌ها همه مواردی است که بیمه‌شده می‌تواند قبل از اینکه درخواست بازنشستگی بدهند، در سایت سازمان تامین‌اجتماعی کنترل کند. البته این موضوع را نباید تنها به دوره قبل از بازنشستگی موکول کرد، باید دائم سوابق بیمه‌ای رصد شود تا اگر حق‌بیمه پرداخت نمی‌شود فرد بلافاصله به کارفرما مراجعه کند و ببیند سابقه بیمه‌اش رد شده است یا خیر. در صورتی که بیمه‌شده با این مشکل مواجه شده باشد، آیا تامین‌اجتماعی راهکاری برای احصا سابقه دارد یا بیمه‌شده باید به جبران آن کسری به کارش ادامه دهد؟

وقتی کارفرما مطابق قانون تامین‌اجتماعی به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد، بیمه کمک می‌کند تا سابقه افراد احصا شود. بیمه‌شده‌ای که نسبت به سوابقش معترض و معتقد است کمتر از میزان کارکردش ثبت شده، باید به شعب سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه کند و فرمی به نام فرم «ادعای اشتغال» را پر کند و ادعا کند که در فلان کارگاه اشتغال داشته و مدارکی دال بر اشتغال به ما ارائه دهد اعم از قرارداد کاری، فیش‌های حقوقی، پرینت حساب بانکی و مدارکی که ثابت کنند رابطه کارگری و کارفرمایی و مزدبگیری حاکم بوده. اگر بیمه‌شده این‌ها را داشته باشد ما در کمیته‌هایی به نام «کمیته‌های رسیدگی به ادعای سابقه» این مدارک را بررسی می‌کنیم.

وقتی احراز شد، با توجه به ماده ۳۶ قانون تامین‌اجتماعی، بابت سنواتی که برایش حق‌بیمه پرداخت نشده است حق‌بیمه محاسبه و به کارفرما اعلام می‌شود تا حق‌بیمه را پرداخت کند. بعد از اینکه مراحل مطالبه و وصول این حق‌بیمه انجام شد، سابقه احصا و پذیرفته می‌شود. البته این فرآیند ساده‌ای نیست. ممکن است کارفرما یا کارگاه برپا نباشد یا کارفرما فوت شده باشد یا هزار اتفاق دیگر رخ داده باشد. به همین دلیل به بیمه‌شده‌ها توصیه می‌کنیم همیشه مراقب سوابق بیمه خود باشند و دائم آن را رصد کنند. کسانی که به سابقه خود اعتراض دارند حتما باید به همان شعبه‌ای که در آن مدت مورد شکایت با آن رابطه بیمه‌ای داشته‌اند مراجعه کنند؟ شکایات را از طریق سایت سوابق هم می‌توان ثبت کرد.

بیمه‌شده به هر شعبه‌ای مراجعه کند و درخواست رسیدگی به شکایت را به شعبه ارائه دهد در کمیته مربوط به این مسئله رسیدگی خواهد شد. معمولا دسترسی قشر کارگر به اینترنت برای رصد دائمی سوابق ممکن است سخت باشد. این در حالی است که وقتی به شعب مراجعه می‌کنیم شعب تنها سابقه شعبه خود را دارند. آیا این امکان به‌زودی فراهم می‌شود که با مراجعه به شعب هم بتوان استعلام سوابق گرفت؟ از طریق اینترنت می‌توان به سوابق تمام دوره کاری دسترسی پیدا کرد. با بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت در کشور می‌توان امیدوار بود که اغلب بیمه‌شده‌ها به اینترنت دسترسی داشته باشند. اما در هر حال به دنبال این هستیم که در شعب نیز امکان دسترسی به کل سوابق در شبکه سازمان مهیا شود تا بیمه‌شدگان از طریق شعب نیز بتوانند استعلام کاملی از سوابقشان را دریافت کنند

  Comments ()
بخشنامه 14/2 درآمد(اصلاح دستور العمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور) by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بخشنامه ۱۴،۲درآمد(اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور)

دسته بندی: بخشنامه تامین اجتماعی, سایر قوانین پیرو بخشنامه ۱۴ و ۱۴٫۱ جدید درآمد و با بررسیهای کارشناسی انجام شده بخشنامه ۱۴ جدید درآمد در موارد زیر اصلاح و جایگزین میگردد :

  ۱- در خصوص قراردادهای مشمول ماده “۳۸″ قانون تامین اجتماعی که صدور مفاصاحساب مربوط به آنها منوط به انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار میباشد ، چنانچه با توجه به امکانات و اولویت های تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار تعجیل در اخذ مفاصاحساب داشته باشد ، در این حالت در صورتیکه پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی باشد فرم پیوست را تکمیل نموده و به امضاء مدیر عامل و مهر شرکت ممهور وآن را به شعبه ارائه نماید در اینصورت صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود . بدیهی است در این حالت چنانچه بهنگام مراجعه بازرسان دفاتر قانونی از ارائه دفاتر و مدارک خودداری نماید میبایستی حق بیمه قرارداد طبق بخشنامه “۱۴″ جدید درآمد محاسبه ، مطالبه و وصول گردد .

۲- با توجه به اینکه طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهایی که بصورت مکانیکی انجام می گیرد به ماخذ ۷ درصد تعیین شده است ، لذا در مورد قراردادهای مهندسین مشاور مشمول مصوبه مذکور در صورتیکه از جمله با تائید کارفرما ( واگذارنده کار ) اثبات شود که درصدی از کار بصورت مکانیکی انجام شده است و کارهایی را که بصورت مکانیکی انجام شده است و ابزار مکانیکی را که کار با آنها انجام شده را تعیین و اعلام نماید ، در این صورت محاسبه حق بیمه آن قسمت از کارکرد که بصورت مکانیکی انجام گردیده است به ماخذ ۷ درصد و مابقی به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و وصول شود .

۳- در مورد قراردادهای پیمانکاری منعقده با اشخاص حقیقی ( طرحهای غیر عمرانی ) که انجام کار بصورت دستمزدی میباشد و شخص پیمانکار طبق گواهی واگذارنده کار شخصا در اجرای عملیات قرارداد عملا اشتغال به کار داشته باشد . در این حالت پس از محاسبه حق بیمه پیمان طبق بخشنامه ۱۴ جدید درآمد میبایستی معادل حق بیمه دستمزد مشمول کسر حق بیمه شخص پیمانکار در دوره اجرای قرارداد از میزان حق بیمه پیمان محاسبه شده کسر و مابقی مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب صادر گردد . دستمزد پیمانکار مطابق ماده ۸ تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی توسط اداره کار درآمد حق بیمه تعیین خواهد شد. 

۴- در مورد قراردادهای حسابرسی در مواردیکه قرارداد با یکی از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل موسسات حسابرسی منعقد میگردد چنانچه مبالغ دریافتی بایت کارکرد قرارداد در دفاتر قانونی موسسه حسابرسی ثبت شده باشد به منزله این است که کار موضوع قرارداد توسط کارکنان موسسه حسابرسی انجام گرفته است و در این صورت احتساب حق بیمه اینگونه پیمانها طبق بازرسی از دفاتر قانونی موسسه حسابرسی مربوطه موضوع بند (و) بخشنامه ۱۴ جدید درآمد و با رعایت بند یک این بخشنامه بلامانع میباشد . 

۵- با توجه به ماده ۸ مصوبه شورایعالی تامین اجتماعی و بند ۲ ماده ۱ مصوبه مذکور در مورد قرارداد تنظیفات ساختمانهای اداری ، تجاری ،بیمارستانها ، مراکز آموزشی و … نگهداری تاسیسات و محوطه آنها با توجه به اینکه قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمانکاران بابت تامین ابزار و ماشین آلات برای نظافت و رفت و روب و نگهداری تاسیسات میباشد لازم است معادل ۲۵ درصد ناخالص کارکرد قرارداد مکانیکی و ۷۵ درصد باقیمانده دستمزدی ( غیر مکانیکی ) منظور و حق بیمه مربوطه بر این مبنا طبق بند “۵-۳″ بخش دوم از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد محاسبه و وصول گردد. .

۶- در مواردیکه در قراردادهای خارج از ضوابط طرحهای عمرانی ، پیمانکار و واگذارنده کار توافق نمایند حق بیمه متعلقه از کارکرد پیمانکار کسر و به حساب سازمان واریز گردد . برابر بند (ز) بخش “۳″ از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد اقدام میگردد . در مورد این گونه قراردادها چنانچه به هر دلیل واگذارنده کار از کسر و واریز حق بیمه خودداری نماید و یا اینکه حق بیمه را در مهلت مقرر به سازمان پرداخت نکند ، مسئولیت پرداخت اصل حق بیمه و جرائم متعلقه بعهده پیمانکار خواهد بود و مکلف است راسا آن را به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید . . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ، معاون بیمه ای ، رئیس و کارشناسان ارشد درآمد و فرابری داده های ادارات کل استانها – روسا و معاونین بیمه ای ، مسئولین درآمد ، اجرائیات ، فرابری داده های شعب میباشند . . تعهدنامه بدینوسیله اعلام می دارد این شرکت دارای دفاتر قانونی ثبت شده به شرح جدول ذیل میباشد و متعهد میگردد بهنگام مراجعه بازرسان جهت بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ، آنها را به انضمام مدارک و اسناد مربوطه ارائه و در اختیار بازرسان قرار دهد و چنانچه طبق بازرسی از دفاتر قانونی بدهکار گردد پس از قطعیت نسبت به واریز آن اقدام نماید و چنانچه دفاتر مزبور بهر دلیل مورد تائید سازمان قرار نگیرد و یا شرکت از ارائه آن خودداری نماید در آنصورت تعهد مینماید حق بیمه قرارداد شماره مورخ را طبق ضوابط مربوطه پرداخت نماید . 

جدول مشخصات دفاتر قانونی طی ده سال آخر فعالیت شرکت: ردیف سال مالی شماره پلمپ دفتر روزنامه تاریخ شماره پلمپ دفتر کل تاریخ تعداد جلد دفاتر ۱ ….. …….. …. …… …. ….. ۲ ۳ ۴ با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نسبت به صدور مفاصاحساب قرارداد مذکور اقدام نمایید.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل امضا مدیرعامل و مهر شرکت .

 

  Comments ()
خبر خوش برای بازنشستگان کشوری by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

خبر خوش برای بازنشستگان کشوری

محمود اسلامیان با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری بنا دارد در راستای پرداخت مزایا و حقوق بازنشستگان، اقدامات گسترده ای را نیز در حوزه فرهنگی و اجتماعی انجام دهد، گفت:

اعزام بازنشستگان به سفرهای زیارتی و سیاحتی از جمله این برنامه ها محسوب می شود.

خبرگزاری فارس: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ضروری به بازنشستگان در 6 ماهه دوم سال 94 خبر داد. محمود اسلامیان با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری بنا دارد در راستای پرداخت مزایا و حقوق بازنشستگان، اقدامات گسترده ای را نیز در حوزه فرهنگی و اجتماعی انجام دهد، گفت: اعزام بازنشستگان به سفرهای زیارتی و سیاحتی از جمله این برنامه ها محسوب می شود.

وی افزود: در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از بازنشستگان به سفرهای زیارتی و سیاحتی اعزام شدند که امسال نیز این برنامه در دستور کار قرار گرفته است. اسلامیان با بیان اینکه پرداخت وام ضروری به بازنشستگان یکی دیگر از اقدامات صندوق بازنشستگی محسوب می شود، گفت: در این راستا تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا میزان پرداختی وام و تعداد افراد دریافت کننده افزایش یابد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته در 6 ماهه دوم سال 94 پرداخت وام ضروری با بازنشستگان آغاز خواهد شد.

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

درباره ما:

اصول کار ما :

• شناسایی و حل مشکل شما که منافع شما در معرض آنها قرار دارد.

• بررسی مورد و کیس شما بمنظور تعیین و برطرف نمودن نقاط ضعف احتمالی آنها.

• طراحی و مشاوره متناسب با خطرات تهدید کننده منافع شما.

• تحقیق و مشاوره و ارائه بهترین راه حل بمنظور کسب کاملترین نتیجه با بررسی بهترین هزینه

• تأیید شما بر اساس تصمیمات اتخاذ شده.

• سوالات و ابهامات ارباب رجوعان را پاسخگو هستیم.

• مشاوره های حضوری رایگان را ایجاد کرده ایم تا ارباب رجوعان نسبت به احقاق حقشان مطمئن گردند.

مهمترین ویژگی خدمات ما:

اهمیت تدوین یک برنامه دقیق و تنظیم صحیح مشاوره و اجرای آن، در هنگام به نتیجه رسیدن مورد واگذار شده آشکار می گردد.

حضور ما درکنار شما، از ابتدایی ترین مرحله وقوع یک حادثه نامطلوب، تضمین کننده کاهش تبعات مالی و کسب اطمینان از دریافت نتیجه مطلوب می باشد.

به طور کلی زمان پاسخگویی و پیگیری ها با عنایت به ابلاغ های قانونی امکان پذیر میباشد. نمیگوییم ایده آل عمل می کنیم، اما توانسته ایم از حداکثر توان و بهره وری درون سازمانی خود استفاده کرده و ارباب رجوعان را در پروسه های منطقی و دور از پیچیدگی در سازمان خود حرکت دهیم.

وظایف ما در قبال شما:

وظیفه و ماموریت ما، مساعدت در جهت دستیابی به مناسبترین راه حل ممکن برای تامین نیاز و خواسته آشکار و پنهان شماست.

یکی از دغدغه‌های به جای ارباب رجوعان حفظ اسرار و هویت آنها می باشد.

مشاوران تامین و کار رهنما ،خود را در قبال مشخصات و اطلاعات موکلین خود متعهد می داند و منافع ارباب رجوعان خود را بالاترین رکن خدمات در سازمان می داند.

با هدف ارائه خدمات تخصصی نوین و کاربردی در قالب دپارتمان های تخصصی در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی و... با اتکا بر توانمندیهای کارشناسان و متخصصین و مشاوران بازنشسته و کارآمد سازمانهای مرتبط خود توانسته ایم به کلیه اقشار و هموطنان عزیزمان ارایه طرق نماییم.

ارزش محوری : ما براین اعتقادیم که بیش از هر چیز در برابر اعتماد شما مشتریان و کارفرمایان و ارباب رجوعان ، مسئولیم .

ارزش های بنیادین : * ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان از طریق ارائه بهترین خدمات تخصصی و عمومی * شفافیت ، صمیمیت و رازداری در برابر ذینفعان * انعطاف پذیری و پاسخگویی در برابر تغییر نیازهای مشتریان * کسب رضایت مشتریان و دستیابی به مشتریان وفادار *

یادگیری مستمر ، مشارکت و اتکا بر خرد و تجربه جمعی

باور ها :

الف) مشتری : ما بر این باوریم که مشتریان عامل اصلی خلق ارزش اند. بنابراین، نیازهای آنان را به گونه ای بر آورده خواهیم نمود که در شاخص هایی چون رضایت مندی، وفاداری و ارتباط با مشتری به مزیت رقابتی دست یابیم.

ب) کارکنان : ما بر این باوریم که کارکنان، سرمایه های اصلی شرکت بوده و توسعه و توانمندسازی آنان را مایه موفقیتهای فردی و سازمانی می دانیم. از این رو، مقدمات و بسترهای لازم از جمله محیطی انگیزشی، مشارکت پذیر و دانایی محور را برای آنان فراهم کرده ایم .

ج) جامعه : ما به ارتقای مستمر مقبولیت اجتماعی شرکت خود پایبند هستیم و این امر را از طریق رعایت اصول اخلاق حرفه ای دنبال خواهیم نمود.

د) دانش و فن آوری های نوین : ما به منظور رفع نیازهای مشتریان از دانش و فن آوری های نوین استفاده می کنیم.

  Comments ()
  by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

سخن مدیریت:

بمنظور مشاوره و ارائه راهکار در خصوص امور مالیاتی و دارایی ، تامین اجتماعی و روابط کار ( ادارات تعاون،کار و امور اجتماعی) و ... خود می توانید از طریق سامانه ارتباط با مشتریان در سایت http://www.mtk.ir پیام خود را درج نموده تا متعاقباً توسط کارشناسان این مجموعه بررسی و پاسخ داده شود.

همچنین شما از طریق ایمیل زیر نیز می توانید سریعتر با کارشناسان دپارتمان امور مالیاتی ، روابط کار، فنی مهندسی، تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری این شرکت تماس حاصل فرمائید. moshaveran.rahnama@yahoo.com

  Comments ()
قراردادهای کار تغییر کرد/ دستورالعمل شماره 41 روابط کار by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

قراردادهای کار تغییر کرد/متن کامل دستورالعمل شماره (۴۱) روابط کار 

قانون کار و بخشنامه مرتبط وزارت کار مکلف شد تا در مورد قراردادهای کتبی، نسخه جدید قرارداد کار را اختیار کارگران و کارفرمایان قرار بدهد.

هادی ابوی – دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور – در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب از تغییر فرمت قراردادهای کار خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار، حق فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما تنها در مورد قراردادهای دائم و غیر موقت امکانپذیر خواهد بود. وی افزود: به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند (۱) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴٫۲٫۱۱ مجلس شورای اسلامی؛ وزارت کار، مکلف شده است برای قرار‌داد‌های کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه کرده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد.

ابوی تصریح کرد: در این قرارداد ۱۱ بندی چند نکته مورد توجه و تاکید است. در بند یک قرارداد اشاره شده که بر طبق ماده ۱۰ قانون کار مشخصات طرفین باید به طور دقیق در فرم قرارداد قید شود،همچنین نوع و میزان مهارت کارگر از نظر ساده، نیمه ماهر و ماهر بودن و یا درجه مهارت درباره کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده ضروری است. وی تعیین نوع و میزان مهارت کارگر را در ارتقای سطح دستمزد و حقوق کارگر موثر خواند و افزود: به موجب این دستورالعمل در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین کارگر و کارفرما، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود. دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: بند دو قرار‌داد مشخص کننده نوع قرا‌ر‌داد است و برحسب اینکه قرار‌داد «دائم»،‌« موقت» یا «کارمعین» باشد، باید در فرم قرارداد ذکر شود که قرارداد دائم در این دستورالعمل به قراردادی اطلاق شده که کار ماهیتا مستمر بوده و مدتی نیز در قرار‌داد ذکر نشده یا تاریخ انقضایی برای قرار‌داد تعیین نشده باشد. همچنین «قرار‌داد مدت موقت» قراردادی است که مدتی در آن ذکر شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرار‌داد تعیین شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرار‌داد کار «کار معین» نیز قرار‌دادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرار‌داد نیز خاتمه می‌یابد. وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های بزرگ جامعه کارگری نوع قراردادهای کار است که بعضا سه ماهه و شش ماهه یا یکسال تنظیم می‌شود ولی در دستورالعمل مذکور بر قید نوع قرارداد اعم از موقت، دائم و معین تاکید شده است.

وی تصریح کرد: بند (۳) قرار‌داد به «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار و وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد، اختصاص دارد که منظور از حجم کار در قرار‌داد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد. ابوی از واریز حقوق کارگران به حساب‌های بانکی به عنوان یکی از مهمترین بندهای قراردادهای جدید کار نام برد و گفت: سالها بود که کارگران خواهان واریز حقوق و مزایای خود به حسابهای بانکی بودند وحالا این اقدام گام موثری در جهت پایان بخشیدن به پرداخت‌های سنتی و دستی دستمزدها خواهد بود. متن کامل دستورالعمل شماره (۴۱) روابط کار به‌همراه تصویر ابلاغیه وزارت کار به‌شرح زیر است: مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها با سلام و احترام «به‌موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند (۱) ماده (۴۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۱ مجلس شورای اسلامی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد.

نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند، به‌موجب این دستورالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود؛ در ضمن به‌پیوست قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده (۴۱) آن اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ می‌گردد.

۱- بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۲) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می‌باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر ساده، نیمه‌ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است، می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.

۲- بند (۲) قرارداد مشخص کننده نوع قرارداد است و برحسب این که قرارداد دائم، موقت و یا کار معین باشد، می‌بایست در محل مربوط درج شود، قرارداد دائم به قراردادی گفته می‌شود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر می‌شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرارداد کار معین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد.

۳- در بند (۳) قرارداد، نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می‌شود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.

۴- در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند (۷) قرارداد تکمیل می‌گردد.

۵- به‌استناد بند (ح) الحاقی به ماده (۱۰) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (۲۱) قانون کار موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۴۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرفین می‌توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند.

لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیرموقت (دائم) می‌باشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای موقت یا کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفاً‌ و عقلاً‌ امکان پذیر باشد.

۶- با عنایت به اینکه به‌موجب بند (ز) الحاقی به ماده (۲۱) قانون کار موضوع بند (۳) ماده (۴۱) قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” آمده است که “فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است.” بنابراین فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیش‌بینی شده است. به همین لحاظ و از آنجا که به‌موجب ماده (۱۶۵) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یک‌جانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیش‌بینی نشده است، به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (۲۱) قانون کار شامل خیار شرط موضوع ماده (۳۹۹) قانون مدنی نمی‌شود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو یا شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوده و باطل می‌باشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور، مثل آن است که در قرارداد کار گنجانده نشده است. بنا بر حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (۲۱) قانون کار، شامل انواع دیگر خیار همچون خیار تخلف از شرط می‌باشد، به این معنی که به‌عنوان مثال کارفرمایان می‌‌توانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرارداد کار را فسخ نماید.

۷- با عنایت به تبصره (۴) به ماده (۷) قانون کار موضوع ماده (۴۱) قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به‌نسبت مدت کارگر مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند”.

۸- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (۱۱) روابط کار به‌شماره ثبت ۹۴۶۴۷ مورخ ۲۱ آذر ماه سال ۱۳۸۸ منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن می‌شود. مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود».

  Comments ()
دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان قانونی شد by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان قانونی شد

خبرگزاری فارس: دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان قانونی شد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس ماده 169 مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به تازگی ابلاغ شده است، بسیاری از نهادها از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی برای راه‌اندازی نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شدند.

در متن ماده 169 مکرر آمده است: به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسه‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به‌شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف) اطلاعات هویتی:

1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب) اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات) 2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) 3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری 4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا 6- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی 7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ) اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص

1- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل‌ و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار 2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی)‌ انواع حساب‌های بانکی 3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها 4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعبترات اسنادی و تنزیل اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و نظایر آن

ت) اطلاعات دارایی‌ها، املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها

ث) سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت‌شده خواهد بود.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره 3- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4- دستگاه‌های اجرایی که مطابق نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره 5- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. * سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا 6 ماه آینده باید راه‌اندازی شود

تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان با کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

به گزارش فارس، دسترسی به اطلاعات مالی و اعتباری افراد در تمام کشورهای توسعه یافته امری بدیهی تلقی شده و برای مبارزه با پولشویی و فرار جلوگیری از فرار مالیاتی از این ظرفیت استفاده می‌شود.

این ماده از قانون جدید مالیات‌های مستقیم، ظرفیت بسیار خوبی برای شفافیت اطلاعات و حذف شیوه نامناسب مالیات علی‌الراس است.

دریافت مالیات بر اساس پرداختی سال گذشته به اضافه نرخ تورم در پایان سال قبل، روشی است که همه ساله برای دریافت مالیات از صنوف اجرا شده و همیشه مورد اعتراض اصناف بوده است. اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند این شیوه مالیات‌گیری را اصلاح و اطلاعات مالی را شفاف کند.

  Comments ()
متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ابلاغ شد. by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی توسط رئیس جمهور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است. برای دریافت متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم «اینجا» را کلیک کنید. براساس این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. همچنین در این قانون ضمن اصلاح مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات، نحوه اخذ مالیات بر اجاره ‌بها و خانه‌های خالی به طور رسمی مشخص شده است.

  Comments ()
بدانیم: مراقب چک های قلابی باشید by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مراقب چک‌های قلابی باشید

  بررسی موضوع و گفت وگو با برخی مدیران بانکی بیانگر آن است که جعل چک امری غیرعادی نیست، اما وقتی موضوع به چک های بانکی می رسد جای تامل دارد.

جام جم نوشت: جعل چک و صدور آن داستان تازه‌ای در حوزه بانکی کشور نیست و مالباختگان از این معضل هم کم نیستند؛ مساله‌ای که امنیت پایین چک‌های موجود از عوامل اصلی آن عنوان می‌شود.

سوءاستفاده از چک اغلب به سرقت آن، جعل امضا، تغییر در مبلغ یا تاریخ و همچنین متن آن برمی گردد، اما در این میان گاهی شنیده می شود چک های تقلبی یعنی چک هایی که در ظاهر مشکلی ندارند ولی در اصل تقلبی هستند موجب کلاهبرداری از افراد شده است.

این در حالی است که در یکی از کلاهبرداری های انجام شده به وسیله چک تقلبی، فرد دریافت کننده چک که البته خود از کارمندان یکی از بانک هاست در ازای فروش خودروی خود چک بانکی دریافت می کند که بعد متوجه تقلبی بودن آن می شود.

جالب آن که چک دریافتی چک مربوط به بانکی است که خود فرد از کارمندان آن بود و با وجود آشنایی به گزینه های امنیتی چک نتوانسته آن را تشخیص دهد.

بررسی موضوع و گفت وگو با برخی مدیران بانکی بیانگر آن است که جعل چک امری غیرعادی نیست، اما وقتی موضوع به چک های بانکی می رسد جای تامل دارد. بنا بر آنچه مدیران بانکی عنوان می کنند چک های موجود از تمامی گزینه های امنیتی برخوردار نبوده و دست جاعلان برای سوءاستفاده از آن باز است. این در حالی است که طرح اصلی، چاپ، کاغذ، و مرکب امنیتی از آیتم های اصلی امنیت چک محسوب می شود ولی در دسته چک های موجود تنها گزینه امنیتی لحاظ شده، کاغذ آن است و سه مورد دیگر در حد قابل قبولی نیست. بنابر این احتمال جعل دسته چک بسیار بالاتر از دیگر چک هاست. تقلب و جعل در چک های موجود در حالی قربانی می گیرد که مالباختگان میلیونی و حتی میلیاردی آن راه به جایی ندارند. البته بعد از راه اندازی سامانه چکاوک (سامانه مبادلات الکترونیک چک) یکی از برنامه های بانک مرکزی در جهت ساماندهی وضعیت چک ها، متحدالشکل شدن تمامی آنهاست.

بر این اساس چک هایی که تاکنون توسط بانک ها و در اشکال متفاوت صادر می شد در آینده ای نزدیک توسط بانک مرکزی و به یک شکل واحد منتشر خواهد شد که می تواند از امنیت بیشتری در مقایسه با چک های موجود برخوردار باشد. با وجود این، بانکی ها به مردم توصیه می کنند حتما قبل از دریافت چک بانکی یا دیگر چک ها از افراد ناشناس با مراجعه به شعب بانک ها از اصل بودن آن مطمئن شوند، در عین حال برای چک های جاری نیز امضاهای ساده و حتی پیچیده انتخاب نکرده، دسته چک را در دسترس قرار ندهند و ترجیحا روی رقم و حروف مبلغ چک چسب شیشه ای بچسبانند.

  Comments ()
کدفروشی و علی الراسی دفاتر و رای شعبه دیوان by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

کد‌فروشی و علی الرأسی دفاتر و رأی شعبه دیوان

 تحلیلی بر نحوه اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصطفی با‌تقوا / حسابدار رسمی

الف) براساس نص صریح

تبصره (۱) ماده ۲۷۲ ق.م.م همچنین آمده است: «اداره امور مالیاتی، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیاتی صادر کند». چند مطلب در این خصوص حائز اهمیت است:

۱) همان‌گونه که در نص صریح فوق مشهود است، به‌صورت قاطع و بدون وجود هرگونه اما و اگر و هرگونه شرط و یا پیش‌بینی هرگونه آیین‌نامه یا دستورالعمل و… تکلیف برای همگان اعم از ادارات مالیاتی، مودیان محترم مالیاتی، حسابداران رسمی، هیات‌های حل اختلاف و… مشخص شده است.

۲) به دلیل نامشخص، باوجود عدم پیش‌بینی در قانون، با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان مالیاتی به ادارات مالیاتی این اجازه داده شد که موارد ابهام از حسابداران رسمی سوال و در صورت قانع نشدن، پرونده مالیاتی به هیات هماهنگی ارسال و رای هیأت هماهنگی ۳ نفره (که بعدا ۲ نفره شد و نماینده جامعه حسابداران رسمی نیز حضور نداشت) ملاک صدور برگ تشخیص توسط اداره مالیاتی باشد(نه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی توسط حسابداران رسمی)

۳) این موضوع به کرات از سوی حسابداران رسمی مورد اعتراض واقع شد ولی هرگز موثر واقع نشد و هر سال نیز به آمار سوالات ادارات مالیاتی از حسابداران رسمی اضافه شد که این موضوع باعث رنجش مودیان مالیاتی شد چرا که ادارات مالیاتی برای چندمین بار، صورت ریز اطلاعات را درخواست می‌کردند و حسابدار رسمی مجبور بود (حتی در شرایطی که ممکن بود در زمان سوال، حسابرس آن شرکت نیز نباشد) به محل شرکت مراجعه کند و…،

به‌طوریکه ادارات مالیاتی درخواست اسناد و مدارک غیرمرتبط به شرح ذیل کرده‌اند:

• ارائه کپی تمام صورتحساب‌های فروش

• ارائه کپی پروانه‌های گمرکی

• ارائه صورت ریز اموال و استهلاک

• ارائه صورت ریز تخفیفات فروش و بسیاری مدرک دیگر کار

به جایی کشید که کتابچه سوال ۱۳۸ موردی تنظیم و الگویی شد برای سوال از حسابداران رسمی و… موضوعات فوق باعث شد تعدادی از شرکت‌ها، از ارجاع کار مالیاتی به حسابدار رسمی خودداری کنند….

اما براساس رای اولیه صادره شعبه دیوان عدالت اداری که براساس شکایت یک مودی مالیاتی که شرکتش مورد حسابرسی توسط موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی قرار گرفته و سپس در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م حسابرسی مالیاتی شده و تمام تکالیف قانونی را رعایت کرده و…، ولی اداره مالیاتی به دلیل اعمال بخشنامه مالیاتی، گزارش حسابرسی مالیاتی را نپذیرفته و…

چنین آمده است: «واحد مالیاتی مکلف بوده وفق مقررات با قبول گزارش حسابرسی [مالیاتی] اقدام به صدور برگ تشخیص کند نه آنکه به هیات هماهنگی ایجاد شده بدون جایگاه قانونی موارد ابهام خود را اعلام و از آن هیات کسب نظر کرده و به رویه غیر‌قانونی، اقدام به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات کند. این عمل واحد مالیاتی کاملا بر خلاف تبصره یک ماده ۲۷۲ ق.م.م صورت گرفته است. ثانیا چنانچه سازمان امور مالیاتی درخصوص حسابرسی شرکت ابهامی داشته یا میل به استفاده از حسابرس دیگری برای رسیدگی داشت، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۷۲ ق.م.م به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است تا حسابرسی‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسه حسابرسی واگذار کند، نه آنکه برای عدم قبول گزارش موسسه حسابرسی شرکت، دست به اقدام خلاف واقع و ایجاد هیات هماهنگی که جایگاه قانونی ندارد، بزند.»

همچنین براساس تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری چنین الزام شده: «پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است».

ب) مورد دیگری که در ادارات مالیاتی مطرح است، علی‌الراس کردن دفاتر مودیان و عدم پذیرش VAT پرداختی به‌عنوان اعتبار مالیاتی است که مثلا از کد فروش، خرید کرده‌اند. مودیان مالیاتی همیشه اعلام کرده‌اند که این افراد، کد را از سازمان مالیاتی دریافت کرده‌اند و از طرفی گواهی VAT نیز توسط سازمان مالیاتی صادر شده است. موضوع فوق توسط پیشکسوت حرفه به تفصیل در مقاله‌ای تحت عنوان «معامله با کد‌فروشان، بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی الرأس دفاتر» در روزنامه وزین دنیای اقتصاد بیان شد که علی الرأس کردن بر این اساس، غیر‌قانونی است. براساس شکایت یک مودی مالیاتی که براساس نظر اداره مالیاتی چون با کد فروش معامله کرده علی‌الرأس شده و…، رای اولیه شعبه دیوان به شرح زیر صادر شده است: «مودی مالیاتی قبل از اینکه اقدام به خرید کالا کند بدوا از صحت ثبت نام فروشندگان کالا در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید کرده است. مودی قبل از اینکه کالای مورد نیاز را از مبادی فروش خریداری کند، پس از اخذ گواهی‌های صادره اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر ثبت نام فروشندگان کالاها از شرکت و انطباق آن با مراجع صادر‌کننده، برای اطمینان کامل از درستی آن، مبادرت به خرید کالا کرده است و مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز در آن مرحله برابر فاکتور صادره پرداخت کرده است. در نتیجه عدم قبول اعتبار مالیاتی مودی به دلیل عدم رعایت تکالیف قانونی از سوی فروشندگان کالا، فاقد وجاهت قانونی است و هیات حل اختلاف مالیاتی نیز بدون در نظر گرفتن موضوع فوق و صرفا با مد نظر قراردادن دستورالعمل حسابرسی اقدام به صدور رای کرده است. بنابراین شکایت شرکت شاکی وارد تشخیص و…» 

منبع:دنیای اقتصاد

  Comments ()
اشتغال بکار پس از بازنشستگی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

اشتغال بکار پس از بازنشستگی و پرداخت حق بیمه ایام اشتغال منع قانونی ندارد

اشتغال بکار پس از بازنشستگی و پرداخت حق بیمه ایام اشتغال منع قانونی ندارد،

لیکن می بایست مراتب به اطلاع شعبه مربوطه رسیده تا از پرداخت مستمری در این ایام خودداری گردد . به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان قم؛مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای اعلام کرد:

نظر به اینکه در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان در صورت اشتغال مجدد بازنشستگان سوالات و ابهاماتی مطرح شده و موضوع از سوی دیوان عدالت اداری نیز مورد پی گیری قرار گرفته است لذا با توجه به ماده (۹) قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی که مقرر می دارد « ارائه تعهدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت و سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و با تنظیم ورودی ها و خروجی های طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد » لازم است مقررات جاری به متقاضیان جدید بازنشستگی ، افرادی که قبلاً بازنشسته شده اند و نیز کارفرمایانی که این قبیل افراد را بکار گمارده اند اطلاع رسانی شود .

بخشنامه می افزاید:به آگاهی می رساند طبق بند (۱۵) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی « بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون » ، بنابراین تعریف مذکور در مورد بازنشستگانی که مطابق شرایط و مفاد قانون کار اشتغال بکار پیدا کنند مصداق نخواهد داشت . بخشنامه تصریح کرده است:اشتغال بکار پس از بازنشستگی و پرداخت حق بیمه ایام اشتغال منع قانونی ندارد لیکن می بایست مراتب به اطلاع شعبه مربوطه رسیده تا از پرداخت مستمری در این ایام خودداری گردد .

بخشنامه خاطرنشان ساخته است:بدیهی است پس از خاتمه اشتغال ، مستمری این قبیل افراد با احتساب سوابق ایجاد شده پس از بازنشستگی عبارت خواهد بود از مجموع مستمری ماهانه به نسبت ایام اشتغال بکار مجدد ( که بعد از بازنشستگی انجام گرفته ) با مستمری قبلی که افزایش های سالانه ماده ۹۶ قانون هم در مورد آن اجرا گردیده است .

  Comments ()
بساز بفروش ها مشمول مالیات میشوند: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بساز و بفروش‌ها با قانون جدید مالیاتی کنار می‌آیند؟

  «بساز و بفروش‌ها، مشمول مالیات می‌شوند»،

این موضوع مصوبه مجلس در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲برای یکی از بندهای قانون مالیات‌های مستقیم بود که به تازگی در قالب مجموعه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رییس جمهور ابلاغ شده است؛ حال با شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن باید دید واکنش بساز و بفروش‌ها در برابر قانون جدید چه خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اعتراضات اشخاصی که در کار ساخت و فروش خانه بودند نتوانست در نهایت جلوی ورود آن‌ها به جمع مالیات‌دهندگان را بگیرد و بالاخره با تصویب مجلس و ابلاغ رییس‌جمهور درآمد ناشی از ساخت و فروش مسکن نیز مشمول مالیات شد. تا پیش از ابلاغ این قانون از سوی رییس جمهور فعالان حوزه ساخت و فروش ساختمان تنها موظف به پرداخت مالیات نقل و انتقال بودند اما طبق قانون جدید درآمد ناشی از ساخت هر نوع ساختمان نیز مشمول مالیات خواهد شد.

بر این اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که قرار است از سال آینده به اجراء دربیاید، مقرر می‌کند که درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش ھر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد است. دریافت مالیات از درآمد بساز و بفروش‌ها در حالی ابلاغ شده است که به گفته کارشناسان و طبق آمارها از نقل و انتقالات در بازار مسکن، رکود در این بازار حاکم است، بنابراین تصویب چنین قوانینی مخالفان خود را نیز دارد. از طرفی گزارش مرکز آمار از وضعیت خرید و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور نشان می‌دهد که تعداد معاملات فروش به ثبت رسیده طی نیمه دوم سال گذشته نسبت به شش ماهه اول این سال ۱۱ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۹ درصد افزایش داشته است و از سوی دیگر مخالفان این ماده قانونی در زمان تصویب آن معتقد بودند که در چنین شرایطی لازم است مشوق‌هایی برای ساخت‌وساز و انبوه‌سازی در نظر گرفته شود. اما اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای بازار مسکن حکم جدیدی دارد؛ به این ترتیب که از یک‌سو در قالب ماده ۵۴ مکرر به صاحبان خانه‌های خالی هشدار می‌دهد که تنهایک سال برای اجاره یا فروش مسکن خود فرصت دارند و از سال دوم به بعد برای آن‌ها مالیات پلکانی در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر با اصلاح ماده ۷۷ قانون پیشین مالیات‌های مستقیم درآمد ناشی از ساخت و فروش مسکن را مشمول مالیات بر درآمد کرده است. به این ترتیب قانون مالیاتی جدید برای بساز و بفروش‌ها مقرر می‌کند که اولین نقل و انتقال ساختمان‌ھای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. طبق این ماده شھرھای زیر صد ھزار نفر جمعیت از این حکم مستثنی هستند و همچنین شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواھی پایان کار آن نگذشته باشد.

با اجرای قانون از سال آینده شھرداری‌ھا موظف می‌شوند ھم‌زمان با صدور پروانه ساخت و ھمچنین در ھنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود، گزارش کنند.

  Comments ()
بدانیم: بیمه تجاری: طرح جامع- بیمه عمر و سرمایه گذاری by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

طرح جامع بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

طرح جامع ترکیبی از یک بیمه عمر و یک اندوخته سرمایه‌گذاری بوده که علاوه بر ارائه پوشش خطر فوت و برخی پوششهای اضافی، درآمدهایی را با تضمین یک نرخ سود سرمایه‌گذاری مشخص در زمان حیات نصیب بیمه‌گذار می­نماید.

در این بیمه، پوشش فوت با انتخاب یک سرمایه پایه فوت فراهم می‌شود که قابلیت افزایش را در سالهای آینده خواهد داشت و تنها در صورت فوت بیمه‌شده در مدت بیمه نامه به بازماندگان پرداخت می‌شود.

پوشش حیات نیز با جمع‌آوری و انباشت بخشی از وجوه پرداختی بیمه‌گذار در یک اندوخته سرمایه‌گذاری، تامین می‌شود که این اندوخته می­تواند با هدف تامین دوره بازنشستگی یا سایر مقاصد مالی فرد در آینده، تشکیل شده است.

به همین منوال، مبالغ پرداختی بیمه‌گذار نیز به دو مؤلفه حق بیمه پوشش فوت و سپرده سرمایه‌گذاری (حق بیمه پوشش حیات) تقسیم می‌شود. در این بیمه­ نامه علاوه بر پوشش خطر فوت و همچنین تامین دوران بازنشستگی برخی پوششهای اضافی دیگر نیز پیش‌بینی شده که هر یک از آنها با اختصاص حق بیمه مربوط به خود، تعهدات اضافی را برای بیمه‌گر به دنبال دارد و در صورت وقوع خطر از بیمه‌شده حمایت می‌کند. به طور کلی این بیمه‌نامه از حیث تنوع پوششها و نحوه ارائه آنها جامع‌ترین بیمه‌نامه موجود در جهان است که اغلب نیازهای معیشتی یک خانواده را برای مدتی طولانی تامین نموده و مزایای آن نقش بسیار سودمندی در حیات اقتصادی و رفاه اجتماعی فرد و خانواده‌اش دارد.

در بیمه عمروسرمایه‌گذاری، بیمه ­شده بر پایه نیازهای خود و خانواده در ابتدا سرمایه‌ای را به عنوان سرمایه پایه بیمه انتخاب می‌کند و به تناسب سرمایه انتخابی و همچنین با توجه به تمایل و توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را (اعم از ماهانه در قراردادهای فروش جمعی، سه‌ماهه شش‌ماهه، سالانه و یا یکجا) برمی‌گزیند.

حق بیمه‌های پرداختی پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت، هزینه­ های بیمه ­نامه، مالیات بر ارزش افزوده و پوششهای اضافی، به اندوخته سرمایه‌گذاری افزوده می‌شود.

این اندوخته، طی سالهای بعد با افزوده شدن حق ­بیمه‌ها و اختصاص سود به آنها، افزایش یافته و با تشکیل یک سرمایه حیات، پس‌اندازی مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه‌های آینده بیمه شده خواهد بود.

نرخ سود تضمینی در بیمه های عمر انفرادی در 5 سال اول بیمه نامه 18 درصد و در 5 سال بعدی معادل 15 درصد می باشد.

پوششهای بیمه ای 

1. پوشش فوت به هر علت بیمه گرمتعهداست درصورت رعایت تعهدات توسط بیمه گذار و فوت بیمه شده در هر سال بیمه ­ای، مبلغ سرمایه فوت مربوط به سال بیمه ­ای منطبق با تاریخ فوت و همچنین اندوخته بیمه­ نامه بصورت روز شمار تا زمان فوت را به ذینفعان پرداخت نماید. همچنین بیمه گذار می­تواند به منظور مقابله با اثرات تورم درخواست افزایش سرمایه فوت به میزان 5، 10 و یا 15 درصد در هر سال را داشته باشد.

سرمایه این پوشش از یک تا 25 برابر حق بیمه سال اول و تا سقف 2.000.000.000 ریال می باشد. به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران، حداکثر سرمایه قابل ارائه پوشش فوت به هر علت برای بیمه شده گان کمتر از 16 سال (15 سال یا کمتر) حداکثر 15 برابر حق بیمه سال اول تا سقف 300.000.000 ریال می باشد.

حادثه 2. پوشش فوت ناشی از حادثه در صورت انتخاب این پوشش و فوت ناشی از حادثه بیمه شده، سرمایه فوت ناشی از حادثه علاوه بر سرمایه فوت به هر علت و اندوخته تشکیل شده تا زمان فوت به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد. سرمایه فوت ناشی از حادثه ضریبی از سرمایه فوت به هر علت بوده و بیمه گذار می­تواند به دلخواه سرمایه این پوشش را از یک تا چهار برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب نماید. این پوشش برای بیمه­ شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

تعریف حادثه : عبارت است ازهرواقعه ناگهانی ناشی ازیک عامل خارجی که بدون قصدواراده بیمه شده بروزنماید.

3. پوشش نقص عضو ناشی ازحادثه دراین پوشش بیمه­ گرمتعهداست در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه بیمه­ شده طی مدت بیمه­ نامه حسب درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است سرمایه نقص عضو برابر 100 درصد سرمایه فوت به هر علت تعیین می­گردد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و برای بیمه­ شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش فوت ناشی از حادثه می باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست.

4. هزینه­ های پزشکی ناشی از حادثه در این پوشش بیمه­ گر متعهد است هزینه­ های پزشکی ناشی از بروز حادثه برای بیمه شده را پرداخت نماید. سرمایه این پوشش برای کلیه بیمه شده­گان معادل 20 درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف 200.000.000 ریال می­باشد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و برای بیمه­ شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش فوت ناشی از حادثه می باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست.

5. غرامت روزانه بستری به علت کماناشی از حادثه این پوشش برای اولین بار در صنعت بیمه کشور توسط شرکت بیمه ما ارائه شده است. دراین پوشش بیمه ­گرمتعهداست در صورت بروز حوادثی که منجر به کما رفتن بیمه شده و بستری شدن وی در مراکز درمانی مجاز می­گردد، مبلغی را تحت عنوان غرامت روزانه بستری به علت کما ناشی از حادثه پرداخت نماید. تاریخ مبنای محاسبه این غرامت از چهارمین روز بستری و حداکثر به مدت 90 روز خواهد بود. همچنین میزان غرامت روزانه این پوشش معادل پنج در هزار سرمایه فوت به هر علت بیمه­ نامه می­باشد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و برای بیمه­ شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش فوت ناشی از حادثه می باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست. ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از بیماری یا حادثه

6. پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر ازکارافتادگی کامل و دائم در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده ( ناشی از حادثه یا بیماری) وی از پرداخت حق بیمه سنوات آتی معاف خواهد شد. در حال حاضر این پوشش برای بیمه­ نامه ­هایی که بیمه­ شده و بیمه­ گذار شخص واحد می­باشند قابل ارائه است. در گذشته داشتن شغل برای بیمه ­گذار از شروط اصلی ارائه این پوشش بوده که به منظور افزایش سطح خدمات رسانی به بیمه­ گذاران شرط شغلی حذف شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر ارائه پوشش معافیت از پرداخت حق­ بیمه برای اقشاری همچون بازنشسته، خانه ­دار، سرباز، دانشجو و محصل بلامانع است. شرایط سنی جهت ارائه این پوشش از سن 18 الی 60 سال می باشد اما تعهدات این پوشش شامل تمام مدت بیمه نامه است. بدین معنا که در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده قبل از سن 60 سال، از پرداخت حق بیمه تا انتهای مدت بیمه نامه معاف خواهد بود. همچنین لازم به توضیح است چنانچه حق ­بیمه پرداختی بیمه ­نامه بصورت افزایشی انتخاب شده باشد، افزایش­های مربوطه نیز مشمول این معافیت خواهد بود. در صورت بروز ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده در مدت قرارداد، شرکت بیمه ما متعهد به پرداخت حق ­بیمه بوده و سرمایه ­گذاری بیمه ­نامه طبق روال قبل ادامه خواهد داشت. در زمان پرداخت حق ­بیمه از جانب شرکت بیمه (دوره معافیت)، در صورت تمایل بیمه­ گذار با پرداخت حق بیمه پوششهای اضافی ارائه آنها ممکن خواهد بود.

7. پوشش مستمری بیکاری درصورت ازکارافتادگی کامل ودائم ناشی از بیماری یا حادثه چنانچه بیمه شده به هر علتی (ناشی از بیماری یا حادثه) دچار ازکارافتادگی کامل و دائم شود، علاوه بر معافیت از پرداخت حق بیمه، تا سن 60 سالگی نیز مستمری بیکاری دریافت خواهد نمود.میزان پرداخت سالیانه این مستمری ضریبی از حق بیمه پرداختی می­باشد که به انتخاب بیمه ­گذار می­تواند از 1 تا 3 برابر مبلغ آخرین حق بیمه پرداختی تغییر نماید. این پوشش به بیمه­ شدگان بین 18 تا 60 سال قابل ارائه می­باشد. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش معافیت از پرداخت حق­ بیمه می­باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست.

8. سرمایه اشتغال به علت ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از بیماری یا حادثه با ازکارافتادگی دائم و کامل بیمه­ شده، بیمه­ شده قادر به ادامه فعالیت شغلی قبلی نخواهد بود. لذا در صورت انتخاب پوشش سرمایه اشتغال، درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه یا بیماری بیمه ­شده، سرمایه ای تحت عنوان سرمایه اشتغال به میزان سرمایه فوت به هر علت به بیمه شده پرداخت خواهد شد. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش معافیت از پرداخت حق ­بیمه می­باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست. امراض خاص

9. پوشش غرامت بیماری­های خاص شرکت بیمه مکلف است در صورت ابتلا بیمه ­شده به هریک از بیماری­های خاص به شرح ذیل به شرط احراز و تائید آن توسط پزشک معتمد بیمه­ گر، معادل 30 درصد سرمایه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت تا سقف 250.000.000 ریال به وی پرداخت نماید. نکته قابل اشاره در مورد این پوشش، پرداخت غرامت (فارغ از هزینه انجام شده برای درمان بیماری) معادل سقف این پوشش در هر سال بیمه­ ای است. بیماری­های تحت پوشش عبارتند از: انواع سرطان سکته قلبی سکته مغزی عمل جراحی قلب باز پیوند اعضای اصلی بدن همچنین ارائه این پوشش در خصوص هر یک از بیماری­های مورد اشاره با تائید بیمه­ گر امکان پذیر می­باشد. بدین معنا که بیمه­ شده می­تواند در سال­های مختلف بیمه­ ای و با شرط خرید این پوشش از سرمایه مربوطه در خصوص بیماری­های فوق الذکر (هر بیماری تنها یک بار) استفاده نماید. در حال حاضر این پوشش برای بیمه­ شدگان 1 تا 60 سال قابل ارائه می­باشد.

سایر ویژگی­های بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری طرح جامع واریزمتفرقه: به منظور تقویت اندوخته سرمایه­ گذاری، بیمه گذار در هر زمانی (چه در زمان تکمیل فرم پیشنهاد و چه در طی مدت بیمه­نامه) می­تواند وجهی را تحت عنوان واریز متفرقه به حساب اندوخته بیمه نامه واریز نماید. مدت بیمه نامه: 5 الی 30 سال سن بیمه شده در زمان صدور: از بدو تولد تا سن 65 سالگی حداکثر سن ارائه پوشش فوت و حادثه : 75 سالگی روش پرداخت حق ­بیمه: یکجا، سالیانه، شش ماهه، سه ماهه، ماهانه (فقط برای فروش جمعی) حق­ بیمه: حداقل حق بیمه یکجا: 20.000.000 ریال، حداقل حق بیمه سالانه: 1.500.000 ریال حداقل مبلغ هر قسط: 500.000 ریال ضریب افزایش سالانه حق بیمه: 0، %5، %10، %15 و %20 (به انتخاب بیمه گذار) ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: 0، %5، %10 و %15 (به انتخاب بیمه گذار) مشارکت در منافع در بیمه‌نامه‌های عمر وسرمایه‌گذاری، بیمه‌گذار علاوه بر سود علی‌الحساب تضمینی، در 90% منافع حاصل از سرمایه ­گذاری بیمه‌گر بر روی ذخیره بیمه‌نامه‌ مشارکت دارد و این مشارکت بصورت افزایش اندوخته سرمایه‌گذاری به استفاده‌کننده از بیمه‌نامه پرداخت می‌گردد. منظور بیمه‌گران از قراردادهای با مشارکت، آن است که در پایان مدت بیمه، علاوه بر سرمایه و اندوخته اولیه، مبلغی اضافه به بیمه‌گذار پرداخت شود تا از این راه تا حد ممکن آثار تورم خنثی شده و مزایای بیمه‌های‌ عمر جالبتر و افزون‌تر باشد. عمل مشارکت در منافع موجب می‌گردد که قسمت بزرگی از سود قراردادها به دارندگان آن برگشت داده شود که این ابزاری برای تعدیل و تصحیح نرخ سود می­باشد. سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه ­نامه های‌ عمروسرمایه‌گذاری با توجه به عواملی نظیر طول دوره مشارکت بیمه‌گذار در پرداخت حق بیمه طی سال مالی و همچنین زمان پرداخت حق­ بیمه (قبل یا بعد از سررسید اقساط)، توزیع می‌شود.

مشارکت در منافع، سودی علاوه بر نرخ بهره (سود) فنی است که در محاسبات لحاظ می‌گردد و در محاسبه و پرداخت سرمایه به صورت تضمینی، به بیمه گذار منعکس می‌شود. بر اساس سوابق سال­های گذشته، سود قطعی برای بیمه­ نامه­ های صادره در سال­های 91 و 92 به ترتیب 27 و 1/27 درصد محاسبه شده و به حساب اندوخته بیمه ­نامه­ ها منظور گردیده است.

  Comments ()
بیمه های بازرگانی: مستمری همگانی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

مستمری همگانی

 این طرح نیز همانند طرح مستمری مکمل بازنشستگی بوده و برای اقشاری که از مستمری پایه بهره مند نمی­باشند توصیه می­گردد.

از جمله این افراد می­توان به

زنان خانه دار،

مشاغل آزاد،

نویسندگان،

هنرمندان و ورزشکاران

اشاره کرد. طرح مستمری همگانی نیز همانند مستمری مکمل بازنشستگی دارای انواع مختلفی می­باشد که علاقه­ مندان می­توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به این بخش مراجعه نمایند.

  Comments ()
بدانیم: بیمه های بازرگانی: طرح مستمری مکمل دوران بازنشستگی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

طرح مستمری مکمل دوران بازنشستگی

باتوجه به اهمیت ارائه بهترین خدمت درایام بازنشستگی، شرکت بیمه  اقدام به اجرای طرح مذکورنموده است.این طرح با هدف مکملی برای حقوق دوران بازنشستگی راه اندازی شده است. درطرح مذکور بیمه گذاران محترم عمر می­توانند باپرداخت حق ­بیمه در مدت بیمه نامه، علاوه بربهره مندی ازمزایای بیمه­ ای، درانتهای قرارداد که منطبق با آغازدوران بازنشستگی است از مستمری طرح مذکور بهره مند گردند. انواع طرح­های مستمری

طرح شماره یک:

پرداخت مستمری تضمینی با مدت معین در این طرح مستمری پرداختی به بیمه­ شده از محل اندوخته تشکیل شده تامین مالی خواهد شد. دوران پرداخت مستمری تضمینی با مدت معین به انتخاب بیمه­ گذار بوده و در صورت فوت مستمری بگیر، مانده مستمری به صورت یکجا یا ادامه روند مستمری تا پایان دوره تعیین شده به ذینفع / ذینفعان پرداخت میگردد.

طرح شماره دو:

پرداخت مستمری مادام العمر (به شرط حیات) در این طرح نیز مستمری پرداختی به بیمه­ شده از محل اندوخته تشکیل شده تامین مالی خواهد شد. همانطور که از نام این طرح مشخص است دوران پرداخت مستمری تا زمان حیات مستمری بگیر بوده و با فوت وی مستمری قطع خواهد شد. این طرح برای مستمری بگیرانی که هیچگونه ورثه­ای ندارند توصیه می­شود.

طرح شمارهسه:

پرداخت مستمری مادام العمر با دوره تضمین یکی از نگرانی­های افرادی که مستمری مادام العمر (طرح شماره دو) را انتخاب می­نمایند فوت زود هنگام است. به منظور رفع این دغدغه، بیمه­ گر دوره­ ای را به عنوان دوره تضمین در پرداخت مستمری لحاظ می­نماید. مدت این دوره تضمین به دلخواه مستمری بگیر می­باشد. چنانچه در این طرح مستمری بگیر قبل از دوره تضمین فوت نماید بیمه گر متعهد به پرداخت مستمری تا پایان دوره تضمین می باشد اما در صورت فوت مستمری بگیر بعد از دوره تضمین، مستمری پرداخت قطع خواهد شد

طرح شماره چهار:

پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین در این طرح مدتی به عنوان دوره پرداخت مستمری از جانب مستمری بگیر تعیین می شود. با فوت مستمری بگیر در طی این دوره یا رسیدن به انتهای دوره، پرداخت مستمری قطع خواهد شد.

طرح شماره پنج:

پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین و دوره تضمین این طرح ترکیبی از طرح شماره سه و چهار می باشد. مستمری بگیر دوره ای را به عنوان دوره دریافت مستمری به شرط حیات و دوره ای را به عنوان دوره تضمین پرداخت مستمری انتخاب می­کند. الزاما دوره تضمین کوچکتر از دوره معین دریافت مستمری خواهد بود. چنانچه مستمری بگیر در دوره تضمین فوت نماید، بیمه گر متعهد به پرداخت مستمری تا پایان دوره تضمین می­باشد. درصورت حیات مستمری بگیر در انتهای دوره تضمین، با فوت وی یا رسیدن به انتهای قرارداد (انتهای دوره معین) پرداخت مستمری قطع خواهد شد.

توجه: براساس انتخاب هر یک از طرح­ها، مبلغ مستمری دریافتی تغییر خواهد نمود.

  Comments ()
زمان حذف دفترچه تامین اجتماعی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

زمان حذف دفترچه‌ بیمه تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روند حذف تدریجی دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی را تشریح کرد و گفت: در اولین مرحله، دفترچه کاغذی بیماران خاص حذف می‌شود.

خبرگزاری ایسنا: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روند حذف تدریجی دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی را تشریح کرد و گفت: در اولین مرحله، دفترچه کاغذی بیماران خاص حذف می‌شود.

تقی نوربخش در پاسخ به پرسشی درباره افزوده شدن برگه‌های رنگی به انتهای دفترچه‌های بیمه و فراهم شدن امکان انجام آزمایشات تکمیلی برای بیمه شدگان که چندی پیش از سوی وزیر رفاه اعلام شد اظهار کرد: این طرح مشمول دارندگان دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی نیست.

وی افزود: ما به دنبال حذف دفترچه‌های بیمه هستیم که مطابق وعده‌های قبلی قرار است این عملیات از شهریور ماه آغاز شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در اولین مرحله، دفترچه کاغذی بیماران خاص حذف می شود اظهار کرد: شمار بیماران خاص 320 هزار نفر است که بیشترین هزینه‌ها و بیشترین تسهیلات را نیاز دارند.

نوربخش افزود: حذف دفترچه‌های بیمه روی مدیریت مصارف و هزینه‌های درمانی تاثیرگذار است؛ به عنوان مثال در حال حاضر ممکن است افرادی حتی شاید به دلایل موجه، دو یا سه دفترچه داشته باشند که حذف دفترچه و دادن ID و کد واحد به هر شهروندی که تحت پوشش صندوق بیمه است، بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه دادن ID بیمه کار پیچیده‌ایست، افزود: باید یک مرکز فرماندهی واحد دیتا در صندوق بیمه باشد. این کار نیازمند زیرساخت و نرم‌افزارهایی است که بتواند حجم اطلاعات تولیدی را هماهنگ کند که در این راستا زیرساخت‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی و شرکت رایتل ایجاد شده است و در حال اجراست.

به گفته نوربخش، الکترونیک شدن دفترچه بیمه تحول بزرگی است که زمان قطعی اجرای آن را اعلام خواهیم کرد.

  Comments ()
بدانیم: بیمه شدگان برای جمع آوری سوابق بیمه ای خود چه باید بکنند: by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

بیمه شدگان برای جمع آوری سوابق بیمه ای خود چه باید بکنند؟

جمع آوری سوابق بیمه ای بیمه شدگان در یک شعبه، روند ارایه خدمت و برقراری مستمری آنان را آسان می کند. · چنانچه بیمه شده ای در بیش از یک شعبه تأمین اجتماعی دارای سوابق پرداخت حق بیمه باشد، جهت جمع آوری سوابق کارکرد خود باید به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه کند و نسبت به تکمیل فرم درخواست جمع آوری سوابق اقدام نماید. · شعبه تامین اجتماعی پس از شناسایی شعبه محل پرداخت حق بیمه وی، سوابق بیمه شده را از شعب ذی ربط جمع آوری خواهد کرد. · سازمان تأمین اجتماعی در تلاش است که با تکمیل پروژه سامان دهی سوابق بیمه شدگان در سراسر کشور، سوابق بیمه ای شما را مکانیزه کند و با ارایه کارنامه سوابق بیمه ای، اطمینان خاطر شما را جلب نماید.

  Comments ()
حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و موسسات دارای شخصیت حقوقی by: مشاوران تامین و کار رهنما ( مشاوران رهنما)

حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی

حسابرسی بیمه ای حسابرسی بیمه ای شعب سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر اختیار انجام بازرسی دوره ای از دفاتر شرکت ها و مؤسسات حقیقی و حقوقی ، در مواردی که نیاز به اخذ مفاصا حساب توسط مؤسسات دارای شخصیت حقوقی است و یا جا به جایی سهام اعضای شرکت و یا انتقال مالکیت و اموال شرکت ، از دفاتر قانونی این مؤسسات حسابرسی به عمل می آورند.

معمولاً درخواست انجام حسابرسی از طریق شعبه ای که پرونده مطالباتی شرکت در آن مورد رسیدگی قرار می گیرد و یا محل کارخانه کارگاه های تولیدی صنعتی صورت می‌گیرد. و مدارک مربوط به مؤسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی در تهران یا شهرستان ذیربط ارسال و گروهی برای رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت به آنجا مراجعه می نمایند. و یا اسناد و مدارک شرکت را تقاضا می نمایند تا به مؤسسه حسابرسی ارسال و در محل مؤسسه این حسابرسی صورت می گیرد.

معمولاً قبل از انجام حسابرسی فرم هایی مخصوص برای شرکت مربوطه ارسال می گردد که در آن یک سری اطلاعات در رابطه با دفاتر قانونی و اظهارنامه های مالیاتی مورد سؤال قرار می گیرد که شرکت پس از تکمیل فرم های مربوطه و ارسال آن به مؤسسه یا شعبه ذی‌ربط، مراحل بعدی انجام می یابد.

مؤسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی پس از رسیدگی، مدارک مربوطه را در فرم‌های مخصوص وارد و به شعبه ذی ربط که پروندهً مطالباتی شرکت در آن رسیدگی می‌شود ارسال می نمایند و شعبه پس از دریافت گزارش نسبت به محاسبه و اعلام بدهی حق بیمه به شرک اقدام می نماید و در این حالت مؤسسات حقوقی به استناد مواد 42 و 43 قانون تأمین اجتماعی حق اعتراض و ارائه مدارکی دال بر رد بخشی از بدهی اعلام شده در صورت عدم پذیرش مبلغ تعیین شده دارند.

نکته قابل توجه: بدهی حق بیمه ناشی از حسابرسی از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا 30 روز مشمول جریمه تأخیر نمی باشد و پس از آن اعم از اینکه در مرحله برآوردی باشد یا قطعی ماهیانه 2% جریمه تأخیر پرداخت به آن تعلق می گیرد.

  Comments ()
Recent Posts با سلام. کانال مشاوران رهنما به حضورتان معرفی میگردد. آدرس وبلاگ و کانال مشاوران تامین و کاررهنما مشاوره و اجرا تکذیب خبر حذف کد رهگیری حذف موارد ضدکارگری لایحه برنامه ششم دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود راهکارهای کاهش بار مالیاتی جزییاتی درباره عیدی کارگران مستر کارت وارد بازار مالی ایران می‌شود تدوین آیین نامه ماده ۹۵ اصلاحیه قانون برای تعین مالیات مشاغل
My Tags مشاوره تخصصی تامین اجتماعی (٥) مشاوره تخصصی روابط کار (٤) اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (٤) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری (٤) کاهش نرخ مالیات تکلیفی از ۵درصد به ۳درصد (۳) ماده 90 تامین اجتماعی (۳) ابطال بخشنامه شماره 200/20000 (۳) پیش حسابرسی (۳) بازنشستگی (۳) بیمه کارگران ساختمانی (۳) بازنشستگی پیش از موعد (۳) آئین نامه اجرائی تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۴۹/ ت۴۱۲۹۷ک (۳) تشریح جزئیات خرید بیمه سربازی و جبهه (۳) سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی (۳) استفاده از اتباع خارجی بدون بیمه حوادث ممنوع (۳) احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه (۳) سوابق مدت خدمت سربازی (٢) بیمه حوادث ساختمان‌ اجباری شد (٢) بیمه حوادث ساختمان‌ (٢) اجبار بیمه حوادث ساختمان‌ (٢) حذف تبصره افزایش سن بازنشستگی از لایحه برنامه ششم (٢) احتمال افزایش سن بازنشستگی به 35 سال (٢) حذف ۶گروه از مشاغل سخت و زیان‌آور (٢) معافیت بیمه فارغ التحصیل بیکار (٢) اشتغال تبعه بیگانه (٢) کارمزد پایانه‌های فروش (٢) عواقب حقوقی واگذاری کارت بازرگانی به دیگران (٢) شرط معافیت مالیاتی (٢) معافیت ها در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (٢) اطلاعیه شماره ۹ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر ت (٢) ۱۰ درصد بخشودگی مالیات با صندوق مکانیزه فروش (٢) ثبت‌نام در این سامانه کارگری (٢) سامانه کارگران (٢) بازنشستگی برنامه ششم (٢) کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری (٢) افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران (٢) مستر کارت چیست؟ (٢) احتساب خدمت سربازی درسوابق بیمه (٢) معافیت مالیاتی حقوق زیر یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان (٢) قرارداد شفاهی یا سفید امضا (٢) تاثیربه روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل درافزایش حقوق (٢) به روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل (٢) فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین ا (٢) ویزا کارت یا مستر کارت چیست؟ (٢) وام خودرو مالیات ارزش افزوده (٢) ماده ۴۱ قانون کار به درستی عملیاتی نشده است (٢) مبنای اصلی محاسبه مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کاراست (٢) ماده ۴۱ قانون کار مبنای اصلی محاسبه مزد کارگران اس (٢) نحوه بیمه‌شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران (٢) یمه‌شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران (٢) پیشنهادی برای مقابله با قراردادهای سفید امضاء (٢) مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان (٢) اعلام جزئیات ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی (٢) مستمری به بازماندگان بیمه شدگان (٢) طراحی مدل جدید طبقه‌بندی مشاغل (٢) ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی (٢) ضریب کسر مالیات تکلیفی قراردادهای قبلی (٢) تشکیل دادگاه مالیاتی (٢) مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران تعین تکلیف شد (٢) مالیات ارزش افزوده کارگزار بورس (٢) قرارداد موقت (٢) نیاز مشتری (٢) منابع انسانی (٢) ماده46 قانون تامین اجتماعی (٢) فرار مالیاتی (٢) از کارافتادگی (٢) تعیین دستمزد 95 کارگران بر اساس تورم 6ماهه (٢) تایید اصلاج قانون مالیات‌های مستقیم (٢) بیمه بیکاری (٢) بیمه اختیاری (٢) ابطال بخشنامه شماره 200/12392 (٢) تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی (٢) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (٢) نحوه جبران ۲۰ هزار تومان حق مسکن کارگران (٢) افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران (٢) قراردادهای سفید امضاء (٢) قراردادهای کار سفید امضا (٢) مستمری استحقاقی (٢) مشاوره تخصصی بازنشستگی (٢) میزان افزایش دستمزد کارگران 95 (٢) اعلام نصب صندوق های فروش به سازمان مالیاتی (٢) نحوه ارسال درخواست معافیت مالیاتی در سال مالی ۹۴ (٢) شرکت های دانش بنیان از پرداخت مالیات معاف شدند (٢) ماده 3 قانون دانش بنیان (٢) شروط لازم برای پوشش بیمه ای افراد بدون سابقه بیمه (٢) بیمه حرف و مشاغل آزاد (٢) الزامی شدن نصب صندوق فروش (٢) آیین نامه جدید جرائم بیمه‌ای کارفرما (٢) شرایط بخشودگی جرائم بیمه (٢) بخشودگی جرائم تامین اجتماعی (۱) ماشین فروش خرده فروشی (۱) دوران کارآموزی جزو سابقه کاری است؟ (۱) سابقه کار کارآموزی (۱) سابقه کار دوران کارآموزی (۱) کالبد شکافی برنامه ششم:جذب فارغ التحصیل بیکار= دوس (۱) درصد حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (۱) آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین ا (۱) سن بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (۱) تبصره ماده 8 قانون تأمین‌اجتماعی (۱) بخشودگی جرائم برای همیشه منتفی خواهد شد (۱) مالیات دانش بنیان (۱) نکات مورد نیاز برای بیمه بازنشستگان/ ضرورت پرداخت (۱) نکات مورد نیاز برای بیمه بازنشستگان (۱) نکات بازنشستگی (۱) شرایط بازنشستگی (۱) نکاتى-در خصوص-مفهوم "حضور" و نقش آن در (۱) حضور از طریق تقدیم لایحه (۱) حضور از طریق معرفى وکیل (۱) لایحه اعلام وکالت وکیل (۱) آیا خواهان پس از تقدیم دادخواست می تواند خوانده را (۱) تغییر دادخواست (۱) امکان تغییر دادخواست یا تغییر خوانده (۱) نکاتی که دارنده چک باید بداند (۱) تعقیب کیفری در چک (۱) عدم تادیه وجه (۱) نکاتى در باب مقایسه حکم و قرار (۱) انواع قرارها (۱) قاطع بودن رای (۱) قرار رد یا سقوط دعوی (۱) ماده 14 قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب 83/1/ (۱) حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین (۱) حق بیمه متعلقه مدت خدمت سربازی قابل تقسیط است (۱) این افراد با یارانه نقدی خداحافظی کنند (۱) حداکثر تا 15 بهمن فرصت تا برای دریافت کارت م (۱) نحوه ثبت نام و پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند (۱) اصناف به صندوق رایگان مکانیزه فروش مجهز میشوند (۱) تجهیز رایگان‌ اصناف‌ به‌ صندوق‌ مکانیزه‌ فروش (۱) در اصلاح قانون جدید مالیاتی چه مشوقها و حمایتهایی (۱) تشویق و حمایت از صادرات در اصلاح قانون جدید مالیات (۱) ماده 141 قانون مالیات های مستقیم (۱) حمایت از صادرات در اصلاح قانون جدید مالیاتی (۱) جزئیات مقرری بیمه‌ بیکاری (۱) مدت پرداخت بیمه بیکاری (۱) سوالات رایج بیمه بیکاری (۱) فرصت جدید برای بخشودگی جرایم مالیاتی (۱) بخشودگی جرائم تجمیع عوارض (۱) تسری ماده 191 مالیاتها (۱) تبصره 3 ماده 6 تجمیع عوارض (۱) کارگر با چه مزدی بالای خط فقر می‌رسد؟ (۱) افزایش سطح رفاهی و معیشتی کارگران (۱) خط فقر شدید (۱) نرخ خط فقر واقعی (۱) واحدیابی الکترونیک مالیاتی از سال آینده اجرا می‌شو (۱) تبادل اطلاعات مالیاتی (۱) سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (its) (۱) واحدیابی الکترونیک مالیاتی (۱) آیا حذف دفترچه های کاغذی محقق می‌شود؟ (۱) حذف دفترچه‌های تامین‌اجتماعی از شهریور (۱) هزینه دفترچه بیمه (۱) حذف دفترچه بیمه (۱) جرم انگاری در قانون جدید مالیاتی (۱) حبس فرارمالیاتی (۱) دسترسی سازمان مالیاتی به حساب‌های شخصی (۱) ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی پیش از موعد ، حقوق دوسا (۱) ملاک حقوق بازنشستگی پیش از موعد (۱) حقوق بازنشستگی پیش از موعد (۱) بیمه بازنشستگی پیش از موعد (۱) زمان پرداخت عیدی بازنشستگان 95 (۱) کالبد شکافی برنامه ششم : حذف مشاغل سخت و زیان آورد (۱) حذف مشاغل سخت و زیان آور (۱) دانستنی های مالیاتی (قسمت اول)مودیان مالیاتی از قا (۱) قسمت اول دانستنی های مالیاتی (۱) مودیان مالیاتی از قانون چگونه (۱) مودیان مالیاتی بدانند (۱) چگونه افراد پاره وقت می توانند بیمه تامین اجتماعی (۱) میزان حق بیمه شاغلان مشاغل نیمه وقت (۱) بیمه کار پاره وقت (۱) تمامی مصنوعات طلای قابل عرضه به بازار، مشمول پرداخ (۱) کاهش مالیات ارزش افزوده طلا (۱) طرح حذف مالیات بر ارزش افزوده (۱) لغو مالیات مصنوعات طلا خلاف قانون (۱) واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها از ۱۲ بهمن (۱) امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها (۱) وظایف کاریابی‌ها (۱) بیمه بیکاری، از بیکاران غیر ارادی حمایت می کند (۱) دریافت بیمه بیکاری (۱) محاسبه بیمه بیکاری (۱) سابقه بیمه بیکاری (۱) دانستنی‌های مالیاتی (قسمت دوم) منشور حقوق مودیان م (۱) حقوق مالیات دهنده (۱) دانستنی‌های مالیاتی (قسمت دوم) (۱) بخشنامه ۹۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۰/۱۶(بخشودگی جرایم موضو (۱) اعتراض به جرایم ماده 169 (۱) بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر و نحوه اعتراض به (۱) بخشنامه 90-94-200 مالیاتی (۱) بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۱۰۱ مورخ۹۴/۱۱/۳(دستورالعمل اجرایی ب (۱) دستورالعمل ماده 31 قانون رفع موانع تولید (۱) بخشنامه 200/94/101 مالیاتی (۱) دستورالعمل ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم (۱) جزئیات بخشنامه جدید گمرک برای حمایت از صادرات (۱) بخشنامه جدید گمرک برای حمایت از صادرات (۱) بخشنامه گمرک برای حمایت از صادرات (۱) مشوق صادرانی (۱) دانستنی های مالیاتی (قسمت سوم) نکات اساسی مالیات ب (۱) نکات اساسی مالیات بر درآمد مشاغل (۱) رفع اختلاف با سازمان مالیاتی (۱) حداقل و حداکثر عیدی آخر سال کارگران (۱) حداقل و حد اکثر مبلغ عیدی کارگران (۱) ایا به عیدی کارگران مالیات تعلق میگیرد (۱) مالیات 10درصدی عیدی (۱) ایا نماینده منتخب مودی وکیل مدافع اوست؟ (۱) ماده 244 قانون مالیتهای مستقیم (۱) بند3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم (۱) دفاتر پیشخوان حق ارائه خدمات بیمه‌ای ندارند (۱) بیمه پیشخوان خدمات دولت (۱) ممنوعیت ارائه خدمات بیمه ای توسط دفاتر پیشخوان خد (۱) ممنوعیت بیمه پیشخوان خدمات دولت (۱) تخفیف بیمه ای برای استخدام بانوان دارای شرایط خاص (۱) کاهش ساعت کار از44 به 36 ساعت (۱) تخفیف بیمه ای برای استخدام بانوان (۱) کاهش ساعت کار زنان (۱) بیمه شده ای که سربازی می رود کی باید به محل کار خو (۱) بازگشت به کار سرباز (۱) بیمه شده سربازی (۱) قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار (۱) ‌قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و‌الحاق یک (۱) قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده‌(۱۴) قانون (۱) چرا نیروی کار زن راحت‌تر اخراج می‌شود؟ (۱) اخراج نیروی کار زن (۱) نیروی کار زن راحت‌تر اخراج می‌شود (۱) جریمه برای جریمه تاخیر در پرداخت اقساط وامهای بانک (۱) بخشودگی جرایم بانکی (۱) بخشیدن جریمه بانکی (۱) جریمه بانکی چگونه بخشیده میشود (۱) بازنشسته‌ها با شرایطی سر کار می روند (۱) اشتغال بازنشسته‌ها قانونی شد (۱) شروط بازگشت بازنشسته به بازار کار (۱) به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی (۱) کارفرما نمی تواند به بهانه بازداشت مانع حضور کارگر (۱) بازداشت مانع حضور کارگر (۱) بازداشت کارگر (۱) دو ابهام لایحه قانون تجارت جدید (۱) اجرای آزمایشی لایحه تجارت (۱) اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱) اصلاحیه قانون تجارت (۱) تصویب طرح اصلاح قانون تجارت (۱) محاسبه حق بیمه با ترک شغل از سوی کارفرما امکان ندا (۱) عدم ترک کار بیمه شده (۱) ترک کار بیمه شده (۱) پرداخت عیدی به کارگران پاره‌ وقت و ساعتی الزامی اس (۱) عیدی به کارگران نیمه وقت (۱) عیدی به کارگران پاره‌وقت (۱) ماده ۳۹قانون کار (۱) صادرکنندگان از سال ۹۵ دیگر مالیات نمی‌دهند (۱) اصلاح قانون مالیات ها (۱) مشوقهای سازمان امور مالیاتی برای پرداخت به موقع ما (۱) مالیات صادرکنندگان از سال ۹۵ (۱) صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش اعلام شد (۱) گروههای اصنافی که مشمول استفاده از دستگاه pos هستن (۱) در محیط های کسب و کار چه کسانی مشمول قانون کار بود (۱) ماده 2 قانونکار (۱) ماده 188 قانونکار (۱) آیا در نیمه اول سال که ماهها 31 روزه هستند باید به (۱) استفاده از سامانه صندوق فروش (۱) وضعیت تجهیز به صندوق مکانیزه فروش در ۵ صنف کاربردی (۱) عیدی و پاداش مشمول همه کارگران بخش خصوصی و دولتی م (۱) 60روز عیدی (۱) سقف 90 روز عیدی (۱) ‌قانون تعیین عیدی و پاداش (۱) اشتباه در سوابق بیمه ای چگونه قابل اصلاح است؟ (۱) اشتباه در سوابق بیمه ای (۱) اصلاح سابقه بیمه (۱) اصلاح سوابق بیمه (۱) تدوین آیین نامه ماده ۹۵ اصلاحیه قانون برای تعین ما (۱) ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (۱) مالیات صاحبان مشاغل 95 (۱) ماده272 قانون مالیت های مستقیم (۱) مستر کارت وارد بازار مالی ایران می‌شود (۱) خدمات‌مالی موسسه مسترکارت (۱) جزییاتی درباره عیدی کارگران (۱) راهکارهای کاهش بار مالیاتی (۱) کاهش بار مالیاتی (۱) دریافت مالیات در سال آینده سخت خواهد بود (۱) افزایش درآمدهای مالیاتی (۱) حذف موارد ضدکارگری لایحه برنامه ششم (۱) کارگری لایحه برنامه ششم (۱) تکذیب خبر حذف کد رهگیری (۱) حذف کد رهگیری مسکن (۱) حذف کد رهگیری معاملات ملک (۱) مشاوره و اجراء (۱) آدرس وبلاگ و کانال مشاوران تامین و کاررهنما (۱) لوایح دیوان عدالت اداری (۱) مشاوره پیش حسابرسی (۱) مشاوره فنی و قانونی (۱) نحوه محاسبه بیمه بیکاری افراد متاهل ومجرد (۱) کینه ازدواج به چه کسانی تعلق میگیرد (۱) بیمه اختیاری چیست (۱) بیمه صاحبان حرفه و مشاغل ازادچیست (۱) تغییر محاسبه حقوق بازنشستگی (۱) نحوه تغییر حقوق بازنشستگی (۱) بخشنامه 64/94/200 مالیاتی (۱) موضوع ماده 95 مالیاتی (۱) اظهارنامه مالیاتی عملکرد1394 (۱) چگونه قراداد کار امضاء نماییم (۱) شرایط قرارداد کار (۱) قرارداد کتبی یا شفاهی کار (۱) موارد انقضای و خاتمه قراردادکار (۱) بند169 ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (۱) مودیان چه اطلاعاتی را در اختیار ممیزان قرار میدهند (۱) بیانیه مشترک اتاقهای بازرگانی،اصناف و تعاون درباره (۱) نحوه محاسبه مالیات بردرآمد املاک (۱) ماده 34 تامین اجتماعی (۱) بیمه شدگان در چند کارگاه (۱) ماده 70 تامین اجتماعی (۱) انواع ازکارافتادگی ها (۱) انواع غرامت های تامین اجتماعی (۱) کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی (۱) روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی (۱) مراتب حل اختلاف مالیاتی (۱) رسیدگی پرونده مالیاتی در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر (۱) مشاوره و اجرا در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر پرونده ها (۱) مراحل اعتراض به میزان حق بیمه پرداختی (۱) ماده50 قانون تامین اجتماعی (۱) بیماری حرفه ای (۱) ماده101 قانونکار (۱) نکاتی پیرامون ماده71 قانون تامین اجتماعی (۱) اشتباهاتی که در اظهارنامه بند ب مالیاتی ممکن است ر (۱) اظهارنامه مالیاتی بند ب (۱) بخشنامه نحوه تقسیط و بخشودگی جرایم مالیات برارزش ا (۱) وظایف کارفرمایان در برابر کارگران حادثه دیده در مح (۱) ماده65 تامین اجتماعی (۱) ماده66 قانون تامین اجتماعی (۱) حق بیمه پرداختی قابل پس گرفتن است؟ (۱) قراردادهای سفید امضا (۱) جعل امضا (۱) رواج قراردادهای جعل بین شاغلان (۱) چندنکته درخصوص بیمه شخص ثالث (۱) خسارت دربیمه شخص ثالث (۱) حوادث خارج از شمول بیمه شخص ثالث (۱) ارایه خدمات به وسایل نقلیه فاقدبیمه نامه (۱) اخذعوارض از تابلوهای سردرمغازه و دفاتر خلاف است (۱) ماده 7 قانونکار (۱) موضوع ماده 41 قانونکار (۱) تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی (۱) بخشنامه 13007-200 مالیاتی (۱) بخشنامه 58-94-260 مالیاتی (۱) برای ارسال ارزش افزوده چه باید بدانیم (۱) ماده 34 مالیاتی (۱) ماده 29 مالیاتی (۱) ماده26 مالیاتی (۱) بخشنامه 512-94-200 مالیاتی (۱) ماده 191مالیاتی (۱) ابلاغ بخشنامه نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی (۱) نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی (۱) عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی (۱) جرایم عدم ارایه اظهار نامه مالیاتی (۱) شماره اس ام اس برای کارگران فاقد بیمه (۱) سامانه پیامکی برای کارگران بدون بیمه (۱) چگونه دفاتر تجارتی را پلمپ کنیم (۱) برای پلمپ دفاتر قانونی کجاباید رفت (۱) مشاوره تخصصی مالیاتی (۱) بخشنامه 510-94-200 دستورالعمل نحوه استرداد موقت و (۱) بخشنامه 510-94-200 دارایی (۱) استرداد مالیات و ارزش افزوده به صادرکنندگان (۱) ماده34 رفع موانع تولید رقابت پذیر (۱) بخشنامه 65-94-200(معافیت موضوع تبصره3 ماده 132 قان (۱) موضوع تبصره3 ماده 132 قانون مالیتهای مستقیم (۱) اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیتهای مستقیم (۱) بخشنامه 511-94-200 اظهارنامه قطعی مالیاتی عملکرد (۱) بخشنامه 511-94-200 مالیاتی (۱) بخشنامه 512-94-200 ابلاغ بخشنامه نحوه بخشودگی جرائ (۱) چگونگی نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی (۱) قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم (۱) جزئیات بخشنامه نحوه بخشودگی (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم (۱) نکات اعتراض به هیات های حل اختلاف مالیاتی (۱) هیات های حل اختلاف مالیاتی (۱) معافیت مالیاتی صنعتی دارای طرح تحقیقاتی (۱) احد های صنعتی دارای طرح تحقیقاتی از مالیات (۱) معافیت واحد های صنعتی دارای طرح تحقیقاتی (۱) کارت 15 میلیون تومانی کارگران (۱) قطع مستمری بازمانده متوفی (۱) قطع مستمری (۱) دلیل اعلام "زنده بودن" بازماندگان متوفی (۱) پرونده مزد ۹۴ بدون افزایش درحق مسکن بسته شد! (۱) آیین‌نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای (۱) اجرای آیین‌نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ (۱) مالیات طلافروشان (۱) در قانون پیش بینی شده است که مؤدیانی که طبق قانون (۱) زمان حذف مالیات علی‌الرأس اعلام شد (۱) مالیات علی‌الرأس (۱) حذف مالیات علی‌الرأس (۱) چگونه مالیات علی‌الرأس حذف میشود (۱) ابطال بخشنامه شماره 1،65 مستمریها (۱) بخشنامه شماره 1،65 مستمریها (۱) شماره دادنامه: 794-795 (۱) کلاسه پرونده: 94/465، 466 (۱) حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای (۱) تخصصی شدن حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای (۱) صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه (۱) ماده 28 قانون تامین اجتماعی (۱) محاسبه حق بیمه (۱) نحوه محاسبه حق بیمه و میزان آن (۱) حذف دریافت 3 در هزار مالیات و یک در هزار فروش (۱) 3 در هزار مالیات و یک در هزار فروش (۱) امنیت کدهای ussd (۱) شرایط جدید پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران (۱) چکهای قلابی (۱) مراقب چکهای قلابی باشیم (۱) متن کاملل قانون اصلاح مالیات های مستقیم (۱) قوانی اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (۱) دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان (۱) قرارداد دایم (۱) مشاوره تخصصی و رایگان (۱) wwwmtkrir (۱) اصول کار مشاوران رهنما (۱) مهمترین ویژگی خدمات مشاوران تامین و کار رهنما (۱) وظایف مشاوران تامین و کار رهنما در قبال شما (۱) کلیه خدمات تخصصی مشاوره ای و اجرا (۱) بازرسی دفاتر قانونی (۱) بخشنامه14/2 درآمد (۱) ماده38 تامین اجتماعیحق بیمه پیمانکار (۱) قراردادهای حسابرسی (۱) حفظ سابقه بیمه (۱) کسر سوابق بیمه (۱) فرم ادعای اشتغال (۱) جمع آوری سوابق بیمه ای (۱) اعتبار دفترچه بیمه (۱) نحوه تمدید دفترچه درمانی بیمه (۱) مدت اعتبار دفترچه بیمه تامین اجتماعی (۱) دفترچه بیمه خدمات درمانی تامین اجتماعی (۱) ماده 95 قانون خدمات مدیریت کشوری (۱) شرایط انفصال از خدمت بازنشستگان (۱) ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (۱) مستمری فوت برای بازماندگان (۱) ارث پدر و مادر از مستمری فوت (۱) شرایط بهره مندی از مستمری فوت برا یهمسر و فرزندان (۱) ماده 38 و40 تامین اجتماعی (۱) کارفرمایان باید بدانند (۱) کارفرمایان و پیمانکاران باید بدانند (۱) ارایه خدمات تامین اجتماعی (۱) ارایه خدمات دارایی (۱) ارایه خدمات حل اختلاف کارگری و کارفرمایی (۱) ارایه خخدمات دادخواست و لوایح مرتبط با دیوان عدالت (۱) نقد آیین دادرسی کار (۱) بازرس کار اصفهان (۱) قراردادمعین (۱) دوره آزمایشی (۱) کارمزد و یا مزدساعتی (۱) معافیت کارفرما (۱) ماده80 معافیت (۱) میزان معافیت کارفرما (۱) سهم معافیت بیمه ای کارفرما (۱) چگونه علی الراس نشویم (۱) تنظیم و تحریر و دفاع دفاتر قانونی (۱) معافیت مالیاتی و مفاصا حساب (۱) غرامت دستمزد کارگر بعده چه کسی است؟ (۱) بیمه کارگران کارمزدی چگونه محاسبه میگردد؟ (۱) بیمه کارگرانی که انعام میگیرند چگونه محاسبه میگردد (۱) چگونگی دریافت مفاصا حساب (۱) چه کسانی میتوانند از خدمات بیمه شده (۱) چه کسانی میتوانند از غرامت دستمزد استفاده کنند (۱) مرخصی و غرامت زایمان (۱) وقوع حادثه در محل کار (۱) انواع از کارافتادگی (۱) چگونگی محاسبه مستمری ماهانه ازکارافتادگی (۱) شایط بازنشستگی برای مردان و زنان (۱) چه کسانی واجد شرایط دریافت مستمری فوت همسرانشان هس (۱) شرایط احراز مستمری فوت برای بازماندگان (۱) مشاوره تخصصی مستمری فوت برای بازماندگان (۱) ماده 81 بازماندگان واجد شرایط (۱) کمک عائله ازدواج شامل کسانی است که اولین ازدواجشان (۱) کمک عائله مندی ماده86 تامین اجتماعی (۱) ماده 90 و 91 تامین اجتماعی (۱) ماده95 حق بیمه مشمولین پایان خدمت (۱) مسئولیت جزایی بعهده مدیر عامل شرکت میباشد (۱) جزای کارفرمایی که از ورود و یا ارایه دفاتر قانونی (۱) تاخیر و جریمه کارفرمایان (۱) مشتریان با ارزش (۱) برای بهترین فروش خود چه کسانی خواهان کالای شما هست (۱) شما میتوانید! (۱) بهداشت محیط کارکنان (۱) چرا دلخوری؟ (۱) دارایی و ثروت سازمانها (۱) نیروی انسانی وفادار (۱) کار،را درست انجام بدهیم (۱) کارمان را با بهترین کیفیت ارایه (۱) معافیت ماده 80 بیمه ای مخصوص کارفرمایان (۱) چه کارگاههایی مشمول ماده 80میشوند (۱) مشاوره تخصصی جهت بدهی و جرایم کارفرمایان (۱) مدارک و شرایط استفاده ماده 80 مخصوص کارفرمایان (۱) دستورالعمل و ایین نامه ماده80 (۱) جذب نیروی جدید (۱) جدول محاسبه ای ماده 8080 (۱) درصورت کاهش نیروی دارای معافیت بیمه ای چه باید کرد (۱) طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری (۱) قانون مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری (۱) رسیدگی و صدور رای (۱) معافیت بیمه ای کارفرما از قراردادهای پژوهشی (۱) معافیت بیمه ای کارفرما (۱) تقسیط و تعدیل بدهی تامین اجتماعی کارفرما (۱) مشاوره جهت تعدیل و تقسیط بدهی کارفرمایان به سازمان (۱) ممنوعیت حضور زنان در مشاغل سخت (۱) زنان در مشاغل سخت (۱) ورود چک های متحد الشکل به بازار (۱) سامانه متمرکز(صیاد) (۱) ابطال تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مد (۱) تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت (۱) بخشنامه شماره 55919/200 (۱) نامه شماره 103118/91/231/6 (۱) کلاسه پرونده: 92/207 (۱) اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاترکارخلاف (۱) نکاتی درباره قانون جدید مالیاتهای مستقیم (۱) آیا اسکرین شات ها سند محسوب می شود؟ (۱) تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی (۱) تصویب حق مسکن کارگران در دستور کار هیات دولت (۱) افزایش 400 هزار تومانی حق مسکن محقق میشود؟ (۱) بخشنامه ۷۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۷/۲۶(ابطال بخشهایی از د (۱) برخورد با عاملان قراردادهای سفید امضاء (۱) شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی (۱) ممنوع خروج بدهکاران بانکی 94 (۱) افزایش سقف ممنوع الخروج (۱) ممنوع خروج بدهکاران بانکی (۱) پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده (۱) لایحه قانون دائمی مالیات برارزش افزوده (۱) اعلام نظر درباره ی لایحه قانون دائمی مالیات برارزش (۱) اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده (۱) بیشترین و کمترین افزایش دستمزد مشاغل (۱) کارگرانی که بالای ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند (۱) عملیات گمرکی آنلاین (۱) فرایند کارنه تیر (۱) واحدهای بازرسی ویژه در سازمان مالیاتی (۱) بازرسی ویژه مالیاتی (۱) نرخ پرداخت حق بیمه در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (۱) بیمه گذاران اختیاری تامین اجتماعی (۱) بیمه بیکاری افراد متاهل و مجرد (۱) اگر توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشیم چه می شود؟ (۱) اپلیکیشن موبایل swish (۱) اولین کشور بدون پول نقد جهان (۱) حقوق و بیمه اجتماعی زنان خانه دار (۱) حق بیمه زنان خانه دار (۱) جزئیات بیمه زنان خانه دارشاغل وغیر شاغل (۱) ارزش افزوده کارخانجات سنگ بری (۱) مالیات بر ارزش افزوده فعالان صنعت سنگ (۱) مالیات بر ارزش افزوده سنگ فروشان (۱) مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ (۱) حقوق کارکنان دولت (۱) حقوق کارکنان دولت 95 (۱) انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها (۱) انواع اظهارنامه مالیاتی (۱) موعد قانونی تسلیم اظهارنامه (۱) مواعد قانونی تسلیم اظهارنامه (۱) پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۱۰ حسابرسی نخستین- مان (۱) سامانه پیامکی مستمری بازنشستگان (۱) سامانه پیامکی برای اعلام تاریخ جدید پرداخت مستمری (۱) هرآنچه که باید در باره کارت بازرگانی بدانید (۱) همه چیز درباره کارت بازرگانی (۱) دارندگان کارت بازرگانی (۱) ابطال کارت بازرگانی (۱) تمدید کارت بازرگانی (۱) حق مسکن کارگران در سال 1394 (۱) پرداخت افزایش حق مسکن کارگران (۱) بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی)و مدیران اشخاص حق (۱) کارگاه بند۳ ماده ۲ قانون مجوز فعالیت ازمراجع ذیصلا (۱) دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (۱) حق بیمه کارگران ساختمانی پردرآمد حذف نمی شود (۱) ضریب کسر مالیات تکلیفی قرادادهای قبی همان 5% است (۱) سوابق بیمه ای (۱) اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای (۱) حوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای (۱) جزئیات پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیر (۱) پرداخت متمرکز حقوق بازنشسته (۱) ماده (13) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیا (۱) مقررات قانونی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان (۱) نوآوری اختراعات (۱) استفاده از تشکل های کارگری برای بازرسی کارگاهها (۱) بازرسی‌ کارگاه‌ها (۱) مشوق های مالیاتی شهرک صنعتی (۱) آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیا (۱) شرایط اعطای مشوق های مالیاتی به واحدهای تولیدی (۱) سلامت روحی (۱) استعداد (۱) تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم جدید (۱) قانون اصلاح قانون مالیتهای مستقیم بند(31 تا60 ) (۱) قراردادهای موقت‌کار رکود اقتصادی (۱) قراردادهای موقت‌کار (۱) محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت (۱) لغو استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت (۱) ابطال صنایع در شعاع 120 کیلومتری (۱) اصلاح قانون مالیاتها (۱) معاینات قبل از استخدام (۱) بیماری در حین کار (۱) ارتباط کارفرمایان با سازمان (۱) تاسیس کارگاه (۱) تشکیل پرونده در شعب (۱) مشاوره تخصصی جهت تاسیس کارگاه -تامین اجتماعی (۱) مستمری از کارافتاده (۱) موضوع ماده 91 تامین اجتماعی (۱) سن بازنشستگی در زنان و مردادن شاغل (۱) حسابرسی مالیاتی (۱) بازنشسته (۱) مشاوره رایگان (۱) مالیات بر ارزش افزوده (۱) ارزش افزوده (۱) حوادث ناشی از کار (۱) بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان (۱) ابطال بند اول بخشنامه شماره 20000-200-1391 مالیاتی (۱) تقسیط مالیات ارزش افزوده (۱) قسطی کردن مالیات ارزش افزوده (۱) پرداخت مالیات بر ارز (۱) پرداخت مالیات برارزش افزوده و تسلیم اظهار نامه الک (۱) سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی: قابل توجه صاحبا (۱) حمایت جدید دولت برای صاحبان "چک برگشتی‌ (۱) تسهیل شرایط بازنشستگی سخت و زیان آور (۱) با 10 سال سابقه بازنشسته شوید (۱) شرایط بازنشستگی 60 سال 10 سال بیمه (۱) اجراییات تامین اجتماعی (۱) بازرسی تامین اجتماعی (۱) امور درآمد تامین اجتماعی (۱) نحوه محاسبه و صدور مفاصا حساب قراردادهای پیمانکارا (۱) مفاصا حساب پیمانکارانی که کارگاه تولید و صنعتی و (۱) پیمانکاران حقوقی (۱) پیمانکاران حقیقی (۱) نحوه ابلاغ تامین اجتماعی (۱) ابلاغ قانونی چیست (۱) ابلاغ واقعی چیست (۱) ملاک آدرس در تامین اجتماعی چیست (۱) ماده 91 تامین اجتماعی (۱) کمیسونهای پزشکی تامین اجتماعی (۱) چگونه درصد ازکارافتادگی تعیین میشود (۱) به جهت ازکارافتادگی به کجا مراجعه کنیم (۱) بازگشت بکار (۱) تشخیص بازگشت بکار به عهده کیست (۱) بازگشت بکار پس از اخراج (۱) موضوع ماده169 دارایی (۱) چگونه اظهارنامه مالیاتی بنویسیم که علیه خودمان نبا (۱) نحوه صحیح نوشتن اظهارنامه مالیاتی (۱) راهکارهای قانونی کسر و بخشودگی مالیاتی (۱) احراز سوابق بیمه ای (۱) ماده 148 قانونکار (۱) بیمه معوقه تامین اجتماعی و احراز سابقه (۱) ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجی (۱) ماده120 قانونکار (۱) چگونگی محاسبه جرایم کارفرما بابت بکارگیری اتباع خا (۱) جرایم کارفرمایان بابت بکارگیری اتباع خارجی بدون پر (۱) عیدی سال94 (۱) طریقه محاسبه عیدی (۱) اگر کمتر از یکسال کارکرده باشیم عیدی چگونه محاسبه (۱) بازنشستگی با 25 سال سابقه (۱) ماده10قانون بازسازی و نوسازی صنایع وبازنشستگی (۱) شرایط بازنشستگی با 25سال سابقه (۱) کسربیمه مزایای نقدی یا غیرنقدی (۱) ماده28 تامین اجتماعی (۱) ماده39 تامین اجتماعی (۱) ماده35 تامین اجتماعی (۱) سن مقرر برای بازنشستگی مردان و زنان (۱) شرایط بازنشستگی برای زنان و مردان (۱) شرایط و مقررات بازنشستگی برای زنان و مردان (۱) چه عواملی برمستمری بیمه شده اثردارد؟ (۱) درصورت تاخیر در پرداخت اقساط تامین اجتماعی (۱) مشاوره تعدیل و تقسیط (۱) درچه صورت اقساط تامین اجتماعی تبدیل به دین حال میش (۱) قراردادهای عمرانی (۱) ردیف پیمان (۱) مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیستند (۱) ایا به پاداش اضافه تولید حق بیمه تعلق میگیرد (۱) مشاوره حل اختلاف پیمانکاران با سازمان تامین اجتماع (۱) مفاصا حساب (۱) گئاهی عدم بدهی (۱) مقررات بیمه ای نقل و انتقال کارگاهها (۱) مشاغل مشمول معافیت کارفرما از بیمه تامین اجتماعی (۱) محل جدید اداره هیاتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی (۱) بخشنامه جدید 14 درآمد (۱) حق بیمه طرح های عمرانی و غیر عمرانی (۱) کسر بیمه از صورت وضعیت (۱) ارایه خدمات مشاوره ای و اجرا (۱) مشاوره تامین اجتماعی (۱) مشاوره روابط کار (۱) مشاوره تخصصی جرایم کارفرمایان (۱) شرایط بیمه اختیاری (۱) سابقه جهت داشتن بیمه اختیاری (۱) شرایط سنی جهت بیمه اختیاری (۱) بازنشستگی برای اشخاصی که کمتر ازده سال سابقه بیمه (۱) شرط سنی اشخاصی که کمتر از 10سال سابقه دارند (۱) بخشنامه 4/94/260 مالیاتی- ارزش افزوده (۱) اولویت پرونده های سنواتی اولیه (۱) ماده34 قانون مالیات ارزش افزوده (۱) درصورت مفقود شدن دفترچه به شعبه اطلاع دهید (۱) استفاده دستگاه پوز- کارتخوان در کجا ضرورت دارد (۱) آیا در دارخانه ها نصب دستگاه پوز الزامی است (۱) دستور موقت اجرایی شدن نصی دستگاه پوز در داروخانه ه (۱) مرخصی زایمان چند ماه است (۱) پرداخت غرامت ایام بارداری چگونه است (۱) ساعات شیردهی زنان شاغل چگونه محاسبه میگردد (۱) سن بازنشستگی زنان شاغل (۱) شایط بازنشستگی فرهنگیان (۱) شرایط سنی و تحصیلی برای بازنشستگی فرهنگیان (۱) دیه امسال (۱) دیه سال94 (۱) دیه ماه های حرام سال94 (۱) تعیین نرخ دیه سال94 (۱) کد و شماره اقتصادی در امور مالیاتی (۱) تغییر فرمت قراداد کار (۱) مشاوره تخصصی قرارداد (۱) مشاوره تخصصی قرارداد فی مابین کارگران و کارفرمایان (۱) تسویه مالی جهت کارفرمایان (۱) چگونگی محاسبه مالیاتی وارد کنندگان خودرو (۱) وارد کنندگان خودرو آیا؟؟ مالیات پرداخت میکنند (۱) فرار از مالیات، وارد کنندگان خودرو (۱) مشاوره تخصصی مالیات و ارزش افزوده (۱) چه اصنافی کمترین مالیات را پرداخت میکنند (۱) مشاوره امور مالی و مالیاتی (۱) مشاوره تخصصی مالیاتی و ارزش افزوده (۱) اخذ و پیگیری مفاصا حساب مالیاتی (۱) مشاوره تخصصی مالیات ارزش افزوده (۱) 3درصد عوارض شهرداری و دهیاری (۱) نرخ مالیات بر ارزش افزوده چند است (۱) حسابرسی از دفاتر قانونی - تامین اجتماعی (۱) مشاوره پیش حسابرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی (۱) مشاوره تخصصی حسابرسی (۱) مشاوره تخصصی حسابرسی تامین اجتماعی (۱) جهت جمع آوری سوابق بیمه چه باید کرد (۱) مشاوره تخصصی دارایی و ارزش افزوده (۱) مشاوره تخصصی ثبت و تنظیم دادخواست لوایح در دیوان (۱) طرح مستمری مکمل دوران بازنشستگی (۱) انواع طرحهای مستمری (۱) مستمری همگانی (۱) مستمری همگانی به چه کسانی تعلق میگیرد (۱) شرایط استفاده از مستمری همگانی (۱) طرح جامع بیمه عمر و سرمایه گذاری (۱) پوشش بیمه ای قطع و نقص عضو (۱) هزینه های پزشکی ناشی از حادثه (۱) غرامت های بیمه ای -بیمه بازرگانی (۱) اشتغال بکار پس از بازنشستگی (۱) بند15 ماده2 تامین اجتماعی (۱) عیدی (۱) مرخصی (۱) مسئولیت (۱) تفکر (۱) آموزش (۱) اضافه کار (۱) خلاقیت (۱) بیمه (۱) مدیریت (۱) دوره آموزشی (۱) پیمانکار (۱) بیمه شخص ثالث (۱) تغییر شغل (۱) امنیت شغلی (۱) معافیت مالیاتی (۱) ناخودآگاه (۱) شرح وظایف (۱) کارگران فصلی (۱) بیمه رانندگان (۱) کار پاره وقت (۱) چک وعده دار (۱) ترک کار (۱) قرارداد حسابرسی (۱) تفکر استراتژیک (۱) نقاط قوت (۱) نقاط ضعف (۱) قراردادکار (۱) دادخواست (۱) قدرت باور (۱) آموزش منابع انسانی (۱) انواع چک (۱) اخذ به شفعه (۱) حق کسب و پیشه (۱) عیدی کارکنان دولت (۱) دستور موقت (۱) کارنه تیر (۱) مشاغل خانگی (۱) گزارش بازرسی (۱) حسابداری تعهدی (۱) جریمه دیرکرد (۱) توقیف اموال (۱) بهداشت محیط کار (۱) قرارداد کار معین (۱) مرخصی استحقاقی (۱) مرخصی استعلاجی (۱) قانونکار (۱) گزارش حادثه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مالیات ارزش افزوده (۱) جزئیات افزایش سن بازنشستگی (۱) کمک هزینه ازدواج (۱) کارگران ساختمانی (۱) افزایش سن بازنشستگی (۱) بیمه زنان خانه دار (۱) پلمپ دفاتر قانونی (۱) سنوات (۱) تضمین حسن انجام کار (۱) مودی (۱) دقت کنیم (۱) مشاوره مالی و مالیاتی (۱) مرخصی بدون حقوق (۱) لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (۱) مشاوره تخصصی (۱) قراردادهای موقت کار (۱) مراجع حل اختلاف (۱) ایمنی و بهداشت کار (۱) اسکن اثر انگشت (۱) منشور حقوق مودیان مالیاتی (۱) تقسیط مالیات (۱) بازنشستگی زنان (۱) قوانین صدور چک (۱) ورشکستگی چیست؟ (۱) بازنشستگی زنان خانه دار (۱) مشاوره بیمه و بازنشستگی زنان خانه دار (۱) اصلاحیه قانون کار (۱) مشاوره بازنشستگی (۱) ثبت علائم تجاری (۱) لایحه اصلاح قانون کار (۱) مدل های ذهنی (۱) قوانین بیمه بیکاری (۱) بیمه رایگان (۱) تشخیص مطالبات (۱) ماده 38 قانون تامین اجتماعی (۱) مقاطعه کار (۱) هنر فروش (۱) مالیات تکلیفی (۱) نرخ مالیات بر ارزش افزوده (۱) قانون بیمه شخص ثالث (۱) تقاضای تجدید نظر (۱) حادثه ناشی از کار (۱) سخت و زیان آور (۱) فوق الاده سخت و زیان آور (۱) دستور العمل سختی کار (۱) شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور (۱) 4% سهم کارفرما در مشاغل سخت و زیان آور (۱) تایید مشاغل سخت و زیان آور (۱) دانستنی ها در مشاغل سخت وزیان آور (۱) ساعت کار روزانه واضافه کاری (۱) تعطیلی کاری و فوق الاده اضافه کاری (۱) ساعت کاری 24 به 24 (۱) شبکاری و فوق الاده شبکاری (۱) نشان افتخاردر زمینه مشتری مداری (۱) نشان افتخار درزمینه رضایتمندی مشتری (۱) نشان افتخار در زمینه تکریم ارباب رجوع (۱) نشان افتخار در زمینه خدمات پس از فروش(مشاوره) (۱) مالیات مستقیم و غیر مستقیم (۱) مشاوره و اجرا ارزش افزوده و (۱) با جان و دل گوش دادن (۱) وظایف جاری (۱) نکته سنج باشیم (۱) سهل انگار نباشیم (۱) با دقت گوش کنیم (۱) غفلت نداشته باشیم (۱) ایجاد و انگیز در خریدار (۱) متوجه نیاز مشتری باشید (۱) کسر ساعات مرخصی برای جانبازان (۱) لیست ارسالی کارفرما (۱) لیست تامین اجتماعی- نیمه وقت (۱) بازرسی از دفاتر قانونی (۱) بیمه پیک موتوری (۱) بیمه پردازی پلاک نارنجی و سفید وانت تاکسی (۱) خسارت ماده66 پیمانکاری (۱) معافیت کارگاها مشمول تا 5 نفر (۱) ماده 76 تامین اجتماعی- بازنشستگی (۱) بیمه خویش فرما (۱) بیمه مربیان رانندگی (۱) حق بیمه مشاغل آزاد (۱) فرآیند بیمه قالیبافان (۱) فرآیند بیمه بیکاری (۱) فرآیند بیمه رانندگان تاکسی (۱) مابه التفاوت سرانه درمان مشاغل آزاد (۱) فرآیند محاسبه خدمت سربازی (۱) ادعای سابقه در تامین اجتماعی (۱) غرامت دستمزد ایام بیماری (۱) افراد تحت تکفل بیمه شده (۱) کمک هزینه های تامین اجتماعی (۱) خرید سوابق بیمه تامین اجتماعی (۱) شرایط انجام کسب و کار خانگی (۱) حمایتهای بیمه ای مشاغل خانگی (۱) مجوزهای مشاغل خانگی (۱) انعام یا حقوق (۱) تعلقات قانونکار به کارگران روزمزد (۱) شرط سنی کارگر برای اشتغال و برای بازنشستگی (۱) کارکنان بازنشسته دولت مجاز به اشتغال در بخش خوصی (۱) ماده 29 قانونکار (۱) اگر شکایت کارفرما به حبس و توقیف کارگرمنجرب شود؟ (۱) ماده 18 قانونکار (۱) حق السعی و ایام تعلیق (۱) قرارداد موقت کار با کارفرما (۱) احتساب سنوات خدمت (۱) نظریه شورای پزشکی (۱) تعدیل نیروی کار (۱) کار معین (۱) طلب کارفرما از کارگر چگونه تامین میگردد (۱) اختلاف کارگر و کارفرما در کجا رسیدگی می شود (۱) تعیین میزان مزد و مزایای کارگر (۱) حقوق روزانه (۱) حادثه در حین کار (۱) غرامت دستمزد (۱) مصدومیت در اث حادثه در محیط کار (۱) غرامت نقص عضو (۱) آسیب کارگران ساختمانی (۱) آموزش کارگران ساختمانی (۱) کارگاه های زیر 10 نفر کارگر (۱) ماده 191 قانونکار (۱) مرخصی کارگران در کارگاهای کوچک (۱) آیین نامه انظباطی کارگاههای کوچک (۱) مهلت پرداخت حق بیمه ماهانه (۱) جریمه نقدی کارفرما (۱) مشاوره کارفمایان جهت جریمه و دیرکرد لیست بیمه (۱) بدهی قطعی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی (۱) سخت و زیان آور نانوایی (۱) مشاوره سخت و زیان آور (۱) کارگران نانوایی (۱) آرامش محیط کار (۱) کم کردن استرس در محیط کار (۱) با صدای آهسته با دیگران سخن بگوییم (۱) بدترین اشتباهات در محل کار (۱) شایعه پراکنی در محل کار نکنیم (۱) در محل کار دروغ نگوییم (۱) پشت سر همکاران هرگز حرف نزنید (۱) صدور مفاصا حساب (۱) ماده38 تامین اجتماعی (۱) مقاطعه کاران (۱) قراردادهایی که حق بیمه انها قطعی نشده (۱) معافیت بیمه برای کارفرما (۱) فعایتهایی که معافیت بیمه ای برای کارفرما شامل میشو (۱) کارگاهایی که شمال معافیت بیمه ای برای کارفرماست (۱) مشاوره معافیت بیمه ای کارفرما (۱) محاسبه بازنشستگی (۱) محاسبه میانگین سنوات اخر بازنشستگی (۱) مشاوره سخت و زیان آور و بازنشستگی (۱) اشخاصی که در چند کارگاه مشغول بکارند (۱) محاسبه مستمری بیمه شدگان در چندکارگاه (۱) ماده34 قانون تامین اجتماعی (۱) چند شغلی ها (۱) حادثه در کارگاه (۱) مهلت گزارش حادثه به شعب تامین اجتماعی (۱) آسیب در محل کار (۱) مشاوره حوادث ناشی از کار (۱) ماده 66 تامین اجتماعی (۱) ماده 50 قانونکار (۱) حفظ موقعیت کاری (۱) پاچه خواری رییس (۱) شاید شما هم مورد محک قرار بگیرید (۱) تمدید و صدور دفترچه (۱) پرداخت حق بیمه حداقل 72 ساعت قبل از مهت پرداخت (۱) وایز حق بیمه 72ساعت قبل از سرسید تاریخ (۱) فیش حقوقی مستمری بگیران (۱) احکام مستمری بگیران (۱) 2% هزینه درمان مستمری بگیران (۱) ماده89 قانون تامین اجتماعی (۱) آیین دادرسی کار (۱) وکالت و یا نمایندگی (۱) انتخاب وکیل یا نماینده (۱) عزل وکیل یا نماینده (۱) رهنما،مشاور است (۱) حق الزحمه وکیل یا نماینده (۱) بازنشستگی زنان شاغل (۱) زنانی که 3 فرزند دارند (۱) به ازاء هر فزند به زنان یکسال سابقه تعلق میگیرد (۱) انواع مالیات تکلیفی (۱) مشاوره مالیات تکلیفی (۱) کارگر کیست؟ کارفرما چه کسی است؟ (۱) بیمه اتباع خارجی- بیگانه (۱) چه شغلهایی مشمول قوانین قانونکار نمیشوند؟ (۱) قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم تشریح شد/حداقل رساندن (۱) قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم تشریح (۱) حداقل رساندن فرار مالیاتی (۱) فرار مالیاتی قانون جدید (۱) متوسط درآمد - هزینه 94 (۱) متوسط درآمد-هزینه‌ ایرانیان درسال ۹۳ (۱) مهلت تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق در اصلاحیه قا (۱) مهلت لیست حقوق اصلاحیه قانون مالیات (۱) مهلت تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق (۱) تامین اجتماعی در صورت خودداری کارفرما از پرداخت حق (۱) عدم پرداخت حق بیمه (۱) حودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه (۱) تغییر شکل و محتوای گزارش های حسابرسی (۱) ضرورت تغییر شکل و محتوای گزارش های حسابرسی (۱) نحوه اجرای قانون جدید مالیاتی (۱) تفاوت ممنوع الخروجی در نظام مالی و مالیاتی (۱) اصلاح مالیاتی برای صنعت بیمه کشور (۱) شرایط جدید مالیاتی برای صنعت بیمه کشور (۱) افزایش پایه مالیاتی (۱) پایه مالیاتی (۱) تسویه حساب بدهکاران ارزی (۱) حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران (۱) افزایش‌های جدید مزد برای سال ۹۵ (۱) افزایش قطعی در سه مورد از مزد95 (۱) منافع و مصالح کارگران در قرارداد سفید امضا (۱) بخشنامه ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۱(ابلاغ بخش های مالیا (۱) اصلاح ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و (۱) ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی (۱) کاهش نرخ مالیات ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم (۱) قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی داخل ابلاغ شد (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی (۱) مالیات قرارداد (۱) ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست (۱) بخشنامه 58772-13167-4-30 (۱) معافیت بند (هـ) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم (۱) کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای ان (۱) بند (هـ) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم (۱) قراردادهای کاری موقت (۱) استخدام دائم متوقف شد؟ (۱) حسابداری جزء 10 شغل با نرخ بالای افسردگی (۱) حسابداری افسردگی (۱) پرداخت مستمری بازنشستگی 2 سال آخر است یا 5 سال (۱) محاسبه میانگین دستمزد مبنای پرداخت مستمری بازنشستگ (۱) افزایش حقوق در دوسال (۱) پیشنهاد دولت برای افزایش۱۲درصدی مزد۹۵/پیشنهاد تخصی (۱) تخصیص کارت خرید اعتباری به کارگران (۱) ناز شصت مالیاتی برای تعاونی‌های مصرف (۱) مالیات تعاونی‌های مصرف (۱) آیین نامه شماره 71 شورای عالی بیمه (۱) آیین نامه شماره 51 شورای عالی بیمه (۱) آیین نامه شماره 51/1 مکمل آیین نامه قراردادگروهی (۱) آیین نامه شماره51/2 مکمل آیین نامه قراردادگروهی (۱) آیین نامه شماره 51/2 اصلاح آیین نامه قراردادگروهی (۱) تسری آیین نامه های شماره ۶۹ و ۹۰ به موسسات بیمه م (۱) آیین نامه شماره 90 بیمه مرکزی (۱) آیین نامه شماره 86 قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق و (۱) تغییرات نحوه محاسبه معافیت مالیات بر درآمد سالانه (۱) قانون زمان حسابرسی‌ شرکت‌ها از سوی سازمان تامین اج (۱) قانون حسابرسی‌ تامین اجتماعی (۱) دریافت مالیات اجباری از بیمه‌گذاران! (۱) مالیات بیمه‌گذاران (۱) تصویب نامه ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۹۴/۵/۱۷(آیین نامه ا (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مال (۱) آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقاب (۱) لاغر شوید تا حق بیمه کمتری بپردازید (۱) مشوق های جدید در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقی (۱) مشوقهای سازمان امور مالیاتی برای پرداخت به موقع م (۱) مشوق مالیاتی در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقی (۱) یکسان سازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقو (۱) معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران (۱) معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق (۱) میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق (۱) مجازات‌های جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی (۱) جرائم مالیاتی اصلاح قانون مالیاتها (۱) شماره۵۳۸۰۵/۵۹۰مورخ ۹۴/۷/۲۸(قانون اصلاح قانون استفا (۱) کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع (۱) قانون اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور ب (۱) مشکل مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش‌های صنعت و (۱) نسخه‌ای برای بازگشت رونق اقتصادی (۱) مالیات بر ارزش افزوده کارگزاران (۱) مزایای انگیزشی کارگران بهتر است در قالب افزایش دس (۱) مزایای انگیزشی کارگران (۱) بالا بردن دستمزد ترس ندارد (۱) استخدام طرح جمعیت و تعالی خانواده (۱) طرح جمعیت و تعالی خانواده (۱) اولویت استخدام درکلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده (۱) نحوه‌ی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده (۱) طرز اجرای قانون مالیات ارزش افزوده از اول غلط بود (۱) بیمه رایگان افراد در بلندمدت دولت (۱) بااصلاح ماده ۲۷۲ ، حسابرسی مالیاتی توسط سازمان مال (۱) حذف ماده 272 قانون مالیاتها (۱) ماده 169 اجازه ورود سازمان مالیاتی به اطلاعات شخصی (۱) حسابرسی توسط سازمان مالیاتی (۱) ماده 27 اساسنامه جامعه حسابرسی p (۱) اساسنامه جامعه حسابداران (۱) قابل توجه موسسات حسابرسی (۱) تصویب نامه ۱۰۰۶۳۴/ت۴۹۴۱۴هـ مورخ ۹۲/۵/۲(اصلاح بند ( (۱) ‌قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران (۱) تصویب نامه ۱۰۰۶۳۴/ت۴۹۴۱۴هـ (۱) تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ (۱) سناریوهای حداقل مزد کارگران در سال ۹۵/ از ۱۵ تا ۳۵ (۱) معافیت مالیاتی افراد دارای چند شغل دراصلاحیه قانون (۱) ماده 24 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم (۱) ماده 131 اصلاح قانون مالیاتها (۱) لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (۱) چه موادی با اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (۱) لایحه تحول نظام مالیاتی کشور (۱) معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برخی معادن (۱) معافیت مالیاتی 10 ساله برخی معادن (۱) معافیت مالیاتی 10 سال معادن (۱) علامت تجاری چیست؟ (۱) مفاهیم کلی علائم تجاری (۱) ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی (۱) سقف ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی (۱) ارقام ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی (۱) افزایش قراردادهای سفید امضاء در کارگاه‌های کوچک (۱) شرایط پرداخت هزینه کفن و دفن بیمه‌شدگان (۱) بخشنامه 9مشترک فنی ودرآمد (۱) مقابله با قراردادهای سفید امضاء (۱) قرارداد کتبی یا شفاهی (۱) بخشنامه 40 قانون کار (۱) بخشنامه 40 اداره کار (۱) ممنوعیت قرارداد کمتر ازیکسال (۱) تشریح شرایط پوشش بیمه ای ایرانیان خارج از کشور (۱) شرایط نظام مالیاتی عوض شده است (۱) اصناف شرایط نظام مالیاتی (۱) شرایط نظام مالیاتی عوض شده (۱) ۳۹ صنف مشمول نصب صندوق‌ فروش (۱) نصب صندوق‌ فروش (۱) مشمول نصب صندوق‌ فروش (۱) معافیت مالیاتی سرمایه گذاری خارجی (۱) معافیت مالیاتی 50درصدی سرمایه گذاری خارجی (۱) مالیات ارزش افزوده خسارت بیمه (۱) خسارت بیمه مشمول مالیات ارزش افزوده (۱) معدل حقوق و مزایای ۲ سال آخر خدمت است (۱) بازنشستگی با 10 روزحقوق (۱) حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر اشتغال (۱) مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی (۱) شرط الزامی برای سنوات بگیران (۱) سنوات کارگران اخراجی (۱) مالیات پروانه (۱) پروانه مالیات (۱) واحدهای صنفی بدون پروانه برای فرارازمالیات (۱) چگونگی خرید بیمه سربازی و جبهه (۱) بیمه جبهه (۱) بیمه سربازی (۱) سامانه ملی مشاغل ایران آماده رونمایی است (۱) سایت ملی مشاغل ایران (۱) پرداخت حق بیمه برای یک کارگر اما دوبار (۱) بیمه دریافت مجوز ساخت (۱) پنج خطای رایج در پس‌انداز برای دوران بازنشستگی (۱) پس‌انداز برای دوران بازنشستگی (۱) برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب افراد؛ در صورت عدم پ (۱) برداشت مستقیم بانک‌ها (۱) جزئیات برداشت مستقیم بانک‌ها از حساب افراد (۱) اقساط بدهی بیمه‌ای کارگاه‌های بحران زده (۱) تقسیط بدهی بیمه (۱) بخشنامه ۸۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۱(تفویض اختیار بخشودگ (۱) تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرای (۱) بخشنامه 81-94-200 (۱) بخشودگی جرایم مالیاتی (۱) بخشنامه ۱۵۸۵۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۰(انعقاد هرگونه قرارد (۱) انعقاد هرگونه قرارداد جهت خرید کالا و خدمات (۱) 15854-200 (۱) بخشنامه 15854-200 (۱) بخشنامه ۷۹-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۵(آیین نامه اجرایی بند (۱) 79-94-200 (۱) تصویب نامه شماره89478/ت52319 هـ (۱) بخشی از مالیات ارزش افزوده دریافتی خودروسازان غیرق (۱) بیمه اتباع بیگانه (۱) افزایش ۲ برابری درآمد مالیاتی دولت در دوران نبود ر (۱) افزایش ۲ برابری درآمد مالیاتی (۱) هیئت های تجدید نظر تشخیص مطالبات (۱) از هیئت های تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی (۱) اعلام سیاست‌های جدید مالیاتی (۱) سیاست‌های جدید مالیاتی (۱) مردم با سازمان امور مالیاتی آشتی کنند/رئیس جمهور ب (۱) طرح جامع مالیاتی کشور (۱) توسعه پایه‌های مالیاتی (۱) کاهش استخدام دولتی به دنبال افت قیمت نفت (۱) کاهش استخدام دولتی (۱) مصوبه استخدام دولت (۱) چگونه بدون کارت از خودپرداز پول بگیریم؟ (۱) برداشت از خودپرداز بدون کارت (۱) برخی بنگاه‌ها جرأت مطالبه بدهی دولت را ندارند (۱) مبلغ بدهی دولت (۱) پرداخت بدهی دولت (۱) مطالبه بدهی دولت (۱) ترس شدید شاغلان از قرارداد موقت (۱) معوقات مزد کارگران بیش از ۶۷ درصد است (۱) معوقات مزد کارگران (۱) ماده 41 قانون کار (۱) طرح کاهش دوره پرداخت بیمه بیکاری (۱) زمان بیکاری کاهش میبابد (۱) کاهش مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری (۱) پیش‌نویس برنامه ششم قانون کار را نقض کرده است؟ (۱) نقض قانون کار (۱) برنامه ششم حقوق کارگر (۱) دریافت احکام مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از (۱) اتخاذ استراتژی های حسابرسی مالیاتی متناسب با نوع ر (۱) صورت‌های مالی حسابرسی شده (۱) گزارش حسابرسی مالیاتی (۱) حقوق و سن بازنشستگی اصلاح می‌شود (۱) اصلاح حقوق و سن بازنشستگی (۱) شرط سن بازنشستگی (۱) سازمان مالیاتی فرض را بر این می گیرد که همه متخلف (۱) بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌شود (۱) لغو ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد (۱) ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (۱) شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ (۱) درج عنوان و کد شغلی کارکنان در لیست پرداخت حق بیمه (۱) عنوان و کد شغلی کارکنان در لیست پرداخت حق بیمه (۱) محرومیت کارگران شرکت‌های پیمانکاری از عیدی و سنوات (۱) کارگران با افزایش شرایط بازنشستگی به شدت مخالفند (۱) دشوار شدن شرایط بازنشستگی (۱) افزایش شرایط بازنشستگی (۱) افزایش سن بازنشستگی برنامه ششم (۱) جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم(آستان‌های مقدس و (۱) مالیات به درآمدهای آستان های مقدس و قرارگاههای ساز (۱) چرا ایرانی‌ها از شراکت فرار می‌کنند؟ (۱) مالیاتی که قرار بود از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود (۱) مالیات ارزش افزوده کفش (۱) از قوانین و چند و چون صدور چک چه می‌دانید؟ (۱) صدور چک بلامحل (۱) کاهش مالیات سفته و برات از فروردین ۹۵/مشاغل خرده‌پ (۱) اظهارنامه مشاغل کوچک (۱) درصد معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در مناطق (۱) مالیات سفته و برات (۱) طراحی مدل ۳ مرحله‌ای اشتغال (۱) بسته سیاستی اشتغال (۱) تمام مزایای بیمه ای به جز بیمه بیکاری به اتباع خار (۱) بیمه بیکاری کارگر خارجی (۱) سقف معافیت مالیاتی حقوق 95 (۱) نگاهی به تغییر معافیت ها در اصلاحیه قانون مالیات ه (۱) تخلف در اجرای ماده ۴۱ قانون کار (۱) مالیات واحدهای تولیدی مشکل‌ دارتقسیط میشود (۱) مالیات واحد بحرانی (۱) عقد قرار‌داد‌های سوری در جهت فرار مالیاتی (۱) صدور کارت‌های اعتباری خرید برای مستمری‌بگیران (۱) کارت‌های اعتباری مستمری‌بگیران (۱) صدور کارت‌های اعتباری کارگران (۱) ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، فرصتی برای یک با (۱) بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی (۱) آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر (۱) تکذیب قطع بیمه تاکسیرانان توسط سازمان تامین اجتماع (۱) قطع بیمه تاکسیرانان (۱) قرارداد سفید امضاء جرم است (۱) آیا زمان اصلاح قانون کار فرا نرسیده است؟ (۱) بررسی لایحه اصلاح قانون کار (۱) مردم حقوق خود را نسبت به ادارات نمی دانند (۱) آشنایی با حقوق مردم (۱) یک ششم مشاغل کشور سخت و زیان آور است (۱) یک ششم مشاغل کشور سخت و زیان آور است مشاغل کشور سخ (۱) نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی ی (۱) بخش نامه معافیت از پرداخت حق بیمه برای واجدین شرای (۱) ماده 41 قانون تأمین‌اجتماعی (۱) تعیین نحوه تخفیف یا افزایش حق بیمه ثالث (۱) لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی (۱) تعیین ضوابط سقف حق بیمه شخص ثالث (۱) تجمیع بیمه ها، اجحاف به بیمه شدگان تامین اجتماعی ا (۱) ادغام سازمان تامین اجتماعی (۱) مالیات ارزش افزوده دریافتی وام (۱) استرداد مالیات ارزش افزوده (۱) 58-94-260 (۱) رسیدگی و استرداد ارزش افزوده (۱) شماره 83-94-260 (۱) بخشنامه 83-94-260 (۱) برگه استرداد مالیات ارزش افزود (۱) لیست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتابفروشی (۱) مالیات کتابفروشی (۱) بخشنامه 82-94 200 (۱) شماره :82-94 200 (۱) وصول چک در خودپردازها با طرح صیاد (۱) وصول چک در خودپردازها (۱) طرح صیاد (۱) اخذ مالیات ارزش افزوده از پیش پرداخت نوعی زرنگی اس (۱) ارزش افزوده وام خودرو (۱) آیا شرایط بهتری برای کارگران و بازار کار در سال آی (۱) شرایط کارگران و بازار کار در سال آینده (۱) یک اتفاق جدید در دستمزد سال‌ آینده (۱) اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال آینده (۱) مالیات خانه خالی (۱) مالیات خانه خالی از سکنه (۱) تفسیری جدید از مالیات برارزش افزوده: مالیات بر ارز (۱) مالیات ارزش افزوده دریافتی خودروسازان (۱) تصویب لایحه بیمه اجباری (۱) خودروهای فاقد بیمه‌نامه (۱) لایحه بیمه اجباری ثالث (۱) اجبار مقاطعه کاران دربیمه کارکنان خود (۱) مقاطعه کاران باید کارکنان خود را بیمه کنند (۱) حذف مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه (۱) حذف مالیات ارزش افزوده بیمه (۱) اظهارنامه ارزش افزوده شرکت بیمه (۱) ارزش افزوده بیمه (۱) بایدها و نبایدهای خرج‌کردن حقوق ماهانه (۱) خرج‌کردن حقوق ماهانه (۱) خرج‌ حقوق ماهانه (۱) نظام روزمزدی (۱) نظام «کارمزدی» باید جایگزین «روزمز (۱) ۸ نشانه کارمند دردسرساز (۱) دریافت مالیات از سنوات کارگران قانونی یا غیرقانونی (۱) مالیات حق سنوات (۱) مالیات از سنوات کارگران (۱) دریافت مالیات از سنوات کارگران (۱) حق بیمه پرداختی چند کارگاه در حقوق بازنشستگی آنها (۱) سوابق شاغلین چند کارگاهی (۱) حق بیمه دوکارگاه (۱) برخی ابعاد مسئولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص (۱) مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالث (۱) مسئولیت کارفرما در برابر کارگر (۱) قانون بیمه شخص ثالث دائمی شد (۱) نکات بیمه ثالث (۱) طرح طبقه‌بندی مشاغل چیست (۱) قرارداد کار (۱) ویزا کارت چیست؟ (۱) جزئیات ۸ نوع تسهیلات مالی به شرکت‌های دانش بنیان (۱) تمام مزایای بیمه ای به جز بیمه بیکاری به اتباع خا (۱) واگذاری کارت بازرگانی به دیگران (۱) درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل قبل و بعد از اصلاح (۱) اخذ جریمه دیرکرد (۱) شروط قبول اظهارنامه مالیاتی (۱) جریمه مالیاتی سنگین (۱) سامانه قوانین مخل کسب‌ وکارراه اندازی شد (۱) راه‌اندازی سامانه قوانین مخل کسب‌وکار (۱) سامانه قوانین مخل کسب‌وکار (۱) قوانین مخل کسب‌وکار (۱) شرکت‌های فعال شتاب‌ دهندگی از مالیات معاف هستند (۱) معافیت مالیاتی دانش بنیان (۱) مالیات شتاب‌ دهندگی (۱) تومان از کجا آمد؟ (۱) تاریخچه تومان (۱) سال های بی انضباطی مالی تمام شد (۱) بی انضباطی مالی (۱) تجارتی جدید با استفاده از چک‌های برگشتی (۱) ارائه لاشه چک برگشتی (۱) رفع سوءاثر چک برگشتی (۱) سوءاثر چک برگشتی (۱) عدم توازن در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهردا (۱) مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ (۱) مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها (۱) گزارش ۶ ماهه شرکت‌ها رضایت‌بخش نبود (۱) بیشترین مالیات توسط چه کسانی پرداخت میشود؟ (۱) بیشترین مالیات دهنده (۱) چه کسانی بیشترین مالیات را می‌پردازند؟ (۱) سرانجام چک‌های برگشتی درچکاوک (۱) وصول الکترونیکی چک (۱) چک‌ها بصورت الکترونیک صادر می‌شوند (۱) چک های الکترونیکی به بازار (۱) دستمزد در ایران با استانداردهای بین‌المللی چقدر فا (۱) نرخ دستمزد در کشورها (۱) حذف گواهی سوءپیشینه از مدارک مورد نیاز شروع کسب و (۱) گواهی سوءپیشینه (۱) نکات مهم برای واحد های که عدم فعالیت دارند (۱) اگر فعالیتی ندارید مراقب جرائم مالیاتی باشید (۱) حسابدارانی که نمی دانند ، بدانند (۱) عدم فعالیت شرکت (۱) گلچینی از اخبار مهم حسابداری و مالیاتی (۱) پلیس مالیاتی (۱) نصب دستگاه pos برای همه مشاغل اجباری است (۱) نرخ 9درصد مالیات بر ارزش افزوده (۱) اقلام مشمول مالیات و بیمه در لیست حقوق (۱) اقلام مشمول بیمه در لیست حقوق (۱) اقلام مشمول مالیات در لیست حقوق (۱) جزئیات معافیت جدید از حقوق دولتی معادن (۱) معافیت معادن از حقوق دولتی (۱) معافیت ۱۰ درصدی حقوق دولتی (۱) بازگشت ۱۵ میلیون سالمند به کار/ لبخند بازار کار ب (۱) بازگشت بازنشسته به کار (۱) تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم ها (۱) حسابرسی داخلی بانکها (۱) تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی (۱) کلاهبرداری جدید در استخدامی ها (۱) کلاهبرداری استخدامی ها (۱) حمل و نقل مهمترین نقطه تفاوت پردرآمدها و کم در آمد (۱) پردرآمدها و کم در آمدها (۱) آیین‌نامه جدید تضمین معاملات دولتی ابلاغ شد (۱) آیین نامه تضمین معاملات دولتی (۱) تصویب نامه شماره 42956/ت28493هـ (۱) افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ و عیدی (۱) میزان افزایش حقوق کارمندان درسال 1395 (۱) اثر انگشت طرفین معامله اسکن میشود (۱) اسکن اثر انگشت طرفین معامله (۱) مالیات ۹۴ اصناف به خاطر رکود نباید افزایش یابد (۱) مالیات اصناف بند ج (۱) اعتراضات مالیاتی اصناف (۱) مالیا ت 94 اصناف (۱) تاجر ورشکسته چگونه می‌تواند فعالیت‌های تجاری خود ر (۱) اعاده اعتبار در قانون تجارت (۱) بازگشت تاجر ورشکسته (۱) همگن سازی حقوق با تورم (۱) مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری به سابقه بیمه شده بستگ (۱) نحوه محاسبه بیمه بیکاری (۱) شرایط و قوانین تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری به (۱) بازماندگان بیمه شده متوفی (۱) با تغییر مبنای ثبت حسابداری سودهای خود را کیفی کنی (۱) تکلیف بانک‌ها به اعلام سود باکیفیت (۱) اعلام سود باکیفیت (۱) طرح جدید طبقه‌بندی مشاغل کلید خورد (۱) طراحی جدید طبقه‌بندی مشاغل (۱) استخدام یک نفر به ازای بازنشستگی 5 نفر (۱) نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد (۱) نرخ تورم نقطه به نقطه آذر (۱) نرخ تورم نقطه به نقطه (۱) نرخ تورم آذر ماه اعلام شد (۱) کارگران حتما در سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ ثبت نام کنند (۱) ثبت نام کارگران سامانه 30001633 (۱) پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگی پیش از موعد ارفاقی ک (۱) مابه‌التفاوت بازنشستگی ارفاقی (۱) مابه‌التفاوت بازنشستگی (۱) ارفاقی کارکنان دولت (۱) نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ ثابت باقی ما (۱) مالیات بر ارزش افزوده 1395 (۱) نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ (۱) نرخ مالیات ارزش افزوده 95 (۱) تامین اجتماعی حساب یک شهرداری را مسدود کرد (۱) مسدودی حساب (۱) جزئیات نامه ۷ بندی کارگران به دولت (۱) مالیات واحدهای نانوایی غیرسنتی ۳ برابر نانوایی سنت (۱) مالیات واحدهای نانوایی غیرسنتی (۱) مالیات نانوایی غیر سنتی (۱) مالیات نان حجیم (۱) آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره م (۱) کد کاربری و رمز عبورجهت بیمه شدگان مشاغل آزاد (۱) حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه (۱) چرا لبه های سکه ها شیار دارد؟ (۱) لبه های سکه ها (۱) با اصلاحات قانون مالیات بر ارث آشنا شوید (۱) اصلاحات قانون مالیات بر ارث (۱) تسهیلات قانونی ارث (۱) اموال مشمول مالیات ارث (۱) سن و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی اصلاح خواهد شد (۱) اصلا ح سن و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی (۱) سن و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی (۱) بیمه کارگران قالی بافی (۱) بیمه کارگران ساختمانی و قالیبافان اقدامی مسرت بخش (۱) بخشنامه ۹۳-۹۴-۲۳۰ مورخ ۹۴/۹/۲۲(رسیدگی به پرونده ها (۱) تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم (۱) رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشمولین مفاد تبصره (2 (۱) ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای (۱) مغایرت اطلاعات لیست های بیمه با اظهارنامه های مالی (۱) تفاوت لیست بیمه با لیست حقوق (۱) مغایرت لیست بیمه با لیست حقوق (۱) فعالان اقتصادی در بخش بیمه و مالیات با مشکلات بسیا (۱) منطقه ویژه صنعتی (۱) ممنوعیت استقرار صنایع دانش‌بنیان (۱) بخشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرایم موضوع ماده ۱۶ (۱) تاریخ اجرای اصلاح قانون مالیاتها (۱) جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 ق (۱) شماره: 90-94-200 (۱) اخذ‌کارمزد کارت‌خوان از مردم و اصناف منتفی‌شد (۱) کارمزد کارت خوان (۱) نقش حسابرسان مستقل در حاکمیت شرکتی (۱) ساده سازی برخی قوانین و اصلاح فرآیندهای رسیدگی در (۱) متن لایحه قانون مالیاتها (۱) بازنگری قانون مالیاتها (۱) ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و ‌زیان‌آور/لغو علی‌ال (۱) لغو علی‌الراس شدن دفاتر مودیان از خرداد ماه (۱) لغو علی‌الراس شدن دفاتر (۱) قانون مشاغل سخت و ‌زیان‌آور (۱) لغو جریمه دیرکرد (۱) حذف جریمه دیرکرد (۱) تعیین تکلیف حسابهای بی‌نام و نشان (۱) مصادره حساب‌های قدیمی به‌نفع بانک‌ها (۱) حساب راکد (۱) بستن حساب بانکی (۱) سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو چیست؟ (۱) مالیات بر درآمد مشاغل خودرو (۱) مالیات بر درآمد خودرو (۱) بدهی‌های قطعی مالیات وعوارض را بپردازید تامشمول بخ (۱) بخشودگی جریمه مالیات وعوارض (۱) بدهی‌های قطعی مالیات وعوارض (۱) تجمیع عوارض (۱) لغو معافیت های مالیاتی محلی برای تامین منابع مورد (۱) نرخ دلار در بودجه محتاطانه است؟ (۱) اشتباهات مهلک در ارائه اظهارنامه مالیاتی (۱) تﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ (۱) مراقب کلاهبرداران و افراد سودجو در پوشش ماموران ما (۱) مبنای پرداخت حق بیمه اختیاری (۱) شرایط پرداخت حق بیمه خویش فرما (۱) امکان تداوم بیمه به صورت اختیاری برای افراد زیر 50 (۱) شرایط بیمه خویش فرما برای افراد زیر 50سال سن (۱) وظایف تعریف شده حسابداری: (۱) ۷۲۰روز سابقه پرداخت بیمه داشته (۱) استخدام یک نفر به ازای بازنشستگی ۵ نفر (۱) مالیات براساس کل فروش کالا و خدمات (۱) الزام ده گروه از صاحبان مشاغل به استفاده از سامان (۱) ۳ نکته مهم در بهبود انضباط مالی (۱) بهبود انضباط مالی (۱) ضرورت تحول در نظام حسابداری کشور (۱) جریمه و آبونمان قبض برق، مشمول مالیات بر ارزش افزو (۱) مالیات ارزش افزوده قبوض (۱) مالیات ارزش افزوده قبض (۱) ارزش افزوده آب و برق تلفن (۱) سازمان مدیریت مخالف بازنشستگی پیش از موعد است (۱) اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد (۱) نکاتی درمورد تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اش (۱) قانون جدید موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی (صاحبا (۱) تشخیص عدم تطابق تاریخ درج شده در سامانه (۱) بازرسی دفاتر قانونی به کارگزاری‌های سازمان تأمین ا (۱) آیا مرخصی زایمان جزء سوابق خدمت محاسبه می‌شود؟ (۱) ماده ۷۴ قانون کار (۱) ماده 76 قانون کار (۱) مرخصی زایمان جزء سولبق خدمت است (۱) طرح 5 ساله افزایش پلکانی مزد کارگران کلید می‌خورد (۱) مشوق‌های مالیاتی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است (۱) مشوق‌های مالیاتی (۱) تجمیع بیمه‌ها، حق کارگران را ضایع می‌کند (۱) تجمیع بیمه ها (۱) مستاجرانی که سرقفلی مغازه خریده اند، در مقابل مالک (۱) سرقفلی ملک (۱) مستاجر سرقفلی مغازه (۱) کارت‌های بازرگانی باز هم دردسرساز شد (۱) جدول/ برای بازنشستگی آقایان چند سال سن و چند سال س (۱) بازنشستگى بیمه شدگان تامین اجتماعى (۱) نحوه بازنشستگی بیمه‌شدگان مشاغل مختلف (۱) دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی نیازهای خود را برط (۱) چه نسخه ای باید برای فرار مالیاتی پیچید؟ (۱) ایجاد شراکت‌های سودمند دو طرفه (۱) مربیگری وارون (۱) عدم رعایت تعطیل روز جمعه برای کارفرمایان چه عواقبی (۱) ماده 62 قانون کار (۱) عدم رعایت تعطیل روز جمعه برای کارفرمایان (۱) تعطیل روز جمعه (۱) باید ها و نبایدهای پرداخت غرامت دوران بیماری به بی (۱) دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری (۱) شرایط ومدارک لازم برای دریافت غرامت مقطوع نقص عضو (۱) غرامت حادثه ناشی از کار (۱) غرامت دوران بیماری (۱) رد پذیرش و عودت صورتجلسه ثبت (۱) پذیرش و رد اینترنتی سوابق ثبتی (۱) پذیرش اینترنتی صورتجلسه (۱) کارفرما‌ها قدرت افزایش مزد برابر با تورم را ندارند (۱) تغییر مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی (۱) مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی (۱) اصلاح مالیات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (۱) راهکار اعتراض قانونی به مالیاتی که برای اصناف تعیی (۱) مراحل شکایت از برگ تشخیص (۱) اعتراض قانونی به مالیات (۱) حقوقی‌ها با ۱۰ درصد افزایش درآمد مشول ۵ درصد معافی (۱) 5 درصد معافیت مالیاتی (۱) 10 درصد افزایش درآمد مشول 5 درصد معافیت مالیاتی (۱) تخفیف مالیاتی حقوقی (۱) نکاتی کلیدی در خصوص ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر (۱) نکات ثبت شرکت (۱) ماده195 قانون تجارت (۱) دستمزد سه برابری شرط پر کردن فاصله بین حداقل حقوق (۱) معیشت کارگران با ۳ برابر شدن مزد (۱) ۱۵ دی؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزو (۱) آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده (۱) اظهارنامه مالیات ارزش افزوده پاییز (۱) مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده پاییز 94 (۱) افزایش ۱۰ تا ۱۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ قوت (۱) دانستی‌های مالیاتی :شرکت‌های حقوقی چقدر مالیات می‌ (۱) شیوه های اخذ مالیات بین المللی و فرسایش پایه و انت (۱) مالیات بین المللی و فرسایش پایه و انتقال سود (۱) مالیات بین المللی (۱) نقش حسابداری تعهدی در بودجه‌ریزی عملیاتی (۱) حسابداری تعهدی دستگاهها (۱) پیشنهاد کاهش حقوق نتیجه‌ای جز استرس،ناامنی شغلی ند (۱) کدام خانوارها بیشترین درآمدها را دارند؟ (۱) چه کسانی امسال عیدی نمی‌گیرند؟ (۱) دریافت کارمزد تراکنش های خرید از اول دی (۱) سوءاستفاده‌ از کارت‌های بازرگانی (۱) کارمزد از تراکنش‌ها (۱) درخواست از کارگران برای ثبت‌نام در این سامانه (۱) بیمه بیکاری اتباع خارجی (۱) نحوه بیمه‌ شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران (۱) جذب فارغ التحصیل بیکار (۱) معافیت‌های مالیاتی جدیدبرای تولید ازسال آینده (۱) معافیت‌های مالیاتی جدید صنایع (۱) ازسال آینده همه نهادها مشمول مالیات میشوند (۱) بنیادها و نهادها مشمول مالیات شدند (۱) نهادها مشمول مالیات (۱) شناسایی دقیق مشاغل سخت و زیان آور (۱) شناسایی مشاغل سخت و زیان آور (۱) اده 76 قانون تامین اجتماعی (۱) ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع (۱) اجرای طرح جدید طبقه‌بندی مشاغل/ قوانین اشتغال اصلا (۱) اصلاح طبقه‌بندی مشاغل (۱) بازتعریف مشاغل سخت و زیان‌آور (۱) حق بیمه کارگاههای خانوادگی ۲۷ درصد است (۱) نرخ حق بیمه کارگاههای خانوادگی (۱) حق بیمه کارگاههای خانوادگی (۱) قانون کار کارگاه خانوادگی (۱) حقوق کارمندان مشاغل حاکمیتی ۳۵ درصد افزایش می‌یابد (۱) افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان کشوری (۱) افزایش حقوق کارمندان مشاغل حاکمیتی (۱) حقوق کارمندان مشاغل حاکمیتی (۱) تفاوت «برات» و «ال سی» در چیس (۱) اعتبارات اسنادی داخلی (۱) ال سی (۱) مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک (۱) نحوه وصول برات (۱) وجه برات چه زمانی وصول می شود؟ (۱) روش‌های انتقال مالکیت (۱) تصرف معدن و دفینه (۱) طرح جدید دولت برای مهار بیکاری (۱) کالبد شکافی برنامه ششم: احکام جنجالی برنامه ششم حذ (۱) احکام جنجالی برنامه ششم (۱) کالبد شکافی لایحه بودجه:سقف معافیت حقوق در سال ۹۵/ (۱) تمدیدقانون مالیات ارزش افزوده (۱) کالبد شکافی برنامه ششم : تخفیف و معافیت‌های جدید م (۱) تخفیف مالیاتی برنامه ششم (۱) تخفیف و معافیت‌های جدید مالیاتی برنامه ششم (۱) لایحه پیشنهادی برنامه ششم (۱) طرح دولت برای ممنوعیت استخدام (۱) بیمه افراد بدون سابقه بیمه (۱) لایحه اصلاح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد (۱) متن اصلاح قانون امور گمرکی (۱) لایحه اصلاح قانون امور گمرکی (۱) اصلاح قانون امور گمرکی (۱) در چه صورتی خواهر و برادر می توانند تحت پوشش بیمه (۱) بیمه خواهر و برادر (۱) شرایط بازنشستگی برای متقاضیان دارای حداقل ۱۰ سال س (۱) ده سال سابقه پـرداخت حق بیـمه (۱) شرط سن بازنشستگی (۱) بازنشستگی حداقل 10 سال (۱) 10 سال پرداخت حق بیمه (۱) جعل و نکات قانونی آن (۱) قانون جعل (۱) استفاده رایگان از خدمات مراکز فناوری و کسب و کار م (۱) مراکز فناوری و کسب و کار (۱) استفاده رایگان از خدمات مراکز (۱) مهم‏ترین عامل برای نگه ‎داشتن کارمندان چیست؟ (۱) نصب ماشین فروش در تمام خرده‌فروشی‌ها برای شفافیت م (۱) افزایش سن بازنشستگی به 65سال (۱) تدوین آیین نامه جدید جرائم بیمه‌ای کارفرمایان/حذف (۱) جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه (۱) سونامی اخراج‌های نوروزی شاغلان/ ۲۰۸ میلیون نفرقرا (۱) قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان؛ قانون چه می گو (۱) اضافه‌کار کارکنان دولت مشمول کسر بیمه (۱) کسر بیمه از اضافه کار کارمندان (۱) حق بیمه اضافه کار (۱) بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۱۷(کسر حق بیمه از اض (۱) 5271/93/200 (۱) بخشنامه کسر حق بیمه ازاضافه کار (۱) کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیر (۱) ۳۰ دیماه، آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی دوره (۱) آخرین مهلت ارسال صورت معاملات (۱) مهلت ارسال صورت معاملات (۱) استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای کسانی که ما (۱) ارسال‌اطلاعات حساب‌بانکی به امورمالیاتی (۱) اطلاعات حساب‌بانکی به دارایی (۱) تبعات افزایش غیرواقعی دستمزد (۱) واقعی نشدن دستمزد (۱) واقعی نشدن دستمزد 95 (۱) ۶گروه از مشاغل سخت و زیان‌آورحذف میشود (۱) گروه مشاغل سخت و زیان آور (۱) تقویت نقش نظارت و بازرسی در اصلاحیه قانون مالیات ه (۱) ماده 181 قانون مالیات‏های مستقیم مصوب 1394 (۱) نظارت و بازرسی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (۱) توقیف مال برای جلوگیری از فروش و سوءاستفاده (۱) ماده ۲۹۲ قانون تجارت (۱) خرید بیمه جبهه (۱) پاسخهای سازمان مدیریت درخصوص بازنشستگی ، ادامه تحص (۱) انعقاد قرارداد خدمات مشاوره طرح ها (۱) تفاوت بازنشستگی (۱) واگذاری خدمات مرحله سوم (۱) مشمولین نظام خاص استخدامی ، مشمول تامین اجتماعی نی (۱) بیمه چندکارگاه (۱) بیمه استخدام کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها (۱) بیمه در دو یا سه کارگاه (۱) قانون یکسان سازی مالیات حقوق بخش دولتی و خصوصی دائ (۱) مالیات حقوق بخش دولتی و خصوصی (۱) امکان بازگشت معلم بازنشسته به کار وجود ندارد (۱)
My Friends مشاوران تامین و کار رهنما مشاهده سوابق تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه ماهانه تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه موسسه حقوقی حق گستر